Patientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.Avgiftstaxor: Förteckning över priser för tjänster eller åtgärder inom vård och tandvård.Tandvårdsavgifter: Kostnader för tandvård som betalas av patienten.Sjukvårdsavgift, personlig: En form av sjukvårdsförsäkring som innebär att vårdgivaren betalas ett fast belopp per patient, oberoende av antalet vårdbesök eller typ av vårdinsats.Relativt värde-skalorReceptavgifterMedicare-anvisning: Begrepp baserat på standardiserade avgifter för sjukvårdstjänster i det amerikanska allmänna sjukförsäkringsprogrammet Medicare.Medicare del B: Den frivilliga delen av det amerikanska Medicare-programmet, omfattande sjukvårdstjänster utöver dem som ingår i den obligatoriska delen, som t ex hemsjukvård, öppenvård, laboratorieundersökningar m fl. Dessa förmåner förutsätter dock erläggande av en månatlig försäkringspremie.Självfinansiering: Betalning för sjukvårdstjänster som inte täcks av ersättning från tredje part, som t ex sjukförsäkring.Sjukhusavgifter: De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.Sjukförsäkring, betald: Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.Hållbar medicinsk utrustning: Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.Hälsoekonomi: Ekonomiska aspekter på hälso- och sjukvård. Hit hör också det ekonomiska inflytandet av sjukdom på patient, läkare, vårdpersonal och samhälle.Gratis sjukvård: Sjukvårdstjänster, för vilka ingen betalning erhålls, t ex pga välgörenhet eller betalningsoförmåga.Ersättningssystem: Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.Inflation: En ökning av penningvolym och krediter i förhållande till varuutbud, vilket leder till fortlöpande höjning av den allmänna prisnivån.PrissättningKostnadsfördelning: Försäkringsvillkor som innebär att försäkringstagaren måste betala en viss del av utbetalt försäkringsbelopp. Detta är en amerikansk sjukvårdsförsäkringsmodell med flera varianter, med t ex självrisk, delförsäkring och delbetalning. Försäkringspremier räknas inte hit.PrivatpraktikOffert: Kostnadsförslag som utgör underlag för eventuell beställning av varor eller tjänster.Insurance, Physician ServicesNigerUnited States Centers for Medicare and Medicaid ServicesSjukförsäkring, kirurgiHälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Förenta StaternaMedicaid: Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.Environmental PolicyPrivatiseringCPT-koderMedicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Prospektiva betalningssystemHälso- och sjukvårdskostnader: De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.Statlig finansieringAnsvarsförsäkring: Försäkring mot kostnader till följd av ansvar för skador tillfogade annan person eller annans egendom.LäkarePersonal Health ServicesNepalRemunerationBurkina Faso: Republik i Västafrika, gränsande mot Mali och Niger. Ytan är 274 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 11 miljoner invånare. Huvudstaden heter Ouagadougou; officiellt språk är franska.Kambodja: Kungadöme i Sydostasien, gränsande till Thailand och Laos i norr och Vietnam i öster och söder. Ytan är 181 035 km2, och folkmängden uppgår till ca 11 miljoner invånare. Huvudstaden heter Phnom Penh.Patientkredit och betalningSocialpolitikOrganisationsfallLöner och förmånerIncitamentprogram, läkare: Kompensationsplaner, utformade för att motivera läkare för patientbesök, nyrekrytering av läkare och effektivt utnyttjande av sjukvårdsinrättningen.Burundi: Republik i östra Afrika, gränsande mot Rwanda i norr och Tanzania i söder, som till stora delar utgörs av ett bördigt högplatålandskap. Ytan är 27 800 km2, och folkmängden uppgår till ca 6,5 miljoner invånare. Befolkningen består av hutu (ca 85%) och tutsi (ca 15%). Huvudstaden heter Bujumbura. Huvudspråken är franska, kirundi och swahili.Tandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Incitamentprogram: En arbetsgivares åtgärdsprogram för att höja den anställdes motivation och tillfredsställelse i arbetet.NaturAnslagsfördelning: Proportionell fördelning av gemensamma kostnader på olika kostnadsställen, i förhållande till förbrukning.Effektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.TandvårdsspecialiteterKopiering: Reproduktion av data (t ex text, bilder) till annan plats eller annat medium än originalets (källdata) utan ändring av originaldata.Afghanistan: Republik i sydvästra Asien med en yta av ca 650 000 km2. Folkmängden uppgår till ca 23 miljoner invånare. I huvudstaden Kabul bor ca 400 000 invånare. De två viktigaste språken i landet är pashto och dari.Hälso- och sjukvård i glesbygdPatient Protection and Affordable Care ActKostnadskontroll: Begränsning av, styrning av eller återhållsamhet med kostnader.Social rättvisaNationella hälso- och sjukvårdsprogramLäkemedelskostnader: De utgifter en sjukvårdsinrättning eller -organisation har för sina läkemedel. Dessa utgör en del av den sjukvårdskostnad som belastar patienten.Jurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.Inkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.Fattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Single-Payer SystemAnvändningsgenomgångKontraktsuppdrag: Nyttjande av avtalsbaserade externa tjänster.Mottagningsbesök: Patientbesök på vårdmottagningar för diagnos, behandling och uppföljning.Sjukhuskostnader: De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.Folkhälsoadministration: Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.Sjukvårdsbidrag: Finansiering av allmän sjukvård åt bidragstagare.Mali: Republik i Västafrika, sydväst