ResorTravel MedicineFlygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.TransportFlygmedicin: Ett specialområde inom medicinen, inriktat på medicinska problem i samband med flygning eller vistelse i rymden.Air TravelJetlag: Störning i "den biologiska klockan" till följd av snabb förflyttning över ett antral tidszoner, kännetecknad av sömnlöshet eller hypersomni, trötthet, beteendesymtom, huvudvärk och mag-tarmstörningar.Medical TourismCykling: Bruk av cykel som transportmedel. Hit hör dock inte användning av testcykel för t ex ergometri.Geografiska informationssystem: Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.TropikmedicinUnited States Department of Homeland SecurityGåendeSmittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.PatienttransporterFlygteknik: Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.Motorfordon: Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.Malaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.Bilar: Fordon, oftast med fyra hjul, avsedda för persontransport och oftast drivna av en förbränningsmotor.Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.SmittskyddTidsfaktorerSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Förenta StaternaRymdfärdAirportsBilkörning: Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Miljöplanering: Utformning av omgivningen för att medge eller främja specifika beteende- eller verksamhetsmönster.Centraliserad sjukhusvård: Samordning av sjukvårdstjänster inom ett område för ökad effektivitet.Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.ParasitsjukdomarEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Helgdagar: Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.ViktlöshetVägtrafikolyckor: Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.Planering av hälso- och sjukvårdsbehov: Planering av sjukvårdinrättningar inom en region utifrån beräknat behov.Hälso- och sjukvård i glesbygdSkolorGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Utvandring och invandring: Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.Heminstinkt: Instinktivt beteendemönster hos vissa djur, som innebär förmåga att återvända till en given geografisk plats som de en gång lämnat, även över stora avstånd. Exempel på sådan djurmigration är laxarnas vandring eller flyttfåglarnas säsongsvisa förflyttningar.Varicose VeinsLårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.VattenVena saphenaRymdmiljö: Utomjordisk miljö, dvs omgivningar utanför jordklotet och dess atmosfär, som t ex det slutna utrymmet i en rymdfarkost, den fria rymden, månen eller andra planeter.RymdskeppAtractylodesPersiljeväxter: Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.LuftstrupsinflammationStrupkatarr: Inflammation i struphuvudet. Vanliga tecken är torrhet och ömhet i halsen, sväljningsbesvär, hosta och heshet.Crenarchaeota: Ett rike inom domänen Archaea (arkéer), bestående av termofila, acidofila (dvs sådana som trivs i varma, sura miljöer) och svavelberoende organismer. De två ordningarna är Sulfolobales och Thermoproteales.Astragalus: Ett växtsläkte (vedlar) av familjen Fabaceae, ordningen Fabales och underklassen Rosidae. Många arter är förknippade med förgiftning av betande djur, och några arter har användning som medicinalväxter.