Obligatoriska program: Program för vilka deltagande är tvingande.Obligatorisk testning: Hälsokontroller som krävs av statliga eller andra myndigheter för diagnos av specificerade sjukdomstillstånd. Testningen är oftast begränsad till vissa grupper, som sjukvårdspersonal, militär personal, fångar eller i samband med äktenskapsprövning eller donatorscreening.Obligatorisk rapportering: Lagstadgat krav på att angivna typer av information som erhållits av yrkespersonal eller institutioner i deras arbetsutövning skall rapporteras till vederbörande myndighet.ProgramevalueringProgramutvecklingStatliga program: Program och verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen.Förenta StaternaFrivilliga programNationella hälso- och sjukvårdsprogramTiadiazolerStuderandeRådgivningskommitteerForskningspersonal: Sådan personal som deltar i forskning.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Effektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.SverigeBudget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.PolitikSocialbidrag till äldreEntreprenad: Organisering, skötsel av och risktagande i ett företag, oftast med inslag av förändring eller utmaning och nya möjligheter.Small BusinessGross Domestic ProductInvesteringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Mjukvarudesign: Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.ProgrammeringsspråkAnvändare-datorgränssnittEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Europe, EasternEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Intensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Europium: Grundämne med kemiskt tecken Eu, tillhörande gruppen sällsynta jortartsmetaller. Atomnummer är 63 och atomvikt 152. Naturligt förekommande isotoper är 151, 152 och 153. Metallen oxiderar lätt i luft och reagerar med vatten. Den används inom elektroniken, bl a i TV-bildskärmar för att ge röd färg, och vid NMR-spektroskopi.FredstrupperSexuella avvikelserBosnien-Hercegovina: Republik på nordvästra Balkanhalvön som i norr och väster gränsar till Kroatien, i öster till Serbien och i sydost till Jugoslavien. Ytan är 51 100 km2 och folkmängden drygt 3.5 miljoner invånare. Huv udstaden heter Sarajevo.Krig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.PanamakanalenAndlighetTandläkarutbildning, förkunskaperFarmakopeer, principer: Auktoritativa sammanställningar över läkemedel och preparat, beskrivningar av dem, formulering, analytisk sammansättning, fysikaliska konstanter, viktigaste kemiska identifieringsegenskaper, standardvärden för styrka, renhet och dosering, kemiska bestämningstest osv. Oftast ansvarar en statlig myndighet för utgivningen (t ex . United States Pharmacopoeia; British Pharmacopoeia; Europeiska farmakopén; Nordiska farmakopén). De skiljer sig från läkemedelskataloger, som är enklare förteckningar över godkända och tillgängliga läkemedel (t ex FASS).Kullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.Numerisk analys, datorstöddKongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.Läkemedelsgodkännande: En procedur som krävs för att ett läkemedel skall godkännas för användning av en tillståndsgivande myndighet. I processen ingår prekliniska eller kliniska prövningar, vetenskaplig rapport, ansökan, utvärdering av underlag och testresultat, samt uppföljning och kontroll av effekterna av läkemedlet.TelevisionBulimi: Episoder av omåttligt ätande i förening med rädsla för att inte kunna sluta äta, depressioner och självförakt. Annonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Livsmedelsindustri: Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.Drama: Ett skrivet verk, på prosa eller som vers, ofta med en handling i dialogform med flera personer eller roller, som vanligtvis är avsett att framföras på scen eller i film.Republic of Korea