Bioteknologi: Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.Flerspråkighet: Förmågan att tala, läsa eller skriva flera språk med viss lätthet. Tvåspråkighet är den vanligaste formen.Urvalskriterier: Kriterier för att bestämma vilka patienter som skall ingå i vissa vårdprogram eller få tillgång till viss vård.Språkutveckling: Den gradvisa utvidgningen av och förståelsen av symbolers och språkljuds komplexitet och innebörd hos en människa genom perception och tolkning under en mognads- och inlärningsprocess.Språk: Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.Universitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.TeckenspråkSkyddsutrustningVattenMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SkyddskläderStuderandeBis-klormetyleter: Syn. diklormetyleter. Ett ämne som ger retning i ögon och luftvägar och som kan vara karcinogent.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Endokrina körtlar: Körtlar utan till- och frånförselkanaler som utsöndrar ämnen direkt i cirkulationssystemet och påverkar ämnesomsättning och andra kroppsfunktioner.Hormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.Endokrina systemet: Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.Vascular Endothelial Growth Factor, Endocrine-Gland-DerivedBinjurar: Körtlar belägna i retroperitonealvävnaden vid njurarnas övre poler.Glukagonom: En mestadels elakartad glukagonutsöndrande tumör som utvecklas ur bukspottkörtelns alfaceller. Dess typiska symtom är en distinkt, vandrande hudrodnad (erythema migrans), viktminskning, inflammerad munslemhinna (stomatit), tunginflammation (glossit), diabetes mellitus, aminosyrabrist (hypoaminoacidemi) och normokrom anemi.Hormonsjukdomar: Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.Molekylärbiologi: En vetenskapsgren inriktad på studier av biologiska fenomen i form av molekylers kemiska och fysiska interaktioner.Biologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.SystembiologiUtvecklingsbiologi: Den gren av biologin som ägnar sig åt organismers utveckling och differentiering.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. 1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Nobelpris