Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Djur som saknar ryggradspelare.
Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.
Fiskodlingsanläggningar.
En ordning inom fylet Protozoa. Organismerna utgörs av små endoparasiter hos marina invertebrater. Sporerna har komplex struktur, men saknar polära trådar eller tuber.
Odling av vattenlevande djurarter.
En art av grampositiva, kockoida bakterier som ofta ses vid klinisk provtagning och i tarmkanalen hos människor. De flesta stammar är icke-hemolytiska.
En familj av föreningar som innehåller en oxo-grupp, med generell struktur som 1,5-glutarsyra.
Lymfocyter som visar specificitet för autologa tumörceller. Ex vivo-isolering och odling av TIL med interleukin-2 och efterföljande återförsel till patienten utgör en form av adoptiv immunterapi mot cancer.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Ett släkte mitosporsvampar av ordningen Onygenales. Arten B. dermatitidis orsakar blastomykos.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.
Ett protamin som finns i t ex sill.
Alla typer av blodceller, särskilt hos ryggradslösa djur.
Ett släkte musslor med hårt skal (hård venusmussla) i familjen Veneridae och klassen Bivalvia. De lever strax under lågvattennivån i kustvatten.
Det yttre skyddshöljet på ägg.
En familj icke-histonproteiner med låg molekylvikt som finns i kromatin.
Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.