Tiden från 1901 till 2000.
Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.
Tiden från 1801 till 1900.
Såväl förevisande av föremål som själva föremålen.
Skrivna framställningar som utmärker sig genom form eller uttryckssätt och som förmedlar idéer av varaktigt eller allmänt intresse. Termen kan även avse den samlade skriftliga produktionen på ett språk, i ett land eller under en tidsålder.
Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.
Tiden från 1701 till 1800.
Tiden från 1601 till 1700.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.
Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.
Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.
Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.
Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.
Tiden från 2001 till 2100.
Utövande av starkt inflytande eller kontroll över andra i olika situationer.
Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).
Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.
En situation där individer är ekonomiskt oförmögna att få erforderlig sjukvård utan att behöva beröva sig själva och sina beroende på mat, kläder, bostad eller andra livsnödvändigheter.
Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.
Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.
Den lägsta förvaltningsnivå vid vilken regeringens politik genomförs i ett land.
Förhållanden som berör två eller fler länder.
Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.
Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.
Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.
Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.
Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.
Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.