om Algeriet. Landets yta är 1,24 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 12 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Bamako.Kostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.Kirurgicentra: Inrättningar avsedda för kirurgisk behandling av patienter utöver vad en vanlig läkarmottagning kan ge, men ej av sådan omfattning att sjukhusvård krävs.Bedrägeri: Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.Offentlig sektorU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.StudiebidragPolicy-uppläggningZimbabweSpecialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.Maryland: Stat i östra USA, gränsande till Virginia i söder, Pennsylvania i norr, West Virgina och Washington, D.C. i väster och Delaware och Atlanten i öster. Ytan är 25 315 km2, och folkmängden ca 5,6 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Annapolis.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Modeller, ekonometriska: Tillämpning av matematiska formler och statistiska metoder för att pröva och kvantifiera ekonomiska teorier och lösa ekonomiska problem.Honduras: Republik i Centralamerika, belägen mellan Guatemala i norr och Nicaragua i söder. Ytan är 112,090 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6,8 miljoner invånare (juli 2004). Huvudstad är Tegucigalpa.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.FiberoptikTogoKontraktstyrd vård: Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.Distriktssjukhus: Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.Läkemedelsavgifter: Kostnader för läkemedel som betalas av patienten.Ambulanser: Fordon utrustade för transport av sjuka eller skadade i behov av akut vård.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Sjukhus, offentliga: Offentligt finansierade sjukhus.PolitikObstetrikSväljningssvårigheterKostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Modeller, ekonomiska: Statistiska modeller för produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster, och för finansiella överväganden. För tillämpning av statistiska metoder på prövning och kvantifiering av ekonomiska teorier finns termen "ekonometriska modeller".Prepaid Health PlansGlesbygdssjukhus: Sjukhus på landsbygden.Förlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Diagnostisk service: Organiserade diagnostjänster för främjande och upprätthållande av hälsa.Hälsovårdsinrättningar: Inrättningar som tillhandahåller medicinska eller hälsorelaterade tjänster.Tandvårdsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för tandvård.VårdkvalitetDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.SpecializationPrimärvårdRiskavfall: Avfallsprodukter som vid utsläpp i atmosfären, vatten eller jord utgör hälsorisker för människor eller djur genom hudkontakt, inandning eller förtäring. Research ReportDiagnosrelaterade grupper: Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett system för patientvårdsklassificering baserat på ICD som ställer överensstämmeler i fråga om diagnos, behandling och ålder i relation till förväntade vårdresursbehov. DRG-systemet ligger delvis till grund för resursfördelning inom sjukvården och för ekonomisk ersättning till sjukhusen.Distriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Läkarpraktik, organisationFörsäkringsdiskriminering: Negativ eller positiv urvalsgrund hos försäkringsgivare eller försäkringsagenter, med oproportionerligt gynnande av vissa grupper som följd.UgandaLäkemedelskontroll: Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.SocialförsäkringOrganiserad finansiering: Alla organiserade finansieringssätt.Utrustning och tillbehör: Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Legitimation: Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.TidsstudierKodsystem för hälso- och sjukvård: Enhetligt kodsystem (i USA) för vårdgivare, försäkringsbolag och hälso- och sjukvårdsindustrin för tjänster, teknik och varor. Systemet är alfanumeriskt och har utvecklats av Centers for Medicare and Medicaid Services.Statliga program: Program och verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdOntarioTandläkarhögskolorPrestationsersättningUnited States Food and Drug AdministrationAmbulatory Care Facilities: Sjukvårdsinrättningar för patienter som inte i första hand är i behov av sjukhusvård.Felbehandling: Försumlighet eller slarv i t ex läkares, tandläkares eller advokats yrkesteutövning, varvid skada kan uppstå, som kan få rättsliga eller disciplinära påföljder.OftalmologiRegeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.Hälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Läkemedel, oregistrerade: Läkemedel som godkänts för användning på patienter efter särskild prövning, men som ännu inte godkänts av Läkemedelsverket (eller motsvarande myndighet i annat land) för försäljning. Hit räknas även medel som används för behandling under pågående kliniska prövningar.Klinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Ghana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.Utrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Privat sektorHemförlossning: Barnafödande i hemmet.Mödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.Ambulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.PraktiklokaliseringFarmaceutiska preparat: Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.Barnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).Certifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.Sjukdomsbörda: Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.Processevaluering (Hälso- och sjukvård)