Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.
Icke-fröiga, icke-blommande växter i familjen Polypodiaceae, divisionen Pteridophyta. Förökningen sker via sporer som bildas i sporangierna på de starkt flikiga bladens undersida. Det finns ca 9000 arter, från örtliknande till trädliknande.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mocambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Zambia och Zimbabwe.
Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.
Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.
Växters fortplantningsorgan.
Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.
Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.
En växtfamilj (klöverbräken) av ordningen Hydropteridales, klassen Filicopsida och divisionen Pteridophyta. De är vattenormbunkar med fyrtalig bladställning, som påminner om fyrklöver, krypande rhizom och bönformade sporokarper.
Purgativt (kraftigt laxerande) antrakinon som finns i ett flertal växter, särskilt Rhamnus frangula (brakved).
Ett mitosporiskt mögelsläkte tillhörande Loculoascomycetes, omfattande vissa växtparasiter av ekonomisk betydelse. Till teleomorferna hör Mycosphaerella och Venturia.
Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.
Ett växtsläkte (skogsbär) av familjen Ericaceae med ett flertal arter med ätliga bär.
Ett flertal växtarter inom familjen Vaccinium, kända för sina ätliga frukter (blåbär).
Personer som är gifta, dvs man och hustru, eller sambor eller två vuxna personer som lever i motsvarande förhållanden.
Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.
Bakad och ofta jäst livsmedelsprodukt tillverkad av mjöl och vätska. Bröd i olika former har varit ett väsentligt livsmedel sedan förhistorisk tid.
Skrivna framställningar som utmärker sig genom form eller uttryckssätt och som förmedlar idéer av varaktigt eller allmänt intresse. Termen kan även avse den samlade skriftliga produktionen på ett språk, i ett land eller under en tidsålder.
Ett samlingsbegrepp för de ekonomiska, politiska, kulturella och sociala åtgärder som en koloniserande stat vidtar för att tillskansa sig och bibehålla kontroll över och exploatera områden och folk utanför sitt eget territorium.
Förhandsplanerade, vetenskapligt inriktade och dokumenterande resor eller exkursioner. Syn. expeditioner.
Ett växtsläkte (klematis) inom familjen Ranunculaceae. Växterna innehåller skopoletin och saponiner.
Ett växtsläkte av familjen Magnoliaceae. Germakranolidseskviterpenlaktonerna kostunolid, partenolid och kostunoliddiepoxid har isolerats från bladen. Barken innehåller honokiol och magnolol. Växtdelar av magnolia ingår i den kinesiska folkmedicinen Banxia Houpo Tang.
Ett släkte giftiga liljeväxter (tidlösor). Ur rötterna på Colchicum autumnale (tidlösa) erhålls kolkicin, som används som biokemiskt verktyg och terapeutiskt för att behandla gikt. Tidlösa kan förväxlas med höstkrokus (Crocus speciosus).
Tillgivenhet. Inom psykiatrin avses med begreppet vanligtvis välbehag, i meningen angenäma upplevelser människor emellan.
Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.