Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Diagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersAnxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.Affektiva störningar: Tillstånd som har störningar av sinnesstämningen som dominerande drag.Manodepressiv sjukdom: Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.Depressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.Involutionsdepression: Tydlig depression under involutionsperioden, kännetecknad av hallucinationer, vanföreställningar, paranoia och upphetsning.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Psykologsamtal: Ett riktat samtal avsett att ge information att användas för psykiatrisk diagnos, utvärdering, behandlingsplanering osv. Intervjun kan hållas av socialhandläggare eller psykolog.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.PrevalensPsykiatriskt status, skattningsskalorStressyndrom, posttraumatisktKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Psykotiska störningarSomatoforma störningarFobierADHD: En beteenderubbning som uppstår under barndomen och som karakteriseras av utvecklande av onormal ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.PsykiatriTvångssyndromSchizofreniImpulskontrollstörningar: Störningar, vars viktigaste drag är oförmåga att motstå impulser, drifter eller frestelser att handla på ett sätt som kan vara skadligt för en själv eller andra. Handlingen föregås av en känsla av spänning och ger, när den utförs, en känsla av tillfredsställelse eller lättnad.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Psykiskt sjuka personer: Personer som lider av psykiska sjukdomar, särskilt psykoser eller svåra depressionstillstånd.SjälvmordPsykopatologiTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.RiskfaktorerAnpassningssvårigheter: Maladaptiva reaktioner på identifierbara, psykosociala stressfaktorer. Reaktionerna inträffar kort tid efter stresspåverkan, och visar sig som nedsatt social- eller arbetsförmåga eller som symtom (dep ression, ångest osv) som är kraftigare än förvantat.Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen: Sådana psykiska sjukdomar som vanligtvis diagnosticeras redan i barndomen eller tonåren. Diagnosen kan dock även ställas under andra perioder i livet.Krigsneuroser: Neurotiska reaktioner på svåra stridspåfrestningar.Avvikande beteende: Ett upprepat och ihållande beteendemönster, inom vilket andra människors grundläggande rättigheter eller vanliga, åldersanpassade sociala normer eller regler bryts. Beteendena omfattar aggressivt uppförande som hotar att skada andra människor och djur, icke-aggressivt uppförande som medför skada på eller förlust av egendom, bedräglighet eller stöld, och allvarliga regelöverträdelser. Störningarna ses före 18 års ålder.Autism: Störning som börjar i tidig ålder. Kännetecknas av sjuklig benägenhet att dra sig undan från omvärlden, bli otillgänglig och opåverkbar. I sjukdomsbilden ingår bristande förmåga till kommunikation och socialt samspel.Utvecklingsstörningar hos barn, genomgripande: Svåra avvikelser i utvecklingen av många grundläggande psykologiska funktioner, som inte är normala för något utvecklingsstadium. Avvikelserna yttrar sig som ihållande försämring av den sociala förmåg an, talstörningar och onormal motorik.Neurotiska störningarSocioekonomiska faktorerAlkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Gränspsykos: En personlighetsstörning med drag av instabilitet i förhållandet till andra människor, i självuppfattningen och affekter, och med uttalad impulsivitet som börjar tidigt i det vuxna livet och visar sig i olika sammanhang.SjälvmordsförsökTickrubbningarNedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Dubbeldiagnos (Psykiatri): Samtidigt missbruk och psykisk sjukdom. Diagnosprincipen grundar sig på det faktum att patienter med alkohol- eller drogberoende också ofta har psykiska problem av varierande svårighetsgrad.PsykofarmakaFörenta StaternaPersonlighetsstörningarAnxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.SjukdomsgradsmåttKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Stress, psykologiskAlkoholmissbruk: Störningar i samband med eller till följd av missbruk av alkohol.Distriktspsykiatri: Hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård inom psykiatri.PsykometriSjukhus, psykiatriska: Sjukhus, specialiserade på vård av psykiskt sjuka.Rättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.Otillräknelighet: Ett juridiskt begrepp med innebörden att en anklagad inte kan göras ansvarig för ett brott, om han eller hon, vid tidpunkten för den brottsliga handlingen, pga psykisk sjukdom inte kunde anses förstå eller inse det orätta i handlingen.SömnstörningarInternationell klassifikation av sjukdomar: Ett kategoriseringssystem i vilket sjukdomstermer kan införas enligt vedertagna kriterier. Det omfattar alla sjukdomstillstånd i ett hanterbart antal kategorier, gruppindelade för att underlätta mortalitetsrapportering. Ansvarig för systemet är Världshälsoorganisationen (WHO) (från versionen ICD-10). I USA används en utvidgad variant, med tillägget "Clinical Modifications", för morbiditetsstatistik och allmänna epidemiologiska ändamål.Kognitiva störningar: Störningar i de mentala funktioner som är förknippade med tänkande, resonerande och ömdöme.Livsavgörande händelser: Händelser av t ex social eller psykologisk art, eller i omgivningen, som kräver anpassning eller medför en förändring i en individs livsmönster.PsykoterapiAge of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.SjukfrånvaroKrig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.Return to WorkDissociativa störningar: Plötsliga och tillfälliga förändringar i medvetandets normalt samverkande funktioner.PersonlighetsbedömningAntisocial personlighetsstörning: En personlighetsstörning, vars genomgående drag är bristande hänsyn till, och kränkning av, andra människors rätt och som börjar i barndomen eller tonåren och sitter i till vuxen ålder. Personen skall definitionsmässigt ha fyllt 18 år och ha en bakgrund av beteendestörningar före 15 års ålder.Suicidal IdeationDelirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust: Kognitiva störningar som även omfattar delirium, demens och amnesi. De kan uppstå till följd av missbruk, skador eller andra orsaker.PanikattackEpidemiologiska metoderFörsvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Mental kompetens: En individs förmåga att första innebörden och följderna av sina handlingar.Schizofrenins psykologiIrak: Republik i mellanöstern, mellan Kuwait och Iran. Landets yta är 437 072 km2, och folkmängden drygt 26 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Bagdad.VåldTvärkulturell jämförelse: Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Uppmärksamhets- och beteendestörningarHjälpbeteende: Beteenden förknippade med stöd eller hjälp till andra individer.Stressyndrom, traumatiskt, akutLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.PrimärvårdSinnesjämviktsstörningar: Kroniskt tungsinne som håller i sig större delen av dagen de flesta dagar i minst 2 år. Den minsta varaktigheten hos barn, för att diagnosen skall ställas, är 1 år. PsykofarmakologiFrånvaro: Kronisk frånvaro från arbete eller andra plikter.Ungdomspsykiatri: Den medicinska vetenskap som sysslar med orsaken till, diagnos, förebyggande och behandling av mentala sjukdomar hos tonåringar.Psykiatrisk tvångsvård: Omhändertagande av patient med allvarlig psykisk störning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (SOSFS 1991:1128).Modeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Barn till funktionshindrade föräldrar: Barn, vars ena förälder eller båda föräldrar lider av någon organisk eller psykisk sjukdom eller beteendestörning. Studier i ämnet fokuserar oftast på barnet ur en social, beteendemässig eller psykolo gisk synpunkt, snarare än ur en genetisk.Age FactorsBrott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Libanon: Republik i Mellanöstern, gränsande mot Medelhavet i väster, Syrien i norr och öster, och Israel i söder. Landets yta är 10 400 km2, och folkmängden uppgår till 3,8 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Beirut.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.Moldavien: Republik i sydöstra Europa, gränsande till Ukraina och Rumänien. Landets yta är 33 843 km2, och folkmängden uppgår till 4,3 miljoner invånare. Huvudstad är Chisinau.Antidepressiva medel: Humörstimulerande läkemedel för behandling av affektiva störningar och liknande tillstånd. Ett flertal monoaminoxidashämmare har användning som antidepressiva för sin modulering av katekolaminnivåerna . Tricykliska föreningar tycks också ha antidepressiv effekt genom verkan på hjärnans katekolaminsystem. En tredje grupp är de läkemedel som har specifik verkan på serotonerga system.