Tillämpning av medicinsk vetenskap i rättsfall.
Dödande av barn vid eller strax efter födseln.
I en medicinsk kontext, betyder 'historia' patientens egen berättelse om sina symptom, sjukdomshistorik och hälsa, som används för att ställa diagnos och planera vård.
"Modern litteratur" refererer til nutidige skønliterære værker, der oftest er skrevet indenfor de sidste 10-20 år, og som afspejler samtidens temaer, stilarter og særpräg. Det er dog værd at bemærke, at definitionen kan variere alt efter kulturel kontekst og personlig opfattelse.
En särskild gren av patologin, med tillämpning i rättssammanhang.
Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.
Uppsåtligt berövande av annan människas liv (enligt Brottsbalken).
Död pga syrebrist eller hjärtstillestånd till följd av att lungorna vätskefylls.
Postmortemundersökning av en kropp.
"Sår och skador är en sammanfattande benämning inom medicinen på fysisk skada på levande vävnad, som orsakas av mekaniska, termiska, kemiska eller elektriska trauma, vilket kan resultera i celldöd, blödning, smärta och funktionsnedsättning."
Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.
Läkekonst som bygger på traditionell, kinesisk praxis.
Individualized medicine, also known as personalized medicine, refers to a medical model that incorporates both genetic and environmental information to prevent, diagnose, and treat diseases on a person-specific basis. This approach takes into account variability in genes, environment, and lifestyle to customize medical treatment for each individual, with the goal of achieving better outcomes and reducing adverse effects.
En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.
En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.
Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.
En form av örtmedicin i Japan som praktiseras av såväl herbalister som moderna medicinare. Kampomedicin har sitt ursprung i Kina och grundas på traditionell kinesisk örtmedicin.
Konsten i och vetenskapen om att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom, samt främjande av hälsa.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
I en enskild medicinsk betydelse kan "polis" referera till en typ av specialiserad sjukvårdspersonal som arbetar inom området polisiär vård, även känd som forensisk eller rättsmedicinsk vård. Deras uppgift är att ge medicinsk expertis och stöd till rättsväsendet i brottmålsfall, genom att utförda obduktioner, bedöma skador och orsaker till dödsfall, och vittna inför domstol.