I medicinsk kontext, betyder "patent, princip" ofta ett sätt att behandla eller förebygga sjukdomar som inte är skyddat av patent. Det kan handla om en metod, process, teknik eller substans som inte har exklusiva rättigheter som tilldelats en viss part genom ett patent. Detta ger möjlighet för flera tillverkare att producera och sälja läkemedel eller behandlingsmetoder baserade på denna icke-patenterade princip, vilket kan leda till konkurrens och lägre priser, samt ökad tillgänglighet för patienter.
Patent Foramen Ovale (PFO) refers to a persistent opening between the left and right atria of the heart, which are the upper chambers of the heart. This opening, known as the foramen ovale, is present in all fetuses during development in the womb and allows oxygen-rich blood from the mother's placenta to bypass the lungs and reach the fetal brain and body. In most people, the foramen ovale closes shortly after birth, once the newborn starts breathing and lung function begins. However, in some individuals, the foramen ovale does not close completely, resulting in a PFO.
Defekter i skiljeväggen mellan hjärtats förmak, pga ofullständig slutning mellan antingen septum secundum eller septum primum och endokardiekuddarna.
Egendom som är resultatet av intellektuell prestation. Hit hör t ex patent, varumärken, litterära och konstnärliga verk, fotografisk konst, växtförädlingsprodukter osv. Genom immaterialrätten tillförsäkras upphovsperson eller uppfinnare ensamrätt till sitt verk under en av internationell konvention eller nationell lagstiftning fastställd tidsperiod. Immaterialrättens organisation administreras av FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Blockering av en systemisk artär med en (blod)propp som uppkommit i en systemisk ven och som genom en defekt i hjärtskiljeväggen passerat direkt från höger till vänster sida av hjärtat. Syn. korsad emboli.
En septal occluder device är ett kirurgiskt instrument som används för att stänga av ett hjärtdefekt, kallat atrial septum defect (ASD), genom att placera en liten metall- och nylonplatta över det öppna området i hjärtat. Detta hjälper till att förhindra ilande av syrearmt blod mellan de två överkamrarna (atrierna) i hjärtat, vilket kan leda till förbättrad syresättning och ökad fysisk uthållighet.
"Patent" är ett lagligt skydd för en uppfinning, som ger upphovspersonen exklusiva rättigheter att tillverka, sälja eller använda uppfinningen under en viss tidsperiod, vanligen 20 år. Patent inte innebär automatiskt att en produkt är säker eller effektiv för medicinsk användning, utan måste först genomgå kliniska prövningar och godkännas av relevanta myndigheter.
Graden av öppenhet i blodkärl.
I en enkel medicinsk kontext kan 'invention' definieras som ett nytt och ursprungligt sätt att lösa ett medicinskt problem eller uppfylla ett medicinskt behov, vanligtvis i form av en uppfinning eller produkt, till exempel ett nytt läkemedel, en medicinsk enhet, ett diagnostiskt verktyg eller en metod för att genomföra en procedur. Inventioner i medicinen kan leda till förbättrad patientvård och möjligen nya behandlingsalternativ.
Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.
Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.
"Tidskrifter inom medicin är publikationer som regelbundet ges ut med peer-reviewed forskningsartiklar, kliniska rapporter, och recensioner av aktuell forskning och utveckling inom olika områden av medicinen. De följer principer såsom objektivitet, evidensbaserad vetenskap och hög etisk standard för att säkerställa trovärdighet och tillförlitlighet i den publicerade informationen."
Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.
Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.
Cardiac catheterization is a medical procedure where a thin, flexible tube (catheter) is inserted into the blood vessels or heart to diagnose and treat various cardiovascular conditions. The catheter is typically introduced through a small incision in the groin, arm, or neck and guided to the heart under X-ray or echocardiogram guidance.
"Behandlingsresultat" refererer til den ændring eller effekt, en given behandling har på en patients sygdom, symptomer, funktion, kvalitet af liv eller overlevelse.
