Böcker för barn t o m 15 år gamla eller nionde klass i skolan.
'Skrivande' är ett tillstånd där en persons hand, finger eller penna inte kan kontrolleras noggrant för att kunna forma bokstäver och ord på ett korrekt sätt, ofta orsakad av neurologiska skador eller sjukdomar som exempelvis stroke eller Parkinson.
I a medical context, 'books' typically refer to comprehensive sources of information about medical conditions, diagnoses, treatments, and research, often written by experts in the field. These can include textbooks, reference manuals, and academic publications, serving as valuable resources for healthcare professionals and students to expand their knowledge, stay updated on best practices, and make informed decisions for patient care.
I en enkel mening kan 'publikationer' inom medicin definieras som skriftliga arbeten som presenterar originalforskning, systematiska översikter, meta-analys, fallstudier eller andra former av rapportering relaterade till medicinska ämnen. Dessa publikationer kan finnas i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, böcker, poster på konferenser eller webbaserade artiklar. Det är viktigt att alla publikationer undergår en granskning (peer review) av experter inom området för att säkerställa att de uppfyller höga kvalitetskrav och att informationen som presenteras är tillförlitlig och relevant.
I medicinsk kontext, betyder "book value" ungefär det samma som "bokfört värde". Det är ett redovisningsbegrepp som refererar till ett tillgångens bokförda kostnad, förutom avskrivningar. I andra ord, är book value värdet på en tillgång i balansräkningen efter att ha avdragit avskrivningar från bokförda kostnaden. Det bokförda värdet används ofta som ett sätt att mäta ett företags bokförda tillgångars värde.
I en medicinsk kontext kan 'handstil' (engelsk: 'handwriting') referere til den unikke måden, hvorpå en individuel læge skriver sine noter, recepturer og andre dokumenter i forbindelse med patientbehandlingen. Handstilen er derfor et personligt kendetegn for lægen, som kan være vanskelig at afkode for andre, hvilket i visse tilfælde kan have potentialet for at føre til fejlinterpreteringer og misforståelser. Derfor har mange sundhedsinstitutioner i de senere år overgået til elektroniske patientjournaler, hvorved problemet med lægelig 'handstil' er blevet næsten elimineret.
"Bokrecensioner, principer" kan definieras som ett systematisk och kritiskt bedömande av en boks innehåll, struktur, stil, trovärdighet och relevans, följt av en sammanfattning och rekommendation baserad på recensentens professionella omdöme och erfarenhet. Denna process hjälper läsare att ta ett informerat beslut om om de vill läsa boken eller inte.
'Sverige' är ett land i Nordeuropa, känt för sitt avancerade sjukvårdssystem, med höga standarder på vården och lika tillgång till vård oavsett bakgrund eller ekonomisk status.
"Ett olycksfall är ett plötsligt, oförväntat och obehagligt händelseförlopp som orsakar skada eller smärta och kräver medicinsk behandling." (Källa: Oxford Medical Dictionary)
Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.
Oförutsedda händelser av skadekaraktär relaterade till ens arbete.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
En portåder är ett blodkärl eller ett system av blodkärl där blodflödet normalt flödar från en högre tryckregion till en lägre tryckregion, ofta refererande till den deoxigerade blodflödet från mag-tarmkanalen som passerar genom levern för att filtreras och näringsämnen absorberas.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.