Ett behandlingsförfarande där terapeuten avstår från att ge patienten direktiv och istället återför till patienten dennas egna ord.
Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
3-merkaptoproprionsyra. En glutamatkarboxylashämmare. Den minskar koncentrationen av GABA i hjärnan och orsakar därmed krampanfall.
Tropisk palm (Cocus nucifera) av familjen Arecaceae som ger stora, ätliga frukter (kokusnötter) med hårt skal, av vilka också olja och fibrer bereds.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Tiden från 1601 till 1700.
Tiden från 1701 till 1800.
Tiden från 1801 till 1900.
Den inlärda förväntningen att ens svarsreaktioner är oberoende av belöning och sålunda ej förutsäger eller styr eventuell belöning. Inlärd hjälplöshet uppstår ur upplevelser, experimentella eller naturligt förekommande, av bestraffning eller negativ stimulans, oberoende av svarsreaktion. Under sådana förhållanden kan en nedsatt inlärningsförmåga uppstå. Begreppet kan avse såväl människor som djur.
Stark, utåtriktad känsla av tillfredsställelse.
Typarten till släktet Marekvirus (hönsförlamningsvirus) i familjen Herpesviridae. Viruset ger upphov till Mareks sjukdom (hönsförlamning) hos såväl tamfjäderfä som vildfågel.
Medfödd reaktion inför en hotfull situation.
Felaktiga uppfattningar av yttre, verkliga upplevelser.
Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.
Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.
Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).
Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.
Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.
Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.
Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.