ReligionReligion och psykologiReligion och medicinReligion och sexReligion och vetenskapAndlighetIslam: En monoteistisk religion förkunnad av profeten Mohammed, med Allah som gud.Katolicism: Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.Kristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.PrästerskapBuddhism: Lära utvecklad av Siddharta Gautama, vanligen kallad Buddha, död ca 480 f. Kr. Läran kan delas in i de fyra sanningarna: 1) lidandet är en del av tillvaron; 2) lidandet uppstår ur begäret; 3) lidandet kan fås att upphöra om begäret övervinns, och 4) detta uppnås genom mental och moralisk självrening på vägen till nirvana.Judendom: Judarnas religion, grundad på tron om en gud och judarnas uppgift att sprida läran om Gud Fader, så som framställs i de hebreiska skrifterna.Hinduism: En av de stora världsreligionerna, bestående av ett komplex av sociala, kulturella och religiösa trossatser och sedvänjor, och i stort begränsad till Indien. Hinduismen har ingen enskild grundare och ingen enskild, central skrift. Ett viktigt inslag är tron på själens oförgänglighet och återfödelse.SpiritualismCeremoniellt beteende: En rad handlingar, ofta symboliska, som hänger samman med ett beteendemönster och som ofta är oumbärliga för dess genomförande.SekularismSjukhus, religiösa: Privata sjukhus som drivs av någon religiös organisation.ProtestantismBibeln: De kristnas heliga skrift. Bibeln består av två delar: det gamla testamentet, skrivet huvudsakligen på hebreiska, och det nya testamentet, skrivet på grekiska under perioden 50-100 e Kr.Kulturella karakteristika: Sådana aspekter eller särdrag som bidrar till att identifiera en kultur.Kultur: Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.Medicin i litteraturenAttityder till döden: En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande.Självmord, assisteratTanatologiSociala värderingarBefruktning efter dödenIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Beteendelära: Teori inom psykologin, utvecklad av James B. Watson, som omfattar sdier och mätning av iakttagbara beteenden.Dödshjälp: Medverkan till en lugn och smärtfri död för en annan människa av medlidande, pga obotlig sjukdom, outhärdligt lidande eller ett ovärdigt slutskede av livet. Syn. eutanasi.Libanon: Republik i Mellanöstern, gränsande mot Medelhavet i väster, Syrien i norr och öster, och Israel i söder. Landets yta är 10 400 km2, och folkmängden uppgår till 3,8 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Beirut.SjälavårdEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Repetition PrimingSocioekonomiska faktorerMeningslös behandling: Diagnostiska och terapeutiska ingrepp utan meningsfulla motiv eller meningsfulla resultat; behandling som inte förbättrar patientens tillstånd eller inte förmår häva medvetslöshet eller beroende av intensivvård.PatienträttigheterMedicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.VidskepelseHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.SyrienAfrikansk medicin, traditionell: Läkekonst baserad på traditionell praxis hos afrikanska folk. Häri ingår bruk av medicinalväxter och annan "materia medica" och behandling utövad av spåmän, medicinmän, häxdoktorer och trollkarlar.Kulturell mångfald: Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Kvinnans rättigheter: Kvinnors rätt till jämlikhet i fråga om social och ekonomisk ställning och utbildning.Dödshjälp, aktiv: Aktiv medverkan till avslutande eller förkortande av en annan människas eller ett djurs liv av medlidande, i syfte att befria från ett tillstånd av obotlig sjukdom, outhärdlig smärta eller en ovärdig död. Syn. aktiv eutanasi.Etiker: Experter i filosofisk eller teologisk etik, anlitade inom t ex klinisk verksamhet, forskning, politik eller annan verksamhet för rådgivning i etiska frågeställningar.Allmän opinionTvärkulturell jämförelse: Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.Vanföreställningar: Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.Kvinnlig omskärelse: Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan: sunna, klitorektomi och infibulation. Ingreppen är förenade med stora hälsorisker och är olagliga i mång a länder, men utförs fortfarande i stor omfattning i en rad länder, särskilt i Afrika.Läkarens rollTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Livsvärde: En levande varelses inre, icke-materiella värde.Personlig tillfredsställelseTerminalvårdIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Socialt stödCivilstånd: En demografisk parameter som anger en persons status vad gäller äktenskap, skilsmässa, ensamstående osv.Malaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.TätortsbefolkningPersonlig autonomiFördomarLäkareLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Patientfullmakt: Direktiv givna av patienter före en situation där de kan vara oförmögna att själva fatta beslut om sin egen vård och behandling, i vilka anges behandlingsönskemål eller fullmakt åt en tredje part att fatta beslut i deras ställe.StereotypGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Etniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Attityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Araber: Ett semitiskt folkslag som utgör befolkningen på den arabiska halvön och flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Benämningen kan avse såväl forntida och medetida som nutida etniska och kulturella grupper.SjälvuppfattningManlig omskärelse: Avlägsnande av en del av eller hela förhuden.RollFörenta StaternaAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Sexuellt beteendeLäkare-patientrelationerFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.SjälvmordSocial uppfattningMakar: Personer som är gifta, dvs man och hustru, eller sambor eller två vuxna personer som lever i motsvarande förhållanden.StickprovsundersökningarIsrael: Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.Vävnads- och organanskaffningPolitikUpphävande av behandlingStuderandeUtbildningsnivåSjälvmordsförsökJudar: Etnisk grupp med historiska band till landet Israel och religionen judendom.Stress, psykologiskSchweizUtvandring och invandring: Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.PakistanMarriage: En social institution som är juridiskt och/eller religiöst stadfäst, varvid män och kvinnor förenas i syfte att bilda familj.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.RiskfaktorerUniversitetBeslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.