En monoteistisk religion förkunnad av profeten Mohammed, med Allah som gud.
Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.
Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.
Lära utvecklad av Siddharta Gautama, vanligen kallad Buddha, död ca 480 f. Kr. Läran kan delas in i de fyra sanningarna: 1) lidandet är en del av tillvaron; 2) lidandet uppstår ur begäret; 3) lidandet kan fås att upphöra om begäret övervinns, och 4) detta uppnås genom mental och moralisk självrening på vägen till nirvana.
Judarnas religion, grundad på tron om en gud och judarnas uppgift att sprida läran om Gud Fader, så som framställs i de hebreiska skrifterna.
En av de stora världsreligionerna, bestående av ett komplex av sociala, kulturella och religiösa trossatser och sedvänjor, och i stort begränsad till Indien. Hinduismen har ingen enskild grundare och ingen enskild, central skrift. Ett viktigt inslag är tron på själens oförgänglighet och återfödelse.
Läkekonst som bygger på traditionell, kinesisk praxis.
En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.
En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.
Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.
En form av örtmedicin i Japan som praktiseras av såväl herbalister som moderna medicinare. Kampomedicin har sitt ursprung i Kina och grundas på traditionell kinesisk örtmedicin.
En rad handlingar, ofta symboliska, som hänger samman med ett beteendemönster och som ofta är oumbärliga för dess genomförande.
Konsten i och vetenskapen om att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom, samt främjande av hälsa.
Läkekonst baserad på traditionell praxis hos afrikanska folk. Häri ingår bruk av medicinalväxter och annan "materia medica" och behandling utövad av spåmän, medicinmän, häxdoktorer och trollkarlar.
Privata sjukhus som drivs av någon religiös organisation.
Samlingsbegrepp för ickekonventionella, medicinska behandlingsmetoder, ofta med andra förklaringsmodeller än dem som ges inom den naturvetenskapligt baserade medicinen. Vissa former har efterhand nått erkännande (sjukgymnastik; dietterapi; akupunkturbehandling), medan andra försvunnit och förpassats till den medicinska historien (humoral terapi; radiumbehandling).
Direkt, klinisk undersökning av patienten.
De kristnas heliga skrift. Bibeln består av två delar: det gamla testamentet, skrivet huvudsakligen på hebreiska, och det nya testamentet, skrivet på grekiska under perioden 50-100 e Kr.
Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.
Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.
En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.
Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.
Sådana aspekter eller särdrag som bidrar till att identifiera en kultur.
Traditionell hinduisk medicin, med rötter i den hinduiska kulturen. Ayurveda betyder livsvetenskap.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande.
Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.
En medicinsk specialitet inriktad på fysiska aktiviteter och diagnos och behandling av idrottsskador.
Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.
En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.
Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.
Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.
Medverkan till en lugn och smärtfri död för en annan människa av medlidande, pga obotlig sjukdom, outhärdligt lidande eller ett ovärdigt slutskede av livet. Syn. eutanasi.
Teori inom psykologin, utvecklad av James B. Watson, som omfattar sdier och mätning av iakttagbara beteenden.
Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.
Republik i Mellanöstern, gränsande mot Medelhavet i väster, Syrien i norr och öster, och Israel i söder. Landets yta är 10 400 km2, och folkmängden uppgår till 3,8 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Beirut.
Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.
Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.
Läkemedel som anses väsentliga för att tillgodose hälsovårdsbehoven hos en befolkning och för att styra läkemedelskostnaderna.
Diagnostiska och terapeutiska ingrepp utan meningsfulla motiv eller meningsfulla resultat; behandling som inte förbättrar patientens tillstånd eller inte förmår häva medvetslöshet eller beroende av intensivvård.
En medicinsk specialitet med inriktning på faktorer i omgivningen som kan ha samband med sjukdom och på utveckling av metoder för att påvisa, förebygga och kontrollera miljörelaterad sjukdom.
Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.
Medicinsk disciplin som sätter befolkningens hälsotillstånd i centrum och som på en tvärvetenskaplig bas studerar vårdåtgärder för förebyggande och behandling av sjukdom i samhället i stort.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.
Kvinnors rätt till jämlikhet i fråga om social och ekonomisk ställning och utbildning.