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Lugnande medel: Traditionell benämning på en grupp läkemedel som anses ha en dämpande eller lugnande effekt på sinnesstämning, tankar eller beteende. Hit hör ångestdämpande medel (lindrig verkan), medel mot mani och antipsykosmedel (stark verkan). De olika medlen har olika verkningsmekanismer och används för olika behandlingsändamål.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Sjukpenning: Försäkring som kompenserar för inkomstbortfall till följd av sjukdom eller skada. I Sverige är sjukpenningens storlek beroende dels av den sjukpenninggrundande inkomsten, dels av sjukskrivningens omfattning, dvs deltid eller heltid.Avinstitutionalisering: En utveckling mot vård i det öppna samhället i stället för i institutionsmiljö, med de effekter detta kan ha på individen, på anhöriga, på samhället och på vårdsystemet.Resultats reproducerbarhetPatientacceptans av hälso- och sjukvårdFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.FångarNational Institute of Mental Health (U.S.)Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Antipsykosmedel: Medel som ger kontroll över psykotist orosbeteende, lindrar akuta, psykotiska tillstånd, minskar psykotiska symtom och har en lugnande effekt. De används vid schizofreni, demens, övergående psykoser i samband med kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkt osv. Dessa läkemedel kallas ofta neuroleptika, pga benägenheten att ge neurologiska bieffekter. Men inte alla antipsykotiska preparat ger sådana effekter. Många kan också vara effektiva mot illamående och klåda.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Mellanatlantisk region: Ett geografiskt område i östra USA, omfattande staterna District of Columbia, Delaware, Maryland, New Jersey, New York och Pennsylvania.Riskbeteende: Ett beteende som innebär att ens handlingar kan medföra fara eller skada för en själv eller andra.Sexuella övergreppPsykiatrisk vård, försäkringStereotypKognitiv terapi: En direkt form av psykoterapi, baserad på tolkningen av situationer (den kognitiva erfarenhetsstrukturen) som är avgörande för hur en individ känner och uppför sig. Den bygger på förutsättningen att kognition, den process som leder till förvärvande av kunskap och utformning av tankar, är primärt avgörande för sinnesstämning och beteende. Terapin använder sig av beteendevetenskaplig och samtalsteknik för att identifiera och korrigera det negativa tänkande som ligger till grund för det avvikande beteendet.Bulimia nervosaFramkallande faktorer: Faktorer förknippade med det definitiva uppträdandet av en sjukdom, olycka, beteendereaktion eller visst händelseförlopp. Oftast är en faktor viktigare eller mer uppenbar än andra och kan betraktas som nödvändig. Exempel kan vara exponering för en bestämd sjukdom, dos av infektiösa mikroorganismer, läkemedel eller vådliga ämnen osv.BehandlingsresultatOddskvotVeteranerBarnsängssjukdomarPsykoterapeutiska processerLymfoproliferativa sjukdomar: Störningar i lymfvävnadstillväxten, allmänna eller ospecificerade.PensionerTvångsbeteende, personlighetsstörning: En personlighetsstörning kännetecknad av ett känslomässigt avmätt handlingssätt, som är onödigt konventionellt, allvarsamt, formellt eller kinkigt, av besatthet av bagateller, regler, ordning och reda, tabeller och listor, obeveklig envishet, hängivenhet i arbetsuppgifter mm som går ut över personliga relationer, eller extrem beslutsångest.Schizotyp personlighetsstörningInre-yttre kontroll: Personlighetshållning som avser en individs uppfattning av händelsesituationen som den bedöms av individen själv utifrån hans eller hennes eget beteende gentemot öde, tur eller yttre påverkan.TidsfaktorerAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Psykiatrisk omvårdnadSjukdomsbörda: Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.FängelserUtbildningsnivåMord: Uppsåtligt berövande av annan människas liv (enligt Brottsbalken).Afghanistankonflikt 