'Läroböcker, principer' refererar till de grundläggande regler och riktlinjer som beskrivs i undervisningsmaterial, såsom läroböcker, som används för att instruera och informera om olika aspekter av medicinska ämnen. Dessa principer utgör en grundläggande vägledning för att förstå, tillämpa och forska inom respektive område.
Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.
Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.
Publicerade arbeten som ger en översiktlig granskning av aktuell literatur inom ett fält.
Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.
"Proteaser und implantat är två olika typer av medically inserted or surgically placed devices, where proteaser är en grupp enzymer som bryter ner proteiner i kroppen, medan ett implantat är en främmande substans eller enhet som placeras kirurgiskt in i kroppen för att ersätta eller stödja en struktur eller funktion."
Urinröret hos foster. Efter födseln blir kanalen en sträng, men kan undantagsvis kvarstå som en urinfistel mot naveln.
"Ballontilltäpning är en invasiv medicinsk procedur där en slapp, inflad ballong kopplas till en kateter och införs in i ett blodkärl för att stänga av blodflödet till ett specifikt område, antingen för att kontrollera blödning eller för att underlätta suturering under operation."
Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.
"Randomized clinical trials (RCTs) are studies in which participants are randomly assigned to receive either the experimental intervention or a standard of care comparison group, in order to minimize bias and increase the reliability of results when evaluating the safety and efficacy of new medical treatments."
Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.
Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.
En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.
Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.
"Terminologi, princip" in a medical context refers to the set of rules and guidelines that govern the creation, selection, and usage of specialized terms within the field. These principles aim to ensure consistency, accuracy, and clarity in communication among healthcare professionals and researchers, thereby reducing the risk of misunderstandings and errors in patient care and scientific research.
Metod för att mäta en prestation eller procedur med en fastställd standard för god praxis.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
"Självinstruerande undervisning är en pedagogisk princip som involverar deltagarnas aktiva deltagande genom att ge dem klara, tydliga och stegvisa riktlinjer för att lära sig själva, ofta under användning av digitala tekniker och resurser, med syfte att främja självständighet, kontroll över inlärningen och livslångt lärande."
"Tidsfaktorer" refererar inom medicinen till de aspekter av tiden som kan spela in på en persons hälsa, sjukdomsutveckling eller svar på behandling. Detta kan omfatta sådant som tidpunkt för exponering för en skada eller en infektion, tid som har gått sedan symtom uppstod, eller den tid det tar för en behandling att verka. Tidsfaktorer kan vara av avgörande betydelse för att ställa diagnoser, planera behandlingar och förutse prognoser.
Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.
Barn födda före graviditetsvecka 37.
Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.
'Rosanilinfärger' är en grupp syntetiska basfärgämnen som används inom histologi och mikroskopi för att färga cellstrukturer, särskilt proteiner och nukleinsyror, i vävnads- och cellslidor.
Läkemedel som inte åtnjuter patentskydd. Sådana läkemedel kan produceras av flera tillverkare.
Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.
Kirurgiska ingrepp i hjärtat.
Utvidgning av en del av hjärtkammarens vägg, oftast den vänstra, eller, sällan, en säckformad utbuktning genom väggen (falskt hjärtbråck). Tillståndet följer vanligtvis på en hjärtinfarkt, men även andra orsaker, som t ex bakteriell endokardit eller fysisk skada, har beskrivits.
Foramen ovale är ett hål mellan förmakken i hjärtat som normalt stängs efter födseln, men hos omkring 25% av vuxna populationen kan det vara öppet, kallat patent foramen ovale (PFO), vilket inte alltid är kliniskt signifikativt.
Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp i någon form som transporterats av blodströmmen från ett kärl på avstånd från den aktuella platsen.
Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.
Ett anti-inflammatoriskt medel av icke-steroidtyp med smärtlindrande egenskaper som används för behandling av bl a reumatism och artrit.
