Radioaktivt avfallAvfallshantering och återvinningVattenförorenande ämnen, radioaktivaKraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.Fukushima Nuclear AccidentEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Kärnreaktorer: Anläggningar innehållande klyvbart material i tillräckliga mängder och så ordnat att de kan upprätthålla en kontrollerad, självgående kärnklyvningsreaktion. De kallas även atomreaktorer, fissionsreaktorer, nukleära reaktorer m m.Havsabborre: Fiskar tillhörande familjen Serranidae (ordningen Perciformes) med 449 arter. De flesta lever i tempererade eller tropiska havsområden. Havsabborrarna är hermafroditer; oftast honor som yngre, hanar s om äldre.VattenBehandlingsvägranRNA, transferBaltikum: Samlingsnamn på republikerna Estland, Lettland och Litauen på östra sidan Oceaner och havSverigeBudget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).TransportProduktförpackningStrålningsövervakningParticulate MatterLuftförorenande ämnenAvfallIndustriavfall: Rest- och avfallsprodukter och utsläpp av oanvändbara biprodukter från industriella processer. De utgör miljöproblem och hälsorisker.Helsingforsdeklarationen: En internationell överenskommelse inom World Medical Association (WMA) som ger riktlinjer för hur studier på människor får genomföras. Den antogs 1962 och reviderades vid den 18. medicinska världskongressen i Helsingfors 1964. Senare revisioner har gjorts 1975, 1983, 1989 och 1996.Bröd: Bakad och ofta jäst livsmedelsprodukt tillverkad av mjöl och vätska. Bröd i olika former har varit ett väsentligt livsmedel sedan förhistorisk tid.Astroviridae: En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.Jurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.Kärnenergi: Energi som frigörs i samband med kärnklyvning eller kärnfusion.Kärnklyvning: En kärnreaktion utlöst av att kärnan i en tung atom, som uran eller plutonium, klyvs i två ungefär lika delar av en neutron, laddad partikel eller foton.Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.PolitikCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Europeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Hälso- och sjukvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård.Leukemi, strålningsframkalladAvfallsförbränning: Förbränning av avfall vid hög temperatur, med aska eller ofarligt slagg som restprodukt.Riskavfall: Avfallsprodukter som vid utsläpp i atmosfären, vatten eller jord utgör hälsorisker för människor eller djur genom hudkontakt, inandning eller förtäring. Filosofi: Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.AvfallshanteringRegeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.UranLäkemedelsrester: Läkemedel och deras nedbrytningsprodukter som återfinns i animalisk föda och mjölk från djur som fått medicinering. Begreppet omfattar även förekomst av läkemedelsmetaboliter i fettvävnad hos människor efter läkemedelsbehandling.BekämpningsmedelsresterVeterinärmedicinska läkemedelBöckerLAN: Kommunikationsnätverk som förbinder olika hårdvaruenheter inom eller mellan byggnader med hjälp av en sammanhängande kabel eller telefonsystem.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.BokurvalAMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.Internationella organ: Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.NorgeChediak-Higashis syndrom: En form av bristande antibakteriell fagocytfunktion, kännetecknad av ovanlig okulokutan albinism, hög incidens av lymforetikulära tumörer och återkommande infektioner med feber. Onormala lysosomer för ekommer i många celltyper, vilket leder till defekt pigmentfördelning och onormala neutrofilfunktioner. Sjukdomen är autosomalt recessivt ärftlig, och liknande tillstånd förekommer hos beige mus, Aleu tmink och kor av rasen vit Hereford.Hemlösa ungdomar: Barn och ungdomar som rymt hemifrån eller av annan orsak saknar fast bostad och lever på gatorna.EnergiomsättningOrganellstorlekEnterococcus faecalis: En art av grampositiva, kockoida bakterier som ofta ses vid klinisk provtagning och i tarmkanalen hos människor. De flesta stammar är icke-hemolytiska.