Psykologi, kliniskBarnpsykologi: Studier av normalt och onormalt beteende hos barn.PsykologiSocialpsykologiPsykologi, jämförandeUtbildningspsykologiPsykologi, experimentellPsykologi, medicinskArbetspsykologi: Den gren av den tillämpade psykologin som är inriktad på tillämpning av psykologiska principer och metoder i industriella sammanhang, inkluderande urval och utbildning av anställda, arbetsförhållanden osv.Psykologisk teoriBeteendemedicin: Tvärvetenskapligt område för utveckling och samordning av biomedicinska och sociala frågor och faktorer inom hälso- och sjukvård, samt för tillämpning av resultaten av denna forskning.Doktorandutbildning: Vidareutbildning efter akademisk grundexamen vid institution som har forskarutbildningsprogram som leder till specialkompetens eller högre akademisk examen.Economics, BehavioralBeteendevetenskap: Vetenskapsområden för studier av människors och djurs beteende.Fenomen inom ekologi och miljöNeurovetenskaperGestaltpsykologi: En riktning inom psykologin som hävdar att erfarenhet och handling upplevs som en helhet (gestalt), som inte är summan av helhetens element, utan är ett resultat av förhållandena mellan elementen. Sålunda är relationerna mellan elementen viktigare än elementen i sig. Helheten är större än summan av dess komponenter.Beteendelära: Teori inom psykologin, utvecklad av James B. Watson, som omfattar sdier och mätning av iakttagbara beteenden.Omedvetenhet (Psykologi)BeteendeforskningFilosofi: Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.PsykofysiologiKognitionsforskning: Studier av den kognitiva processen, dvs hur olika mentala engagemang bearbetas i hjärnan. Denna vetenskap omfattar delar av psykologin, datavetenskapen, filosofin och lingvistiken.SjälvpsykologiFörskjutning (Psykologi): Ett psykologiskt fenomen kännetecknat av att en känslo- eller beteendereaktion som är passande i en viss situation även uppvisas i en situation där den inte passar.FörsvarspsykologiPsykologi, tillämpadMedberoende (Psykologi): Ett relationsmönster där en människa försöker finna en avsikt, mening eller orsak genom sitt förhållande med en annan (och beroende) människa.Modeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Latensperiod (Psykologi): Den period mellan 5-7 års ålder och tonåren då det är ett uppenbart uppehåll i den psykosexuella utvecklingen.NeurobiologiPersonal Construct TheoryForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Ungdomspsykologi: Gren av psykologin som är inriktad på normalt och onormalt beteende hos tonåringar.Introversion (Psykologi): Ett tillstånd präglat av att man riktar uppmärksamhet i huvudsak inåt mot sitt eget jag.Karaktär: Ett begrepp som i allmänt bruk är ungefär likvärdigt med begreppet personlighet. Summan av en individs relativt fasta personlighetsdrag.NeuropsykologiPsykoterapiKriminalpsykologi: Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.Yrkesetik: Den moralfilosofi som är vägledande för god sed hos varje yrkesutövare i hans/hennes handlande gentemot och förhållningssätt till kollegor, patienter, klienter eller kunder.Jaget: Det medvetna, enhetliga i psyket som tjänar som den sammanhållande kraften mellan de primitiva, instinktiva begären, inneboende hämningar eller samvetet, och verkligheten.Identifikation (Psykologi): En individs omedvetna strävan att efterlikna någon annan. Denna process är viktig för personlighetsutvecklingen, i synnerhet superegot eller medvetenheten, som i stor utsträckning utformas av beteendet hos annan vuxenförebild.Kognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.Minnesförmåga (Psykologi): Den ihållande förmågan att visa ett inlärt beteende efter en tidsperiod utan aktivering eller utövande av beteendet.Barnpsykiatri: Den medicinska vetenskapsgren som ägnar sig åt ursprung, diagnos, förebyggande och behandling av psykiska störningar hos barn.Avhandlingar, akademiska, principer: Avhandlingar baserade på resultaten av originalforskning och med en konkret slutledning eller uttryckande en specifik synpunkt. Vanligen avses avhandlingar skrivna av en kandidat eller doktorand under personlig handledning av en professor eller annan meriterad forskare (t ex doktorsavhandlingar eller licenciatavhandlingar).Omdöme: Intellektuell process som innebär upptäckten eller fastställandet av ett objektivt eller egentligt förhållande mellan två ting eller begrepp; en persons förmåga att göra ett omdöme; den process som tydliggör och bekräftar ett begrepps verkliga mening; en kritisk värdering av en person eller situation.Kulturell utveckling: Den fortlöpande, sociala utvecklingen från ett enkelt till ett komplext och från ett homogent till ett heterogent