"Herbals as Topic" refererer til den medicinske disciplin der forsker i, beskriver og anvender planter og deres delar som lægemidler eller i sundhedsfremme formål. Dette omfatter studiet af farmakologiske egenskaber, sikkerhed, standardisering, kvalitetskontrol og effektivitet af plantebaserede produkter og forholdene der omgiver deres anvendelse i sundhedsplejen.
'Sjukdomar hos för tidigt födda' är en sammanfattande benämning på en varierad uppsättning medicinska tillstånd som primärt drabbar barn födda med en extremt låg födelsevikt och/eller en för tidig gestationsålder, inklusive lungsjukdomar som bronkopulmonell dysplasi, ögonproblem som retinopathi av prematuritet, hjärnskador som cerebral palsy, mag-tarmsjukdomar som nekrotiserande enterokolit och blodrelaterade tillstånd som anemi och blödningar.
Polytetrafluoretylen (PTFE) är ett syntetiskt, termoplastiskt material som är känt för sin extrema slitagesvårighet, låga friktion och goda isolerande egenskaper. Det används ofta inom medicinsk teknik som beläggning på katetrar och andra medicinska instrument samt i till exempel ortopedisk kirurgi för att reducera friktionen mellan implantat och benvävnad.
"Valsalva manöver" är en medicinsk term som refererar till en voluntär och förväntad ökning av intrathorakal tryck, vanligtvis uppnådd genom att stänga munnen, hala näsa och försöka andas ut medan näsborrarna är stängda, vilket resulterar i en kraftig exhalation gentemot ett slutet luftvägssystem. Detta manöver kan ha olika användningsområden inom medicinen, till exempel för att minska örontrycket under flygning eller dykning, men det kan även utlösa vissa kardiovaskulära symptom som palpitationer, synkop eller högt blodtryck.
"Vena saphena" refererer til to store venøse blodårer i det subkutane veneriske system, der tømmer blod fra benene til bækkenet. Den store safenusvene (Vena saphena magna) begynder som en forlængelse af dorsalvenen på foden og løber op ad medial siden af underbenet og lårbenet, inden den munder ud i femoralvenen. Den lille safenusvene (Vena saphena parva) begynder ved knæskålen og løber op ad lateral siden af underbenet, inden den munder ud i ydre sartoriusvenen eller direkte i femoralvenen. Disse vener er vigtige for kredsløbet i benene og kan være involveret i patofysiologiske tilstande som varikositeter og dyb venøs trombose.
I en medicinsk kontext, kan "Förenta Staterna" (United States) ofta referera till den största och mest inflytelserika nationen inom områden som medicinsk forskning, utbildning och vård. Detta inkluderar:
Inflammation av den inre hinnan i en pulsåder.
Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.
Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.
En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.
Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.
Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.
Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.
"Biomedical research" refererar till vetenskaplig forskning som fokuserar på biologiska och medicinska aspekter av levande system, ofta med målet att förbättra människors hälsa genom att utveckla ett djupare förstånd för biologiska processer och sjukdomar. Denna typ av forskning kan involvera studier av cellulära och molekylära mekanismer, genetik, patofysiologi, farmakologi, och utveckling av nya terapeutiska strategier och tekniker. Biomedical research kan vara baserad på både grundläggande forskning (som undersöker de grundläggande principerna för biologiska processer) och translational research (som fokuserar på att översätta forskningsresultat till klinisk praktik).
"Retrospective studies" are observational research designs that involve analyzing existing data or medical records to draw conclusions about prior events or exposures and their associated health outcomes.
Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.
Stämpel eller etikett, oftast på bokpärmens insida och ofta mer eller mindre utsmyckad, som anger ägarskap för boken. Exlibrisbruket har en månghundraårig tradition.
I medicinsk kontext, betyder "plakat, principer" ofta att beskriva de grundläggande riktlinjerna eller principerna för hur man skall hantera och behandla en viss sjukdom eller tillstånd. Det kan handla om riktlinjer för diagnos, terapi, prevention eller rehabilitering. Dessa principer är ofta baserade på forskning och klinisk erfarenhet och används som riktlinjer för vården av patienter. Exempelvis kan "plakat, principer" för behandlingen av diabetes innebära regler om blodsockernivåkontroll, livsföring, medicinsk behandling och regelbundna kontroller hos läkare.
