Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Motion Sickness: Störning orsakad av rörelse, som t ex sjösjuka, bilsjuka eller rymdsjuka. Den yttrar sig som illamående, kräkningar och yrsel.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Glas: Hård, spröd, amorf, oorganisk och oftast genomskinlig polymer av kiseldioxider (silikater), oftast kalium eller natrium. Glas används för såväl nytto- som prydnadsändamål, som t ex fönsterglas, glaskärl, rör, fibrer, keramer, pärlor osv.Försäkring: Avtal mellan två parter, där den ena förbinder sig att hålla den andra skadefri eller garanterar ersättning av förlust mot erläggande av en fastställd premie eller avgift.Höjdsjuka: Ett sjukligt tillstånd av syrebrist orsakat av minskat syretryck på hög höjd.Sjukförsäkring, långtidssjukvård: Försäkring som täcker kostnaderna för långtidsvård i hemmet eller på vårdhem.Livförsäkring: Försäkring som tillförsäkrar förmånstagare ett bestämt belopp efter försäkringstagarens död.SverigeBudget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.PolitikArbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.Personer utan sjukförsäkring: Enskilda personer eller grupper av människor med ingen eller otillräckllig sjukförsäkring. Dessa utgörs vanligen av tre huvudgrupper: medellösa personer, sådana som har icke försäkringsbara sjukdomstillstånd, och oförsäkrade arbetstagare.SäkerhetsåtgärderDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. SocialförsäkringFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Kontorsdatorisering: Utnyttjande av datorer eller datasystem för rutinmässigt kontorsarbete, som t ex fakturering, administration osv.StuderandeMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.SchweizPrivat sektorRadiovågorEntreprenad: Organisering, skötsel av och risktagande i ett företag, oftast med inslag av förändring eller utmaning och nya möjligheter.Economic DevelopmentHälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Tight JunctionsUndervisningsmaterielBroschyrerAckrediteringsinstitut inom hälso- och sjukvården (USA): En privat, frivillig, icke-profitorganisation som fastställer standards för driften av sjukvårdsinrättningar och -tjänster, genomför kartläggningar och utdelar ackrediteringar.SkolorInkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.PupillPsykofarmakaPsykotiska störningarInvesteringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.Schizofreni och störningar med psykotiska dragAffektiva störningar, psykotiska: Sjukdomstillstånd präglade av allvarliga störningar i sinnestämningen (depression, ångest, upprymdhet och upphetsning) åtföljda av psykotiska symtom som vanföreställningar, hallucinationer, svåra rubb ningar i verklighetsuppfattningen osv.Vanföreställningar: Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.SjukfrånvaroTidsfaktorerLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.TrehalosInositol: En isomer av glukos som betraktats som ett B-vitamin, trots att det är oklart om det är ett vitamin, och att något bristtillstånd aldrig påvisats hos människa. Inositolfosfolipider är viktiga länkar i signalöverföring.Försäkringsbolag: Organisationer som bär det finansiella ansvaret för försäkringstagares risker.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.ArbetslöshetPensionerMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.