"Offentlig-privat partnerskap (OPP) är ett samarbete mellan offentliga sektorn (t.ex. regering, kommuner) och privata aktörer (t.ex. företag, ideella organisationer) där de gemensamt finansierar och utvecklar en tjänst, produkt eller infrastrukturprojekt. OPP kan ta sig många olika former, men syftet är ofta att kombinera offentliga medel och privata investeringar för att uppnå gemensamma mål som effektivare tjänster, innovation, skapande av arbetstillfällen eller utveckling av infrastruktur."
I en mening kan 'offentlig sektor' definieras som den del av ekonomin som styrs och finansieras av offentliga institutioner, såsom stater, regioner och kommuner. Den omfattar ofta verksamheter som är ansvariga för att erbjuda offentliga tjänster och gemensamma godsorter till samhället, såsom utbildning, sjukvård, infrastruktur, social välfärd och offentlig säkerhet. Offentlig sektor kan också omfatta statligt ägda företag och andra affärsverksamheter som ägs och drivs av offentliga institutioner.
I medicinsk kontext, kan "privat sektor" definieras som den del av hälso- och sjukvården som ägs, driven och finansierad privat, istället för offentligt genom regeringen. Detta inkluderar läkarpraktiker, privata sjukhus, medicinska teknikföretag och försäkringsbolag som erbjuder medicinsk försäkring. I den privata sektorn kan patienter välja att betala för tjänster själva eller använda privatförsäkring, istället för att använda offentliga resurser som finansieras genom skatter.
"Organisationsanknytning" är ett begrepp inom medicinen som refererar till den psykologiska banden och lojaliteten som en individ upprättar med en vårdgivande organisation, vilket kan påverka deras vårderesa och beslut om vård.
Samverkan mellan representanter för institutioner, myndigheter eller organisationer.
Organisationer som inte drivs i vinstsyfte och som stöds genom donationer eller enskilda bidrag.
Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.
System-and Operations Research (OR) är ett multidisciplinärt område inom tillämpad matematik, som använder avancerade analytiska metoder för att underlätta beslutsfattande och förbättra systemeffektiviteten inom komplexa hälso- och sjukvårdsprocesser och strukturer.
"Gruppläkarpraktik" är ett samlingsbegrepp inom den svenska sjukvården som refererar till en arbetssätt där flera läkare delar på en gemensam praktik, ofta med fokus på primärvård. Det innebär att de samarbetar och delar ansvar för patienterna tillsammans, istället för att vara enskilda praktiserande läkare.
I en enkel medicinsk kontext, kan privatisering definieras som överlämnandet eller övergången av ägande och kontroll över hälso- och sjukvårdsresurser, tjänster eller system från offentliga (statliga) händer till privata aktörer, som exempelvis företag eller ideella organisationer. Detta kan innebära att vissa tjänster som traditionellt har varit offentligt ansvariga, nu istället erbjuds av privata aktörer mot betalning.
En behandlingsmetod som omfattar direktobservation av patienten under pågående medicinering eller behandling. Förfaringssättet är avsett att minska risken för avbrytande av behandlingen och att säkerställa patientens följsamhet.
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.
Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.
Neglected diseases, ofta också kända som försummade tropiska sjukdomar, definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som sjukdomar som primärt drabbar världens fattigaste och mest marginaliserade befolkningsgrupper och som har fått liten kommersiell incitament för forskning, utveckling och produktion av effektiva vaccin, läkemedel och diagnosverktyg. Dessa sjukdomar tenderar att ignoreras eller försummas av den globala hälsoframstegsagendan på grund av deras förekomst i fattiga länder med låg politisk prioritet, vilket gör dem till en av de största hinderen för att uppnå de hälsorelaterade målen för utvecklingen (MDG). Exempel på försummade sjukdomar inkluderar schistosomiasesjukan, filariasis, onchocerciasis, lepra, trakom och m
Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.
Revisionsförfarande avsett att utvärdera effektivitet och identifiera områden i behov av förbättrad ledning inom en institution, så att den på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de organisatoriska målen.
Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.
"Smittskydd" kan definieras som "förebyggande åtgärder och strategier för att minska spridningen av smitta och infektionssjukdomar inom en population, inklusive vaccination, hygien, isolering, karantän, screenning och surveillance.
Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.
I den medicinska kontexten, kan "organisationsfall" (engelska: "case management") definieras som en systematisk metod för att koordinera och planera de olika tjänsterna och behandlingarna för en patient med komplexa medicinska, sociala eller funktionella behov. Det inkluderar ofta att sammanföra insatser från flera olika vårdgivare och specialister för att säkerställa att patienten får den bästa möjliga vården och att uppnå de bästa möjliga resultaten. Organisationsfall kan även innebära att samordna omsorgen mellan olika vårdnivåer, såsom primärvård, specialistvård och rehabilitering, för att säkerställa en kontinuerlig och helhetlig vårdprocess.
Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.
Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.
"Programutveckling" är ett samlingsbegrepp inom datavetenskap och IT som refererar till processen att skapa, designa, testa och underhålla datorprogram eller applikationer. Detta kan omfatta allt från skrivandet av kod till specificering av systemkrav och användargränssnitt. Programutveckling kan ske med hjälp av olika metoder, verktyg och programmeringsspråk beroende på ändamålet och kraven på det slutprodukt som ska skapas.