Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.
Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.
Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.
En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.
En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) i kloroplaster, klorofyllhaltiga celler som ombesörjer fotosyntes.
En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.
Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.
En del av Asien som omfattar Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.
En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.
Det landområde som utgör förbindelsen mellan Nord- och Sydamerika, geografiskt begränsat till området mellan sydöstra Mexiko och nordvästra Colombia. Ibland avses med Centralamerika en politisk enhet, bestående av Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala och Nicaragua.
En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).
De i Medelhavet utspridda öarna: Balearerna, Korsika, Kreta, Cypern, Kykladerna, Dodekanesos, Joniska öarna, Malta, Sardinien och Sicilien.
Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.
En underfamilj av familjen Muridae som omfattar Gamla världens möss och råttor.
Ett stort antal öar i Indiska oceanen, mellan Afrikas ostkust och Sri Lanka. Hit hör Comorerna, Madagaskar, Maldiverna, Mauritius, Pemba, Reunion och Seychellerna.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
Ett släkte sjöborrar inom familjen Arbaciidae. De har endast ett spheridium (radiärkanal) per ambulakralsektion (med ambulakralfötter); de flesta sjöborrar har flera spheridier på varje sektion.
Geografisk hemvist för länderna i Mellanöstern samt länderna Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.
Området beläget mellan kontinentala Nord- och Sydamerika och Atlanten, och omfattande Karibiska havet, de Västindiska öarna och angränsande kustområden i södra Mexiko, Centralamerika, Colombia och Ven ezuela.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.
Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.
Tiden före år 500 e. Kr.
Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.
Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.
Atlanten är det näst största havet på jordklotet, med en yta av 106 miljoner km2, vilket motsvarar en femtedel av jordens yta.
Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.
Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.
En av de största ordningarna (gråsuggor) av huvudsakligen marina kräftdjur, med mer än 10 000 arter. Liksom Amphipoda, den andra stora ordningen inom överordningen Peracarida, är de räkliknande, har komplexögon och saknar ryggsköld. Till skillnad från Amphipoda har de abdominalpleopoder (ombildade till gälar), och kropparna är tillplattade från rygg och undersida.
Tjock ismassa som utbreder sig över stora områden av land, floder, sjöar eller havsvatten.
En artrik och utbredd ordning sittfåglar (tättingar) som omfattar mer än hälften av alla fågelarter.
Det sista oxidaset i andningskedjan. Det samlar ihop elektroner som överförts från reducerat cytokrom c och avger dem till molekylärt syre, som sedan reduceras till vatten. Enzymet består av cytokrom a och cytokrom b, två kopparatomer och 13 olika proteinunderenheter, av vilka kodas av mitokondrie-DNA. Ibland kallas det även komplex IV i andningskedjan. EC 1.9.3.1.
De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.
En familj landlevande rovdjur (mårddjur) med lång, smal kropp, lång svans och anala doftkörtlar. Den omfattar grävlingar, vesslor, mårdar, illrar, minkar, järvar, skunkar och uttrar.
Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.
Havs- och landområdena vid och omkring nordpolen. Hit hör norra Alaska, Franklin District i Kanada, större delen av Grönland, Svalbard, Frans Josefs land, Novaja Zemlja och norra Sibirien.
En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.
Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.
Allätande rovdjur tillhörande familjen Ursidae. De har kraftiga kroppar med relativt korta ben, men de springer fort och är skickliga simmare och klättrare. Pälsen är tjock, ögon, öron och svans gansk a små. De kraftiga klorna kan inte dras in. I Amerika, Asien och Europa finns sammanlagt sju arter. I kallare klimatområden går björnen i vinteride.
Alla de olika väderelementen sammantagna.
Ett hav som utgör ca en femtedel av jordens totala havsyta och som sträcker sig från Afrika i väster till Australien i öster, och från Asien i norr till Sydpolen i söder. Indiska oceanen är det tredje havsområdet i storlek efter Stilla havet och Atlanten.
Republik i Sydamerika, som i norr gränsar till Peru och i öster till Argentina och Bolivia. I väster har det långsträckta landet en 4200 km lång kust mot Stilla havet. Ytan är 757 000 km2, och folkmän gden uppgick 1998 till 14,8 miljoner invånare. Huvudstaden heter Santiago.
Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).
Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.
Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.
En familj sötvattenfiskar, omfattande karpar.
En familj läderhudade fästingar, tillhörande underklassen Acari. Släktena omfattar bl a Dermacentor och Ixodes.
Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.
Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.
En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.
Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.
Variationer i allelfrekvensen mellan olika generationer.
En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.
De DNA-segment som ligger mellan ribosom-RNA-generna (inre, transkriberade separationsenheter) och mellan de parvis upprepade rDNA-enheterna (yttre, transkriberade separationsenheter och icke-transkriberade separationsenheter).
Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.