"Propaganda in the context of medicine refers to the controlled dissemination of information, ideas, or rumors intended to induce a certain attitude or response among a specific group of people, usually to further a political, commercial, or ideological agenda. It often involves the use of persuasive techniques, emotional appeals, and selective presentation of facts to shape public opinion or behavior, and can have significant implications for healthcare policy, medical research, and patient care."
Expertgranskning av forsningsprojekts kvalitet och hållbarhet, utförd av sakkunniga inom samma forskningsområde. Förfaringssättet tillämpas av redaktörer vid bedömning av manuskript för publicering, av fonder och stiftelser för beslut om anslagstilldelning, och av vetenskapliga institutioner vid tjänstetillsättningar.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Huvudstad i Tyskland.
Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.
'Sister Mary Joseph's Nodule' är en palpabel subpyo- eller pyo-epithelial nodulär tumör i naveln, som oftast orsakas av metastaserad cancer från intraperitoneal källa, såsom primärt mag- eller äggstockscancer.
Den medicinska definitionen av 'navel' är den centrala delen av buken där navelsträngen var fäst till fostrets bukhinnor under graviditeten. Efter födseln torkar navelsträngen upp, vissnar bort och faller av, lämnand behind en liten cirkulär cicatrisering kvar på buken.
"Färguppfattningstester, även kända som color perception tests, är en typ av medicinska tester använda för att utvärdera en persons förmåga att uppfatta och skilja på olika färger, ofta med fokus på diagnos av färgseende rubbningar som deuteranopi, protanopi och tritanopi."
Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.
'Tätortsbefolkning' refererar inom svensk statistik till den totala antalet invånare boende inom en tätortsarea, vilket är en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen i genomsnitt inte överstiger 200 meter.
Långsiktig detaljplanering av det fysiska samhällsbyggandet.
"Hälsotillstånd, tätort" refererar till det sammanfattade tillståndet av folkhälsa och välbefinnande hos en population som bor i en urbaniserad, tätbefolkad area. Det inkluderar faktorer som livslängd, sjukdomsbörda, levnadsstandard, miljöfaktorer och tillgång till vårdtjänster.
Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.
"Tidsfaktorer" refererar inom medicinen till de aspekter av tiden som kan spela in på en persons hälsa, sjukdomsutveckling eller svar på behandling. Detta kan omfatta sådant som tidpunkt för exponering för en skada eller en infektion, tid som har gått sedan symtom uppstod, eller den tid det tar för en behandling att verka. Tidsfaktorer kan vara av avgörande betydelse för att ställa diagnoser, planera behandlingar och förutse prognoser.