Beteckning för livskraft i kinesisk filosofi. Denna kraft anses kunna påverkas eller styras av t ex akupunktur eller rörelseövningar (som i qigong). Begreppet qi, som ursprungligen avsåg luftström eller andedräkt, har senare kommit att få betydelsen ande, som i grekiskans pneuma och latinets spiritus.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Behandling av sjukdom genom nålstick längs givna banor eller meridianer. Placeringen av nålarna varierar, beroende på sjukdom. Värme eller moxer och akupressur kan användas som komplement.
Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.
En yrkesdisciplin, inom vilken utövas traditionella, kinesiska metoder för akupunkturbehandling av sjukdomar genom isättande av nålar längs bestämda banor eller meridianer.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Onormal andning genom munnen, oftast förknippad med hinder i näsans kanaler.
Terapeutiska övningar avsedda att öka in- och utandning, eller att ändra andningsfrekvensen.
Läran om tideräkning.
Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.
Fysisk aktivitet med syfte att lära sig självförsvar genom kamp man mot man. I judo skall man kasta omkull motståndaren, medan man i karate (som inkluderar kung fu och tae kwon do) får sparka och slå motståndaren.
En grupp enzym, omfattande dem som oxiderar primära monoaminer, diaminer och histamin. De är kopparproteiner vars verkan är beroende av en karbonylgrupp och kan hämmas av semikarbazid. EC 1.4.3.6.
Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.
Anordningar för energialstring.
Olika fysiska aktiviteter som kan vara bra för människors hälsa.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
En medicinsk specialitet inriktad på fysiska aktiviteter och diagnos och behandling av idrottsskador.
Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.
Delning av vävnader med elektriskt instrument eller nål som avger en högfrekvent ström.
Konfornat utsnitt av en vävnad, särskilt livmoderhalsen, Syn. Konisation.
Cancer i livmoderhalsen.
Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.
En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.
Läran om och reglering av kosten.
Ett växtsläkte (äpple) i familjen Rosaceae och ordningen Rosales. Det är mest känt för sina ätliga frukter och träden odlas i tempererade zoner över hela världen.