2001-Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.NederländernaAlkoholskador: Störningar orsakade av missbruk eller överkonsumtion av alkohol.Prospektiva studierPsykosomatiska sjukdomarVanföreställningar: Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.Självdestruktivt beteendeNervsystemets sjukdomarArbetslöshetIraq War, 2003-2011Muskel- och skelettsjukdomarRörelserubbningar: Syndrom som har dyskinesi som främsta kännetecken i sjukdomsförloppet. Till denna kategori hör degenerativa, ärftliga, infektions- och läkemedelsframkallade, postinflammatoriska och psttraumatiska tillstånd.HaschmissbrukIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.PersonlighetsprofilformulärPersonliga relationerLondonNeuropsykologiska testerFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och NorgeMisshandlade som barn: Personer som som barn var offer för våld och misshandel, av antingen fysisk, sexuell eller psykisk art.Mani, medel mot: Läkemedel för behandling av bipolär sjukdom eller mani i samband med andra affekttillstånd.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Rehabilitering, yrkesinriktadTalstörningarDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Psykiatrimottagningar, lokala: Lokala vårdinrättningar för psykologisk och psykiatrisk hjälp.VärldhälsoorganisationenCivilstånd: En demografisk parameter som anger en persons status vad gäller äktenskap, skilsmässa, ensamstående osv.QigongChile: Republik i Sydamerika, som i norr gränsar till Peru och i öster till Argentina och Bolivia. I väster har det långsträckta landet en 4200 km lång kust mot Stilla havet. Ytan är 757 000 km2, och folkmän gden uppgick 1998 till 14,8 miljoner invånare. Huvudstaden heter Santiago.Filosofi: Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.Anpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.Empirism: En filosofisk riktning och en av huvudprinciperna i den medicinska filosofin i antikens Grekland och Rom. Denna skola utvecklades i Alexandria mellan 270 och 220 f. Kr. och var den enda framgångsrika återupplivningen av Hippocrates grundteser. Empirikernas tre hörnstenar var dels deras egna tillfälliga iakkttagelser (egen erfarenhet), dels lärdom av andra, samtidiga eller tidigare observatörer (andras erfarenhet), dels-i fråga om nya sjukdomar-slutsatser av iakttagelser av liknande sjukdomar (analogi). Empirismen fortlevde ända fram till 1800-talet.Psykoanalytisk teoriSelf ReportFöretagshälsovårdLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Nya ZeelandBarnmisshandel: Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.Balkan PeninsulaStorbritannienDemens: Ett förvärvat, organiskt, mentalt sjukdomstillstånd med förlust av intellektuell förmåga i så svår grad att sociala och arbetslivsfunktioner störs. Funktionsstörningen är mångfaceterad och omfattar minnesförmåga, beteende, personlighet, omdöme, rymduppfattning, språk, abstraktionsförmåga och andra handlingsfunktioner. Den intellektuella försämringen är oftast progressiv och förskonar inledningsvis medvetandet.BefolkningsstudierAllmän opinionAfrikansk medicin, traditionell: Läkekonst baserad på traditionell praxis hos afrikanska folk. Häri ingår bruk av medicinalväxter och annan "materia medica" och behandling utövad av spåmän, medicinmän, häxdoktorer och trollkarlar.Litteratur, modernDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.AlkoholpsykoserSocialt stödBeteendestörningar hos barn: Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.Socialt avståndTobaksberoendeSverigeInsomningsproblem och tidigt uppvaknade: Störningar kännetecknade av försämrad förmåga att somna eller behålla sömnen. Problemet kan bero på ett primärt sjukdomstillstånd eller uppstå som följd av annat medicinskt eller psykiskt tillstånd.Faktoranalys, statistisk: En uppsättning statistiska metoder för analys av korrelationerna mellan flera variabler i syfte att beräkna antalet grundläggande storheter bakom observerade data och att beskriva och mäta de storheterna. Den används ofta vid konstruktion av poängsystem för skattningsskalor och enkäter.BoendeformerSocial miljöSimetikonFunktionshindrade: Personer med fysiska eller psykiska handikapp som inverkar på eller utgör hinder i deras dagliga liv och som kan kräva särskild anpassning.