ProteslossningProteskonstruktionProteser och implantatLedprotes: Proteser avsedda att delvis eller helt ersätta leder hos människor eller djur.Knäprotes: Konstgjord knäled.Höftprotes: Höftledsersättning.PenisprotesHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Konstgjorda extremiteter: Proteser för armar, ben eller delar av dessa.Visual ProsthesisProtesimplantationProtesprovningNeural ProsthesesHörselbensprotesTandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.Implantatstödd tandprotes: Protes som stabiliseras och hålls på plats av en substruktur som implanterats under mjukvävnaden till protessätet och som har kontakt med käkbenet.Hjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.BehandlingssviktBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.AmputeradeAnsiktsprotes: En protes för att ersätta delar av överkäken, underkäken och ansiktet, vilka saknas till följd av missbildning, sjukdom, skada eller kirurgiska ingrepp. Om protesen ersätter enbart delar av underkäken är den en underkäksprotes.Struphuvud, konstgjort: En apparat, som aktiveras elektroniskt eller med utandningsluft och som simulerar struphuvudfunktioner, så att personer med bortopererat struphuvud kan tala. Exempel på luftdrivna simulatorer är de konstgjorda struphuvudena av typen "Tokyo" och "Van Hunen". Bland elektroniska apparater finns Western Electrics elektrolarynx, Taits röstvibrator, Cooper-Rands elektrolarynx och Ticchioniröret.Ledplastik: Fullständigt eller partiellt utbyte av en led.Eye, Artificial: Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon. PenisimplantationProtesrelaterade infektionerReoperationPeritonealdialys, kontinuerlig ambulantTarsaltunnelsyndromBukhinneinflammationBehandlingsresultatNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.NjurdialysKroppsrörelseBen och benvävnadOtoakustiska emissioner, spontanaTidsfaktorerVetenskapSärläkemedelsproduktionMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.Sjukhus, allmänna: Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.Universitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Läkemedelsgodkännande: En procedur som krävs för att ett läkemedel skall godkännas för användning av en tillståndsgivande myndighet. I processen ingår prekliniska eller kliniska prövningar, vetenskaplig rapport, ansökan, utvärdering av underlag och testresultat, samt uppföljning och kontroll av effekterna av läkemedlet.Europeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Kvinnor: Vuxna människor av honkön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.Kvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Nervsystemets tumörerGravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.Misshandlade kvinnor: Kvinnor som utsätts för upprepat fysiskt eller psykiskt våld, oftast utövat av make eller annan, dominant mansperson. Typiskt för syndromet är kvinnans hjälplöshet, rädsla och oförmåga att frigöra sig .Adenoma, Islet Cell: En godartad tumör i Langerhans cellöar som kan förekomma varsomhelst i bukspottkörteln. Kan orsaka hyperinsulinism eller Zollinger-Ellisons syndrom.Receptors, Retinoic Acid