RickettsiaRickettsiainfektionerRickettsia prowazekiiRickettsia rickettsiiRickettsia felisTyfus, epidemisk lusburenKlippiga bergen-fläckfeber: Akut febersjukdom orsakad av Rickettsia rickettsii. Den överförs till människor genom bett av infekterade fästingar och förekommer endast i Nord- och Sydamerika. Typiska kännetecken är plötslig huvudvärk och frossa och feber som varar två till tre veckor. Omkring den fjärde dagen efter sjukdomsutbrottet uppträder vanligen hudutslag på extremiteter och bål.Boutonneuse-feber: En febersjukdom i medelhavsområdet, Krim, Afrika och Indien som hänger samman med Rickettsia conorii-infektion.Orientia tsutsugamushiTyfus, endemisk loppburenFästingarSiphonapteraDermacentor: Ett släkte av fästingar inom familjen Ixodidae med stor utbredning, varav en del infekterar människor och andra däggdjur. Flera av dem överför sjukdomar såsom tularemi, Rocky Mountain-fläckfeber, Coloradofästingfeber och anaplasmos.Ixodidae: En familj läderhudade fästingar, tillhörande underklassen Acari. Släktena omfattar bl a Dermacentor och Ixodes.Fästingburna sjukdomarCoxiella: Ett släkte gramnegativa, stavformade bakterier (rickettsior) med stor utbredning hos fästingar och olika däggdjur i hela världen. Särskilt vanlig är förekomst hos nötkreatur, får och getter.RickettsiaceaeRickettsieaeRickettsiaceaeinfektionerSmittspridande spindeldjur: Medlemmar av klassen Arachnida, särskilt spindlar, skorpioner, kvalster och fästingar, som sprider smittsamma mikroorganismer från en värd till en annan eller från omgivningen till en levande värd.RickettsiavaccinerRhipicephalus sanguineusRickettsia akariSmittspridande leddjur: Andra leddjur (artropoder) än insekter och spindeldjur som överför smittsamma mikroorganismer från ett värddjur till ett annat eller från omgivningen till en levande värd.PhthirapteraIxodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Citrat-(si)-syntas: Enzym som katalyserar det första steget i trikarbonsyracykeln (citronsyracykeln). Det katalyserar reaktionen mellan oxaloacetat och acetyl-CoA till citrat och koenzym A. EC 4.1.3.7.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Bakteriella antigenerBakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.PolymeraskedjereaktionBartonella: Ett släkte gramnegativa bakterier som typiskt uppträder som kedjor av segmenterade celler. Den förekommer endast i Anderna i Sydamerika, där den påträffas hos människor och insektvektorer och ger upph ov till bartonellos. Bartonella och Rochalimaea bildar ett gemensamt släkte.Vero-cellerDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.NymfMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.FästinginfestationerTrombiculidkvalsterRNA, ribosomalt, 16SCtenocephalidesEhrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.L-celler (Celllinje)Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.ArtsspecificitetQ-feberPediculusEktoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Genom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.Coxiella burnetii: En art av gramnegativa rickettsior som företrädesvis förekommer i värdcellens vakuoler. Den orsakar Q-feber.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Hemiptera: En omfattande ordning (halvvingar; skinnbaggar) av insekter med stickande eller sugande mundelar. Den utgörs av fem underordningar: Heteroptera, Homoptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha och Coleorrhyncha. De två förstnämnda räknas ibland som egna ordningar.Ehrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.