Experter i filosofisk eller teologisk etik, anlitade inom t ex klinisk verksamhet, forskning, politik eller annan verksamhet för rådgivning i etiska frågeställningar.
Utbildning i medicin i allmänhet.
Aktiv medverkan till avslutande eller förkortande av en annan människas eller ett djurs liv av medlidande, i syfte att befria från ett tillstånd av obotlig sjukdom, outhärdlig smärta eller en ovärdig död. Syn. aktiv eutanasi.
Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.
Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.
Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Tiden från 1901 till 2000.
Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.
Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.
En levande varelses inre, icke-materiella värde.
Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.
Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.
En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.
Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.
Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.
Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan: sunna, klitorektomi och infibulation. Ingreppen är förenade med stora hälsorisker och är olagliga i mång a länder, men utförs fortfarande i stor omfattning i en rad länder, särskilt i Afrika.
Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.
Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
Befolkning på landsbygden.
Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.
Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.
Direktiv givna av patienter före en situation där de kan vara oförmögna att själva fatta beslut om sin egen vård och behandling, i vilka anges behandlingsönskemål eller fullmakt åt en tredje part att fatta beslut i deras ställe.
En demografisk parameter som anger en persons status vad gäller äktenskap, skilsmässa, ensamstående osv.
Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.
Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.
Tiden från 1801 till 1900.
Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.
Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.
Ett semitiskt folkslag som utgör befolkningen på den arabiska halvön och flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Benämningen kan avse såväl forntida och medetida som nutida etniska och kulturella grupper.
En medicinsk specialitet för fortplantningens morfologi, fysiologi, biokemi och patologi hos människor och djur, samt de biologiska, medicinska och veterinärmedicinska aspekterna av fertilitets- och laktationsproblem. Den omfattar ägglossningsinduktion, ofruktsamhetsdiagnostik och missfallsdiagnoser, och olika metoder för konstgjord befruktning, som t ex embryotransplantation, provrörsbefruktning och förflyttning av befruktade äggceller i äggledaren.
Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.
Sjukhusavdelningar, ansvariga för tillhandahållande av kärnmedicintjänster.
Hälsovård ur perspektivet att människor och andra organismer är helheter snarare än komplex av sparata enheter.
Avlägsnande av en del av eller hela förhuden.
En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.
En alternativmedicinsk behandlingsstrategi utvecklad av Samuel Hahnemann (1755-1843) och grundad på hypotesen att "lika botar lika". Sjukdomar behandlas med mycket utspädda lösningar av medel, som hos friska personer ger symtom liknande sjukdomens. Spädningarna görs i så många steg att det blir kvar mindre än en molekyl av substansen per dos, och effekten tros bero på s k potensering, dvs frigörande av substansens inneboende krafter.
Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.
En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.
En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.
Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.
Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.
Tvärvetenskapligt område för utveckling och samordning av biomedicinska och sociala frågor och faktorer inom hälso- och sjukvård, samt för tillämpning av resultaten av denna forskning.
Personer som är gifta, dvs man och hustru, eller sambor eller två vuxna personer som lever i motsvarande förhållanden.
Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.
Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.
Läkemedel som lagligen kan köpas utan recept.
Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.
Etnisk grupp med historiska band till landet Israel och religionen judendom.
Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.
Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.
Material eller ämnen som används för att bereda traditionella folkmediciner. Tidigare var bruket av denna term i MeSH begränsad till historiska artiklar eller arbeten om traditionell medicin, men omfattar nu även homeopatiska beredningar. Nosoder är speciella homeopatiska beredningar som framställs från sjukdomsalstrande ämnen eller sjukdomsprodukter. "Materia medica pura" är en förteckning i sex band över homeopatiska medel som homeopatins grundare Christian F Samuel Hahnemann sammanställde på 1820-talet.
Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.
Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.
Tiden från 2001 till 2100.
Tiden från 1701 till 1800.
En social institution som är juridiskt och/eller religiöst stadfäst, varvid män och kvinnor förenas i syfte att bilda familj.
Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.
Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
Tiden från 1601 till 1700.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.
Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.
Republik i Asien, nordost om Indien. Ytan är 147 600 km2, och folkmängden uppgår till ca 125 miljoner. Huvudstaden Dhaka har mer än 6 miljoner invånare. Officiellt språk är bengali, och officiell reli gion är islam.
Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.