PhononsLjud: I strikt mening, hörbara frekvenser. Dock kan även infraljud och ultraljud räknas hit.Akustik: Den gren av fysiken som behandlar ljud och ljudvågor. Inom medicinen äger den tillämpningar för studier i tal och hörsel.Ekolokalisering: En ljudorienteringsmekanism som innebär lägesbestämning med hjälp av ekot från utsända, högfrekventa ljudvågor. Många djurarter, som t ex delfiner och fladdermöss, har denna förmåga. Syn. sonarlokalisering.NiobiumFladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Quartz Crystal Microbalance TechniquesOmvandlareMikroflödesanalys: Metoder baserade på principerna för mikroflödesprocesser för provhantering, reagensblandning, separering och påvisande av specifika beståndsdelar i vätskor.Mikrofluidik: Studier av vätskekanaler och -kammare i mikroformat (dimensioner i tiotals till hundratals mikrometer; volymer i nanoliter eller pikoliter). Tekniken är av intresse inom biologisk mikrocirkulation och används i mikrokemi och andra undersökningsmetoder.Dimetylpolysiloxaner: Silikonpolymerer bestående av kiselatomer med substitutioner av metylgrupper och länkade med syreatomer. De ingår i en serie biokompatibla material i form av vätskor (silikonoljor; lågmolekylära), geler eller fasta ämnen (silikongummi, silikonplast; högmolekylära): som film för konstgjorda membran, geléer för implantat, vätskor för läkemedelstransport, och som skumdämpande medel.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Biologiska klockor: De fysiologiska mekanismer som styr de regelbundna variationerna av vissa biokemiska och fysiologiska fenomen hos växter och djur.VetenskapSverigeByggnadsmaterialFysikEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.KärnfysikStrålskyddsfysik: En vetenskapsgren inriktad på problem i samband med strålskydd, minskande eller förebyggande av strålningsexponering, samt verkan av joniserande strålning på människor och deras omgivning.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Fysiska fenomenMatematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.Matematiska begreppVeterinärkirurgiPrestation: Lyckad insats för att nå ett önskvärt mål; graden av framgång inom något givet område (isht. skolastiskt) eller i allmänhet.Anlag: Förmåga att lätt ta till sig och tillämpa kunskaper.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.