Product Line Management (PLM) refers to the strategic approach used by an organization to manage its portfolio of products or services, with the aim of maximizing their value and aligning them with the company's overall business objectives. PLM involves overseeing all aspects of a product's lifecycle, from conception and development to market launch, growth, maintenance, and eventual retirement.
De moralregler som är vägledande för kommersiell och industriell företagsamhet.
Subtalarled är ett medicinskt tillstånd där det föreligger en förlust av normalt rörelseomfång i den subtalara leden, som är en led mellan taluskotylen och calcaneus (hälbenet) i foten. Detta kan orsaka stelhet, smärta och rubbningar i fotens biomekanik, vilket kan ha inverkan på personens vardagliga funktion och rörelseförmåga.
Social media kan definieras som internetbaserade tekniker och tjänster som möjliggör för användare att dela innehåll, kommunicera och etablera samhällsrelationer online. Det innefattar plattformar som sociala nätverk (t.ex. Facebook, LinkedIn), bloggar (t.ex. WordPress), mikrobloggar (t.ex. Twitter), bild- och videoservice (t.ex. Instagram, YouTube) samt recensionsplatser (t.ex. Yelp). Sociala medier används ofta för personliga, sociala och kommersiella syften.
I'm sorry for any confusion, but "Washington" is a proper noun and does not have a medical definition. It can refer to several things related to medicine, such as the University of Washington School of Medicine, which is a well-known institution for medical education and research in the United States. However, without additional context, it's not possible to provide a specific medical definition for "Washington."
De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.
En videobandinspelning är ett optiskt eller elektromagnetiskt lagrat videomedium på band, som kan innehålla en eller flera spår med ljud och video.