Relativt värde-skalorAvgiftstaxor: Förteckning över priser för tjänster eller åtgärder inom vård och tandvård.PrissättningMedicare del B: Den frivilliga delen av det amerikanska Medicare-programmet, omfattande sjukvårdstjänster utöver dem som ingår i den obligatoriska delen, som t ex hemsjukvård, öppenvård, laboratorieundersökningar m fl. Dessa förmåner förutsätter dock erläggande av en månatlig försäkringspremie.CPT-koderHållbar medicinsk utrustning: Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.Effektivitet: Förhållandet mellan erhållen och tillförd energimängd.Metallurgi: Läran om framställning, rening och bearbetning av metaller och deras legeringar. Hit hör såväl industriell metallurgi som metallurgisk teknik, som t ex inom odontologin.StudiebidragExternal DebtFrizzled ReceptorsKonkurs: Rättsligt förfarande som regleras i konkurslagen och som innebär att en gäldenärs tillgångar fördelas mellan fordringsägarna sedan gäldenären själv eller borgenärerna konstaterat att skuldbetalningsförmåga inte längre föreligger och begärt konkurs i domstol.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Stress, psykologiskStanford-Binets testWechslers skalorIntelligens: Förmågan att lära och att hantera nya situationer, även sådana som omfattar abstraktioner.Intelligenstester: Standardiserade prov som mäter den allmänna, intellektuella prestationsförmågan.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Psykologiska testerNeuropsykologiska testerMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.HälsoinformationSocial MediaJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Meningsskiljaktigheter och tvisterInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Natural DisastersKatastroferMusikMusikterapi: Bruk av musik som tilläggsbehandling av nervsjukdomar, psykiska sjukdomar eller beteendestörningar.1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.Mässlingsvaccin: Ett levande, försvagat virusvaccin, odlat i kycklingembryon, för massimmunisering av barn och för vaccinering av ungdomar och vuxna utan antikroppsskydd mot mässling. Barn vaccineras oftast med ett trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.Arabisk medicinKopiering: Reproduktion av data (t ex text, bilder) till annan plats eller annat medium än originalets (källdata) utan ändring av originaldata.Manuskript, medicinskaKolaträdBloggingKärlek: Tillgivenhet. Inom psykiatrin avses med begreppet vanligtvis välbehag, i meningen angenäma upplevelser människor emellan.Koka: Benämning på ett flertal sydamerikanska buskväxter av släktet Erythroxylon (tillika familj), vilka producerar kokain. Bladen tuggas tillsammans med alun för centralstimulerande effekter.Kolsyrade drycker: Drycker med tillsats av koldioxid.DataspelSpädbarnshemU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Acari: En stor, allmänt utbredd ordning av spindeldjur, som omfattar kvalster och fästingar och inkluderar växt-, djur- och människoparasiter, samt flera viktiga sjukdomsvektorer.Medicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.Substans PTidskrifter, principerBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.SverigeJupiter: Den femte planeten från solen. Jupiter tillhör de fem yttre planeterna i vårt solsystem. Bland planetens sexton månar ingår Callisto, Europa, Ganymede och Io.Citalopram: Ett preparat som selektivt hämmer återupptaget av av serotonin i nervceller och som används som antidepressivt medel med klinisk effekt och med tolererbara biverkningar. Medlet minskar dessutom etanol lupptaget hos alkoholmissbrukare, och används mot depression hos patienter som även lider av tardiv dyskinesi, ett tillstånd som förvärras av tricykliska antidepressiva medel.LäkemedelsförskrivningDanmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Receptbelagda läkemedelFörskrivningar