samhälle.Vetenskapliga sällskapUrskillning (Psykologi): Varierande reaktioner på olika stimuli.Anpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.Strävande (Psykologi): Behov av eller önskan om att uträtta något av värde. Ambition.Lycka: Stark, utåtriktad känsla av tillfredsställelse.RasrelationerVårdutbildning: Omvårdnads- och sjuksköterskeutbildning i allmänhet.Regression (Psykologi)SamhällsvetenskapSystemteoriPsykoanalytisk teoriForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Bibliometri: Användning av statistiska metoder för analys av utveckling och trender i litteraturen.PersonlighetKunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.Prägling (Psykologi): En speciell form av inlärning under en kort period i det tidiga livet som sker snabbt och förblir bestående. Prägling ger nästan alla de beteenden som kallas instinktiva, men begreppet används enbart deskriptivt.Transference (Psychology)TänkandeMoral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.Schizofrenins psykologiBeteende: Varje iakttagbar reaktion hos en person i någon situation.Tidskrifter, principerSocial uppfattningBöckerPsykiatriMotöverföring (Psykologi): Medveten eller omedveten känslomässig reaktion från terapeutens sida mot patienten, vilket kan inverka på behandlingen.Socialt beteendeDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Yrkeskompetens1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.ForgivenessVetskap om resultat (psykologi): En principiell föreställning att inlärning underlättas om den lärande får omedelbar utvärdering av inlärningsprestationen. Begreppet omfattar även hypotesen att inlärning underlättas när den lärande omgående får veta om ett svar är rätt och, om fel, vägledning om vari felet består.Personlig tillfredsställelseEvidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.Hälsovårdsrelaterade yrken: Inom hälsovårdsrelaterade yrken personal som inte är läkare, men har speciell utbildning och, ofta, legitimation för sin yrkesutövning. Sådana yrken kan vara medicinsk teknik, sjukgymnastik osv.Begreppsbildning: En kognitiv process som inbegriper utformning av allmänna idéer utifrån kunskaper om och erfarenheter av kvaliteter hos, aspekter på och förhållanden mellan föremål.Social miljöPersonliga relationerPsykopatologiMentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.VetenskapPsykofarmakologi1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.CreativityKänslor: Affektiva yttringstillstånd som kan upplevas och ha upphetsande eller pådrivande (motiverande) egenskaper.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Spel, experimentella: Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Psykologisk återhämtningsförmågaFörnekande (Psykologi): Vägran att erkänna sanningen eller det verkliga förhållandet i en situation eller upplevelse.Beslutsteori: Teori om hur beslut bör fattas (normativ del) eller hur beslut fattas (deskriptiv del) när en individ eller en grupp utifrån ett antal alternativ och varierande kunskaper om avgörande faktorer för och konsekvenser av utfallet av alternativen väljer ett visst handlingsalternativ. Enligt traditionell beslutsteori (utvecklad av Thomas Bayes) bör beslutsfattaren välja det alternativ som har störst förväntad nytta.Hypnos: Ett tillstånd av ökad mottaglighet för suggestion och styrning, framkallat av påverkan från en annan person.Tvärvetenskaplig kommunikation: Kommunikation i betydelsen korsbefruktning av idéer, härstammande från två eller fler akademiska discipliner. Ett exempel är det tvärvetenskapliga fältet bioetik, som spänner över de biomedicinska, humanistiska, socialvetenskapliga och juridiska ämnesområdena. Hit räknas även kommunikationsproblem till följd av olikheter i språkbruk inom olika akademiska områden.Altruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.UndervisningValbeteende: Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.VårdyrkesstuderandeBeteendeterapi: Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.StuderandeAttityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.SjälvuppfattningMotivational InterviewingErgonomi: Läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. Utmärkande för ergonomin är den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av samspelet mellan människan och arbetsredskapen. ( Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163714 2003-02-14 ).Beroende (Psykologi): Benägenheten hos en eller flera personer att förlita sig på andras råd och stöd.Sinnesrörelse: Känsloreaktion i samband med en ide eller mental föreställning. En hastigt påkommen sinnesrörelse som ger uttryck åt instinktivt grundade kroppsliga reaktioner. Affekt.Empirisk forskningUniversitetNeurofysiologiDistriktspsykiatri: Hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård inom psykiatri.Individualitet: De psykologiska särdrag som skiljer individer från varandra.PsykometriVanor: Förvärvade eller inlärda handlingssätt som regelmässigt uppvisas.