Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.
Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.
Hälso- och sjukvårdstjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och bibehållande av god hälsa hos äldre.
Vård av äldre patienter, i hemmet, på sjukhus eller i olika typer av vårdinrättningar.
Utvärdering av den fysiska, fysiologiska och mentala funktionsnivån i den äldre befolkningsgruppen.