OrganisationspolitikHälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Policy-uppläggningPolicyTelefonMedicin i konstenPreussenSverigeNobelprisRapportörgener: Gener som uttrycker sig på ett lätt påvisbart sätt och därför används för att studera promotoraktivitet på många platser i ett målgenom. Inom rekombinant DNA-teknik kan dessa gener kopplas till ett promotorområde av intresse.Upphovsrätt: Den i lag fastställda ensamrätten för författare, konstnärer och fotografer till sina verk under en viss tid. Upphovsrätten innebär såväl ekonomiskt som ideellt skydd för upphovsmannen. I Sverige regleras upphovsrätten i upphovsrättslagen (SFS 1960:729 & ändringar), som i stort överensstämmer med motsvarande lagstiftning i andra länder.PolitikStuderandeArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Supreme Court DecisionsMotionsterapi: Kroppsövningar avsedda att lindra symtom eller förbättra funktioner och fysisk kondition. Får ej förväxlas med fysisk träning.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.TelevisionKristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Demokrati: Ett folkstyrelsesystem där folket deltar i de politiska beslutsprocesserna på fria och jämlika villkor.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Medborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.RöntgendiffraktionPrästerskapKristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.ProtestantismAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Alkoholhaltiga drycker: Drycker innehållande etylalkohol.TryckningVidskepelseBläckUngdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Helgdagar: Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.MeSH: Tesaurus bestående av ett kontrollerat ordförråd och producerad av National Library of Medicine i USA. Datorkringutrustning: Olika enheter som kan anslutas till en dator utan att utgöra någon del av själva datorn. De kan ha till funktion att presentera data, att lagra data, att omvandla data, eller att hämta data från andra källor för inmatning i datorn.Krigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.Avtal om omflyttningStraffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.CriminalsGummi arabicum: Torkad saft av vissa Akaciaarter, särskilt Acacia senegal. Juridisk roll: Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.SyrienSäkerhetsåtgärderFörsvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Datasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. SocialförsäkringFörsvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.