Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.
Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.
Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.
Ett växtsläkte inom familjen Rubiaceae (måreväxter). Växterna innehåller genepin, ur vilket erhålls geniposid, som används som korsbindningsmedel i lim, och 3-kaffeoyl-4-sinapoylkininsyra. Gardenia är känd som väldoftande prydnadsväxt
Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.
Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.
Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.
Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.
Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.
Skriftligt, juridiskt bindande avtal mellan två eller fler parter. Det kan även användas för att definiera förhållandet mellan vårdgivare och patient.
FN-styrkornas ingripande i konflikten 1990-1991 mellan Kuwait och de irakiska ockupationsstyrkorna.
Förändringar i organismen som leder till att åldrandet påskyndas.
Nyttjande av avtalsbaserade externa tjänster.
Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.
Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.
De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.
Ett semitiskt folkslag som utgör befolkningen på den arabiska halvön och flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Benämningen kan avse såväl forntida och medetida som nutida etniska och kulturella grupper.
Etnisk grupp med historiska band till landet Israel och religionen judendom.
Judarnas religion, grundad på tron om en gud och judarnas uppgift att sprida läran om Gud Fader, så som framställs i de hebreiska skrifterna.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.
Radionuklidventrikulografi där skintigrafiska data fångas upp under upprepade hjärtcykler vid bestämda tidpunkter under cykeln med hjälp av en apparat för elektrokardiografisk synkronisering. Högerkammarfunktion är dock svår att mäta med denna teknik och bedöms bäst med bolusventrikulografi (förstastegsventrikulografi).
Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Grupper med rådgivande roll i sjukvårdsplanering.
Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Publikationer bestående av beskrivningar av eller kataloger över publika utställningar.
Såväl förevisande av föremål som själva föremålen.