Transport av främmande material till hjärnan med blodströmmen genom artärerna. Emboli (kärlproppar) har oftast sitt ursprung i hjärtat och har samband med arytmi, murala blodproppar, subakut, bakteriell endokardit, hjärtklaffsjukdomar eller septumdefekter (defekter i hjärtkammarväggarna). Proppar av annat ursprung kan bero på skador på aortan, halsartärerna, ryggkoteartären eller artärerna i hjärnan. Propparna kan bestå av hopklumpade blodplättar, löst åderförkalkningsmaterial, fett, luft, tumörceller eller infektionsmaterial, och kan orsaka hjärninfarkt.
Defekter i hjärtats skiljeväggar, vilka leder till onormal kommunikation mellan motsatta kammare i hjärtat.
I en enkel medicinsk definition, betyder "stentara" att placera en liten, rörlig eller fast tubformad inläggning (en stent) inne i ett kärl, till exempel ett hjärtkranskärl eller en artär, för att hålla lumen (kärlets öppna passage) vidmakthållen och underlätta blodflödet. Stentar används ofta för att behandla åderförträngningar orsakade av ateroskleros eller andra tillstånd som kan orsaka skador på kärlen.
Dopplerekokardiografi med flödesinformation återgiven i färg på en gråskala i realtidsbildåtergivning.
Biosimilars are a type of biologic medical product that are nearly identical to an existing, already-approved biologic product, also known as the reference product or innovator biologic. Biosimilars are designed to have similar safety, purity, and potency as the reference product, and are used to treat the same diseases and conditions. They are called "biosimilars" because they are highly similar, but not identical, to the reference product. This is because biologics are made from living organisms and are more complex than traditional chemical-based drugs, making it impossible to create an exact copy. Biosimilars are typically introduced to the market after the patent for the reference product has expired, and are usually less expensive than the reference product. They must undergo rigorous testing and clinical trials to demonstrate that they are safe and effective before being approved by regulatory agencies such as the U.S. Food and Drug Administration (FDA) or the European Medicines Agency (EMA).
"Patientinformation, principer" refererer til de grundlæggende retningslinjer og principper, der bør overholdes under udarbejdelsen af patientrelateret information. Dette inkluderer at:
Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.
"Postoperativa komplikationer" refererar till problem eller biverkningar som uppstår som en följd av en kirurgisk operation under eller efter ett operationsförlopp, och kan inkludera infektioner, blödning, emboli, lungsäteskomplikationer, reaktioner på anestesi, skador på nerver eller organ, trombos, ytlig eller djup venös trombos (DVT), och andra allvarliga hälsoproblem.
Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.
I prosthetics, a "prosthetic construction" typically refers to the artificial limb or body part that is created to replace a missing or damaged one. This construction is designed to replicate the function and, in some cases, the appearance of the original body part as closely as possible. It is usually composed of various materials such as plastics, carbon fiber, and metal, and is custom-made to fit the individual's specific needs and anatomy. The prosthetic construction may include components like joints, hinges, or motors to help restore mobility and independence for the person.
Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.
"Den nedre hålven, även kallad rectum, är den del av det stora intestinum som sträcker sig från sigmoideus till anus och är därmed den sista delen av kolon där fekalierna lagras innan elimination."
En navelcysta är en cystisk formation som utvecklas vid naveln, vanligtvis under fostertiden eller kort efter födelsen. Den uppstår när rester av den embryonala remnen, som förbinder fostret med moderkakan (placenta), inte fullständigt försvinner och istället omvandlas till en cysta. Navelcystor kan variera i storlek och innehålla klar, mjölkaktig eller blodig vätska. De är oftast smärtlösa och upptäcks som en hård nod eller knöl under undersökning. I de flesta fallen är navelcystor ofarliga men kan ibland leda till komplikationer såsom infektion eller irritation av omgivande vävnad. Behandlingen kan bestå av en endoskopisk operation för att avlägsna cystan och förebygga eventuella komplikationer.
