I en enkel mening kan opium definieras som en naturlig substance som utvinns från mjölksaften hos opiepoppens (Papaver somniferum) oskadade frön och kapselväggar. Opium är ett starkt smärtstillande medel och kan orsaka eufori, förvirring, yrsel, andningsdepression och beroende vid missbruk. Det innehåller flera aktiva ämnen, däribland morfin, codein, tebin och papaverin.
Noscapine är ett naturligt förekommande opiatalkaloidextrakt från opiumvallmo (Papaver somniferum L.). Det används som smärtstillande och hostdämpande medel. Noscapine verkar på centrala nervsystemet och har en kraftig, kvalmframkallande effekt vid högre doser. Det är inte lika beroendeframkallande som andra opiater, men kan ändå orsaka fysisk tolerance och beroende vid långvarigt bruk.
Tyrosine decarboxylase är ett enzym som katalyserar den kemiska reaktionen där aminosyran tyrosin omvandlas till den biogena aminen tyramin genom avlägsnande av en karboxylgrupp.
Tebain är ett morfinliknande alkaloid som naturligt förekommer i opium, och har starkt smärtstillande, men också beroendeframkallande egenskaper.
Narkotikamissbruk kan definieras som användning av narkotiska substance på ett sätt som är skadligt för den individuella hälsa, välbefinnandet och funktionsförmågan, samt med potential att orsaka sociala problem. Detta innefattar ofta situationer där en person använder olagliga droger eller missbrukar legitima läkemedel genom att ta dem i högre doser än vad som är rekommenderat, mer ofta än vad som är rekommenderat eller för andra syften än de är tänkta att användas för. Narkotikamissbruk kan leda till beroende och vara associerat med en rad negativa konsekvenser, inklusive skada på kroppslig hälsa, psykisk ohälsa, sociala problem och juridiska konsekvenser.
Peronospora är ett släkte vattenbärande parasitiska oomyceter (mjöldjur) som orsakar sjukdomar hos växter, även känd som mjöldagg. Denna organism förekommer globalt och kan påverka en rad olika grödor såsom potatis, vete, sockerbetor och vinrankor. Peronospora sprider sig genom aerosoler av sporer i fuktig luft och infekterar växterna genom att penetrera deras cellväggar. Detta orsakar nekros och försvagning av växten, vilket kan leda till en minskad skörd eller i värsta fall död av plantan. Förebyggande åtgärder som rotationsodling, dränering och användning av resistanta sorter kan hjälpa att reducera risken för infektion.
Bensylisokinoloner är en grupp av kemiska föreningar som innehåller en bensylgrupp och en isokinolonstruktur. Isokinolon är en typ av kemisk struktur som består av en pyrollring fäst vid en bensenring genom en kol-kvävebindning. Bensylisokinoloner förekommer naturligt i vissa växter och djur, och har visat sig ha potential som läkemedel mot olika sjukdomar, till exempel som smärtstillande, antiinflammatoriska och antibiotiska medel.