LAN: Kommunikationsnätverk som förbinder olika hårdvaruenheter inom eller mellan byggnader med hjälp av en sammanhängande kabel eller telefonsystem.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.SjälvmordFörsäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.OlycksfallHudinflammation, atopisk: Kronisk, inflammatorisk och genetiskt betingad hudsjukdom, kännetecknad av ökad produktion av reagin (IgE) och ökad benägenhet för allergisk snuva och astma. En ärftligt betingad tendens till att lättare drabbas av klåda föreligger också. Typiska tecken är lichenbildning (röda hudfläckar), fjällning och krustbildning, särskilt i armbågs- och knäveck. Syn. barneksem eller böjveckseksem.SjälvmordsförsökOlycksfallsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för fysisk skada till följd av oundvikliga olycksfall.Förenta StaternaFörsäkring: Avtal mellan två parter, där den ena förbinder sig att hålla den andra skadefri eller garanterar ersättning av förlust mot erläggande av en fastställd premie eller avgift.Arbetsolyckor: Oförutsedda händelser av skadekaraktär relaterade till ens arbete.SkolorVägtrafikolyckor: Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.Motion Sickness: Störning orsakad av rörelse, som t ex sjösjuka, bilsjuka eller rymdsjuka. Den yttrar sig som illamående, kräkningar och yrsel.Kontorsdatorisering: Utnyttjande av datorer eller datasystem för rutinmässigt kontorsarbete, som t ex fakturering, administration osv.E-postSchizophyllumDödsattester: Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.Ear Protective Devices: Personliga skyddsanordningar för att skydda öronen mot buller, vatten eller kyla. Hit hör även öronmuffar, öronproppar och hörselskydd.SkyddsutrustningPupillStuderandeCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Olycksfallsprevention: Ansatser med syfte att minska förekomsten av oförutsedda och icke önskvärda händelser i olika miljöer och situationer.NAV1.7 Voltage-Gated Sodium ChannelLivförsäkring: Försäkring som tillförsäkrar förmånstagare ett bestämt belopp efter försäkringstagarens död.Erytromelalgi: Sjukdomstillstånd med anfallsvis, dubbelsidig kärlutvidgning, särskilt i armar och ben, vilket ger brännande smärta och förhöjd hudtemperatur och rodnad.Försäkringsbolag: Organisationer som bär det finansiella ansvaret för försäkringstagares risker.SäkerhetsåtgärderTandTjernobylkatastrofen: Olycka som inträffade den 25-26 april 1986 i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina, ca 100 km norr om huvudstaden Kiev.SverigeKontrakt: Skriftligt, juridiskt bindande avtal mellan två eller fler parter. Det kan även användas för att definiera förhållandet mellan vårdgivare och patient.Flygteknik: Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.Jordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.Certifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Social marknadsföringMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Annonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Socialt ansvarPatientacceptans av hälso- och sjukvårdKirurgisk tejpKirgizistan: Republik i Centralasien, söder om Kazakstan. I öster gränsar landet mot Kina, i väster till Uzbekistan och i söder till Tadzjikistan. Landets yta är 198 500 km2, och folkmängden uppgår till 5,2 miljoner invånare (2005). Huvudstaden heter Bisjkek.VärmeslagVärmeutmattning: En effekt av extrem exponering för hetta, som kan drabba t ex arbetare i bränn- eller smältugnar, gjuterier osv., eller vid exponering för solstrålning. Tillståndet kännetecknas av subnormal kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk, illamående, och ibland delirium och/eller kollaps. Det får inte förväxlas med värmeslag, där kroppstemperaturen kan gå upp till farliga nivåer.Plötslig död: Plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Tandläkarvetenskap: Vetenskapsgren och yrkesområde inriktade på tänderna, munhålan och deras vävnader och anatomi, samt diagnos och behandling av deras sjukdomar, inklusive förebyggande och återställande insatser vid vävnadsdefekter eller -brist. Syn. odontologi.Barnodontologi