Rovfåglar tillhörande släktena Aquila och Haliaeetus inom familjen Accipitridae och ordningen Falconiformes. De har kraftiga gripklor med en bakåtvänd tå och kraftig näbb.
En ordning dagrovfåglar, omfattande örnar, hökar, vråkar, gamar och falkar.
En grupp fåglar inom ordningen Falconiformes och familjen Accipitridae. De är mindre än örnar, med relativt korta vingar och lång stjärt.
En klass monomera GTP-bindande proteiner av låg molekylvikt (20-25 kDa) som reglerar en rad intracellulära processer. Den GTP-bundna formen av proteinet är aktiv och hämmas av sin inneboende GTPas-verkan, som regleras av ett antal olika GTPas-aktiverare, GDP-dissociationshämmare och guaninnukleotidbytesfaktorer. EC 3.6.5.2.
Skador orsakade av elektrisk ström. Hit räknas inte elektriska brännskador, men elolyckor och elektrisk chock.
Hornbeklädda, utskjutande käkar med varierande form och funktion hos fåglar och vissa andra djurarter (sköldpaddor, bläckfiskar och näbbdjur).
En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.
Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.
Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.
Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.
Sammanfattande benämning på två utdöda reptilordningar från Mesozoikum, nämligen Saurischia och Ornithischia.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.
Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.
Den tid, under vilken en organism dagligen utsätts för solljus (dagsljus) eller artificiellt ljus. Reaktionen på denna exponering anses kunna påverka energibalans och värmereglering.
Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.
Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Teknikmetoder för framställning av molekyler som uppvisar de egenskaper som eftersträvas.
Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.