Omdöme: Intellektuell process som innebär upptäckten eller fastställandet av ett objektivt eller egentligt förhållande mellan två ting eller begrepp; en persons förmåga att göra ett omdöme; den process som tydliggör och bekräftar ett begrepps verkliga mening; en kritisk värdering av en person eller situation.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.FotostimuleringRetrospektivt moraliskt omdömeBeslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Avståndsuppfattning: Förmågan att känna av eller bedöma ett avstånd genom mental beräkning eller genom en sinnesprocess utvecklad ur tidigare erfarenheter.Skönhet: Attribut till något som ger intryck av att vara estetiskt tilltalande eller njutbart.Igenkännande (Psykologi): Vetskapen att någon eller något som man möter har setts tidigare.TidsuppfattningMönsterigenkännande, visuelltStimuli: Signaler till en handling; det specifika inslag i ett perceptions- eller stimulansmönster som en individ lärt sig att reagera på.SynuppfattningUrskillning (Psykologi): Varierande reaktioner på olika stimuli.PsykofysikReaktionstidIngivelse: Att kunna veta eller förstå utan medveten insikt.Djupuppfattning: Förmåga att uppfatta utsträckningen av den tredje dimensionen.Etisk teori: En samling filosofiskt samhöriga idéer (som t ex utilitarianism), vars avsikt är att tillhandahålla allmänna normer för vägledning och värdering av moraliskt beteende.Ansikte: Framsidan av huvudet, med panna, ögon, näsa, mun, kinder och käke.Social uppfattningHjärnans kartläggningErinringRymduppfattningMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.StorleksuppfattningSemantikInlärningsförsök med parade associater: Inlärningsprocess, där personen måste svara med ett ord eller en stavelse efter att ha fått höra ett annat ord eller annan stavelse.Rörelseuppfattning: Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.OrienteringKänslor: Affektiva yttringstillstånd som kan upplevas och ha upphetsande eller pådrivande (motiverande) egenskaper.Illusioner: Felaktiga uppfattningar av yttre, verkliga upplevelser.Ansiktsuttryck: Iakttagbara förändringar i ansiktsdragen som reaktion på emotionella stimuli.Formuppfattning: Den sensoriska förmågan att urskilja mönster och former.Sensoriska trösklarUppmärksamhet: Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Mental kompetens: En individs förmåga att första innebörden och följderna av sina handlingar.Neuropsykologiska testerKognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.Optiska illusionerUppfattningMetafor: Ett begrepp för en bildlig liknelse. Medicinska metaforer var vanliga i den antika litteraturen. Ofta användes beskrivningen av en sjuk kropp för att ge en bild av tillståndet i staten, där en defekt del kunde förstöra hela systemet.Psykomotorisk funktionResultats reproducerbarhetArbetsprestationEstetik: Läran eller frågor om skönhet och skönhetsupplevelser i en vid bemärkelse, även ur ett filosofiskt perspektiv.PsykolingvistikHörseluppfattning: Processen genom vilken organismen sorterar och tolkar ljudintryck; inkluderar urskiljning och tolkning av tal.Valbeteende: Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.ViktuppfattningRättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Modeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Kunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.Minne: Komplex, mental funktion som utgörs av fyra distinkta faser: 1) memorering eller inlärning, 2) retention eller minnesbehållning, 3) återkallande och 4) igenkännande. Kliniskt brukar man dela in minnet i omedelbart minne, korttidsminne ("närminne") och långtidsminne ("fjärrminne").Theory of MindMetafysik: Benämning från senantiken på de grundläggande filosofiska principerna, vilka bygger på Aristoteles skrifter och vari ingår bl a ontologi (varandets natur) och kosmologi (världsalltets ursprung och struktur).Moralisk utveckling: Den process genom vilken individer införlivar normer för rätt och felaktigt beteende.VokabulärSakkunnigutlåtande: Presentation av omdöme av en person med särskild skicklighet eller särskilda kunskaper inom ett bestämt ämnesområde.Lurendrejeri: Att lura eller bli lurad.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Akustisk stimuleringSignaldetektion, psykologiSidodominansSociala värderingarBeteende: Varje iakttagbar reaktion hos en person i någon situation.OsäkerhetHjässlob: Den övre, mittersta delen av hjärnhalvan.Kontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skarpa gränser (stimuli) och att uppfatta små skillnader i luminans (ljustäthet, ljusstyrka) på en yta utan distinkta skiljelinjer. Psykofysiska mätningar av denna synfunktion används för bedömning av synskärpa och för att upptäcka ögonsjukdomar.Identifikation (Psykologi): En individs omedvetna strävan att efterlikna någon annan. Denna process är viktig för personlighetsutvecklingen, i synnerhet superegot eller medvetenheten, som i stor utsträckning utformas av beteendet hos annan vuxenförebild.TinninglobKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Belysning: Utnyttjande av lampor eller andra ljuskällor i syfte att erhålla så god synbarhet som möjligt i omgivningen.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.FattningsförmågaPrefrontal kortexPsykometriVerbal inlärningSpel, experimentella: Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.Språkvetenskap: Vetenskapen om språk, omfattande bl a fonetik, fonologi, formlära, ordfogningslära, semantik, pragmatik och historisk lingvistik.Språk: Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.PsykoakustikHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Färguppfattning: Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.PatientombudMusikBegreppsbildning: En kognitiv process som inbegriper utformning av allmänna idéer utifrån kunskaper om och erfarenheter av kvaliteter hos, aspekter på och förhållanden mellan föremål.LäsningFonetik: Läran om språkljud, hur de framställs, överförs och uppfattas, samt analys, klassificering och transkription av dem.ObservatörsvariationSkuldkänsla: Subjektiv, obehaglig och självkritisk känsla av att ha begått fel, brott eller synd. Dessa är resultatet av handlingar, reaktioner eller tankar som strider mot ens eget samvete.Psykiska processer: All begrepps- eller tankeförmåga.Optic FlowBeröringJuridisk roll: Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.Kultur: Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.FörmyndarmentalitetSubliminal stimuleringMeningsskiljaktigheter och tvister