Blodanhopning i hjärtsäcken.
Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken).
Infektion i perikardiet med tuberkelbaciller. Tillståndet uppstår till följd av spridning till omgivningen från tuberkelhärdar i lungportens eller mediastinums lymfkörtlar eller genom lungtuberkulos.
Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.
Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.
Hjärtsäcksinflammation (perikardit) med förkalkning i perikardvätskan.
En opak, mjölkvit vätska, huvudsakligen bestående av emulgerat fett, som passerar genom tunntarmens lymfkanaler ut i lymfsystemet.
Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.
Tillförsel av läkemedel i droppform, som t ex ögondroppar, örondroppar eller näsdroppar. Droppar kan även tillföras kroppshåligheter via kateter. Droppbehandling skiljs från sköljning genom att sköljmedel avlägsnas, medan droppar lämnas kvar att verka.
Skador i allmänhet eller ospecificerade skador på hjärtat.
Oorganiska kromföreningar med krom som en fast beståndsdel av molekylen.
En sällsynt, elakartad tumörform som kännetecknas av snabbt tillväxande och infiltrerande, anaplastiska celler som kan härledas från blodkärl och som bekläder blodfyllda eller knöliga hålrum.
Upphöjning av diafragmavalvet (mellangärdet) så att inälvorna tränger upp i pleuralhålan, oftast till följd av förlamning av någon nerv i mellangärdet.
Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.
Exsudat är vätskor, celler eller cellprodukter som långsamt utsöndras från blodkärl från oftast inflammerade vävnader. Transsudat är vätskor som passerar membran eller sipprar genom vävnad eller ut i vävnaders extracellulära utrymmen. Transsudat är tunnflytande och innehåller få celler eller proteiner.
Tuberkulos i den serösa hinnan som bekläder brösthålan och omger lungorna.
Inflammation i lungsäckshinnorna. Om den parietala hinnan omfattas, uppträder bröstsmärta från lungsäcken.
Sjuklig förändring i form av utbuktning på rör- eller säckformade organ.
Resorption av benvävnad i käkbenens stödstrukturer som följd av parodontit.
Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.
Medfödd hjärtmuskelsjukdom där fettvävnad i hjärtmuskeln leder till svaghet och aneurysmatisk utvidgning av infundibulum, apex och högra ventrikelns basilardel, och till ventrikeltakykardi i högra ven trikeln.
En förtidig sammandragning i hjärtat som initieras någon annanstans än i sinusknutan.
Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.
Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.
Färgen på hår eller päls.
Samlingsbegrepp för ickekonventionella, medicinska behandlingsmetoder, ofta med andra förklaringsmodeller än dem som ges inom den naturvetenskapligt baserade medicinen. Vissa former har efterhand nått erkännande (sjukgymnastik; dietterapi; akupunkturbehandling), medan andra försvunnit och förpassats till den medicinska historien (humoral terapi; radiumbehandling).
Tvekamp, i vilken kombattanterna använder knytnävarna.