En instängd ansamling av vätska, särskilt i testikelns tunica vaginalis eller längs sädessträngen.
Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.
Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.
Ekonomisk konkurrens inom medicin kan definieras som en situation där flera aktörer, till exempel sjukvårdsorganisationer eller läkemedelsföretag, tävlar om resurser som pengar, patienter eller policyformuleringar med målet att maximera sina egna vinster eller intressen. Detta kan leda till en större utbud av välfungerande behandlingsalternativ och lägre priser för patienter, men det kan också orsaka problem som överutnyttjande av resurser, sämre kvalitet på vården eller oetisk marknadsföring.
Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.
Ett tillstånd kännetecknat av anfall av bultande huvudvärk, som föregås eller åtföljs av tillbakagående symtom som återspeglar funktionsstörningar i hjärnbarken eller hjärnstammen. Den vanligaste type n av aura utgörs av ett positivt synfenomen, flimmerskotom. En aura kan också yttra sig som andra fokala symtom eller tecken, som t ex känselbortfall eller svaghet i någon lem. Auran inträffar oftast mindre än en timme före huvudvärken, utvecklas under 4 minuter eller mer, och varar mindre än en timme.
"Blodådror, eller venösa systemet, är ett nätverk av rörliga strukturer som transporterar blod till hjärtat från kroppens vävnader, oftast med lägre syre- och närings halter än arteriella systemet. De har tunnare muskel- och elastisk vävnad än artärer och innehåller valvular mekanismer för att förhindra återflödet av blod."
A 'Webcasts as Topic' in a medical context refers to the broadcast of audio or video content over the internet related to medical education, healthcare conferences, or dissemination of new research findings for remote audiences. These webcasts can include live transmissions of surgical procedures, lectures, symposia, and other medical events, as well as pre-recorded educational materials, allowing healthcare professionals and learners to access them at their convenience.
En "Reoperation" definieras som ett ytterligare kirurgiskt ingrepp som utförs efter att en patient redan har genomgått en operation för samma problemområde eller sjukdom. Det kan vara schemalagd eller oväntad, beroende på komplikationer, misslyckanden med den ursprungliga behandlingen eller förlopp av sjukdomen.
"Prospektiva studier" är en typ av forskningsdesign inom epidemiologi och klinisk forskning där data insamlas prospektivt, det vill säga före ett visst utfall eller händelse har inträffat. Detta innebär att forskaren följer en grupp individer under en längre tidsperiod och samlar information om dem över tid. Syftet är ofta att undersöka samband mellan olika riskfaktorer och sjukdomar, eller behandlingens effekter på hälsoutgångar. Prospektiva studier anses vanligen ge starkare evidens än retrospektiva studier, eftersom de är mindre känsliga för minnesförvrängning och andra systematiska felkällor.
Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.
Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.
Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.
Verk, skrivna för hand, såsom gjordes före tryckerikonstens uppfinning och tillämpning. Ett manuskript kan även avse en handskriven kopia av en tidig författares verk. Manuskript kan vara handskrivna eller maskinskrivna, till skillnad från tryckta arbeten, som t ex en författares originalmanuskript, utifrån vilkjet tryckta kopior framställs.
Kvantitativa metoder för sammanställning av resultaten av enskilda studier (oftast publicerade sådana) och sammanfattning av deras slutsatser, för utvärdering av behandlingseffekter, som incitament för nya studier osv, med tillämpning inom främst forskning och medicin.
Medicinsk definition: "Utrustningsdesign" refererar till den processen att skapa, utveckla och formge medicinska produkter och hjälpmedel med fokus på användbarhet, säkerhet, effektivitet och estetik. Det inkluderar ergonomi, materialval, funktionell design och interaktionsdesign för att möta användares behov och förbättra patienternas vårdutfall.
Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.
Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.
Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.
Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.
Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.
Polyethylene terephthalate (PET) is a type of polyester that is widely used in the manufacturing of plastic products, including bottles for beverages and food containers. It is known for its strength, durability, and resistance to heat. PET is also recyclable and has the number "1" inside the triangular recycling symbol molded into the bottom or side of the container. In a medical context, PET may also refer to a type of imaging study called positron emission tomography (PET scan), which uses a radioactive tracer that is often bound to a type of PET, such as fluorodeoxyglucose (FDG), to produce detailed images of the body's internal structures and functions.
Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.
En medicinsk definition av 'riskfaktorer' är egenskaper, expositioner, eller behavor som ökar sannolikheten för att utveckla en viss sjukdom eller hälsoproblem. Riskfaktorer kan vara modifierbara, som rökning och brist på motion, eller icke-modifierbara, som genetiska faktorer eller ålder. Det är värt att notera att när en individ utsätts för en riskfaktor, innebär det inte automatiskt att personen kommer att utveckla sjukdomen, men risken blir högre än för den som saknar riskfaktorn.
Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.
Skenbensartärer, även kända som perifera artärer, är blodkärl som förser benen med syre- och näringsriktigt blod.
I medicinsk kontext, refererar "avhumanisering" till processen att behandla någon på ett sätt som ifrågasätter deras mänskliga värde, värdighet eller känslor, ofta genom att behandla dem som en sak eller ett objekt i stället för en individ. Detta kan inträffa när personal i sjukvården inte behandlar patienter med respekt eller värdighet, eller missar att ta hänsyn till deras känslor och preferenser. Avhumanisering kan också förekomma när patientinformation hanteras på ett opersonligt sätt, som till exempel att diskutera en patients behandling offentligt utan att ta hänsyn till deras personliga integritet.
Empirisk forskning kan definieras som en metod inom forskningen där man samlar in data och gör observationer för att deskriva, komma fram till orsakssamband eller ställa frågor om världen runt oss. Den empiriska forskningen bygger på erfarenheter och iakttagelser snarare än teoretiska spekulationer eller logiska deduktioner. Metoden innebär ofta att man använder sig av kontrollerade experiment, systematiska observationer eller kvantitativa mätningar för att svara på forskningsfrågor och testa hypoteser.
En blodpropp (okklusjon) er en tilstand der et bloddeler forsterkes og forhindrer fritt blodgjennomstrømming i et blodkar. Dette kan føre til sirkulasjonsproblemer og skade vitale organer, beroende på hvor i kroppen proppen forekommer.
I en enkel medicinsk definition kan "recurrence" definieras som återkomsten av en sjukdom eller ett symptom efter en period av förbättring eller remission. Detta innebär att en patient som tidigare diagnosticerats med och behandlats för en viss sjukdom kan uppleva en återförekomst av samma sjukdom eller symptom, även om de previöst hade visat på förbättring. Recurrens bör inte förväxlas med reaktivation, som är användbar inom infektionssjukdomar och avser en återupplivning av en latent infektion.
Hjärtljud orsakade av vibrationer av blodflödet genom hjärtat. De klassificeras efter tidspunkt under hjärtcykeln och varaktighet, och intensitetsgraderas enligt en skala från I till VI. Hjärtljud kan vara normala eller onormala.
Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.
Interventionell radiografi är en subspecialitet inom radiodiagnostik som innebär att radiologiska procedurer används för att behandla sjukdomar och skador i kroppen, istället för att endast göra diagnoser. Detta kan involvera att läkare injicerar kontrasteringsmedel eller läkemedel, placerar stents eller katetrar, eller använder termisk ablation (till exempel radiofrekvensablation) för att behandla patienter under fluoroskopi, CT eller MRI-guide. Syftet är att ge patienter minnläkarvård och förebygga, lindra eller bota sjukdomar och skador på ett säkert och effektivt sätt.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.