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.Set (Psykologi)PubliceringUppmärksamhet: Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.Psykiska processer: All begrepps- eller tankeförmåga.Psykosomatiska sjukdomarKompetensbaserad utbildning: Utbildningsprogram avsedda att garantera att studenterna uppnår förutbestämda kompetensmål inom ett visst område eller en viss utbildning.SynuppfattningKultur: Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Avvisning (Psykologi)Minne: Komplex, mental funktion som utgörs av fyra distinkta faser: 1) memorering eller inlärning, 2) retention eller minnesbehållning, 3) återkallande och 4) igenkännande. Kliniskt brukar man dela in minnet i omedelbart minne, korttidsminne ("närminne") och långtidsminne ("fjärrminne").Hälsa: Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Personlig autonomiReaktionstidSjukrollBiological EvolutionHandhavande (Psykologi): Fysisk manipulation av djur eller människor i syfte att framkalla en beteendemässig eller psykologisk reaktion.OsäkerhetPersonlighetsbedömningSociala värderingarBiomedicinsk forskningPsykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Medkänsla: En individs objektiva och insiktsfulla förståelse för en annan persons känslor och beteende. Begreppet skall skiljas från sympati, som vanligtvis inte är objektiv eller kritisk. Medkänsla innefattar omsorg, ett uttryck för medvetenhet om och bekymmer för andra människors bästa. Syn. empati.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Psykologiska testerUppfattningProblemlösningUtåtvändhet (Psykologi): Beteckning på ett personlighetstillstånd av utåtriktad uppmärksamhet.Remiss och konsultationAggression: En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.Kognitiv terapi: En direkt form av psykoterapi, baserad på tolkningen av situationer (den kognitiva erfarenhetsstrukturen) som är avgörande för hur en individ känner och uppför sig. Den bygger på förutsättningen att kognition, den process som leder till förvärvande av kunskap och utformning av tankar, är primärt avgörande för sinnesstämning och beteende. Terapin använder sig av beteendevetenskaplig och samtalsteknik för att identifiera och korrigera det negativa tänkande som ligger till grund för det avvikande beteendet.ObjektrelationPersonlighetsprofilformulärMedvetenhet: Iakttagande av ett objekt eller ett skeende. Observansen innefattar inte någon bedömning av det iakttagna.Yrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.StereotypErinringKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Mål: Det uppnådda resultatet eller syftet, vilka kan ha specificerats i förväg.Språk: Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.Rådgivning: Råd och stöd i personliga frågor.Läkare-patientrelationerKunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Förenta StaternaAnxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.Mönsterigenkännande, visuelltInre-yttre kontroll: Personlighetshållning som avser en individs uppfattning av händelsesituationen som den bedöms av individen själv utifrån hans eller hennes eget beteende gentemot öde, tur eller yttre påverkan.Neuropsykologiska testerAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Tvärkulturell jämförelse: Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Repression, PsychologyBeteendestörningar hos barn: Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.VårdlagMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Stress, psykologiskPsykofysikPediatrikResultats reproducerbarhetAnsikte: Framsidan av huvudet, med panna, ögon, näsa, mun, kinder och käke.Barns utveckling: Den kontinuerliga fysiologiska och mentala mognadsprocessen hos barn från födseln upp till tonåren. Hit hör normala reaktioner på och anpassning till situationer, men inte kroppstillväxt (="växt").Familjens hälsa: Hälsoläget i en familj som enhet, inklusive inverkan av en medlems hälsotillstånd på familjen som helhet och på enskilda familjemedlemmar. Hit hör även inflytande av familjens strukturella beteende eller brist på sådant på medlemmarnas hälsotillstånd.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Religion och psykologiBelöningSchizofreniHjärnans kartläggningPatientinformation, principerFattningsförmågaPsykomotorisk funktionVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.FördomarTransfer (Psykologi)