Insättande av intravenös kateter i subklavikulär- eller jugularvenen eller annan central ven för bestämning av ventrycket, för kemoterapi, hemodialys eller näringstillförsel.
Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.
Armens huvudven. Den utgör fortsättningen på basilär- och armvenerna som löper från teres majormuskelns underkant till det första revbenet, där den övergår i subklavikulära venen.
Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.
Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.
Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.
Ett röntgentätt medel som används vid urografi, angiografi, venografi och myelografi. Det har hög viskositet och binder till plasmaproteiner.
Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.
Kirurgiskt ingrepp för att minska på trycket i en kroppshålighet eller kroppsdel.
Ansamling av vätska i lunghålan.
Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.
Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.
Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).
Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.
Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.
De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.
Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.
Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.
Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.
Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.
Försäkring som tillförsäkrar förmånstagare ett bestämt belopp efter försäkringstagarens död.
Sjukdom i någon del av hjärnan eller ryggmärgen.
Ett antibiotiskt ämne besläktat med tetracyklin som produceras av Streptomyces aureofaciens. Eftersom det utsöndras långsammare än tetracyklin upprätthålls effektiva blodnivåer under en längre tidsperiod.
Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.