AfrikaSydafrikaAfrika söder om Sahara: Alla delar av Afrika utom Nordafrika.Västafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo.Södra Afrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mocambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Zambia och Zimbabwe.Africa, Eastern: Det geografiska område av Afrika som omfattar Burundi, Djibouti, Etiopien, Kenya, Ruanda, Somalia, Sudan, Tanzania och Uganda.Centralafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tschad, Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon och Demokratiska republiken Kongo.Nordafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Malaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.Guinea: Republik i Västafrika, gränsande mot Atlanten, Guinea Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskusten, Liberia och Sierra Leone. Landets yta är 245 857 km2, och folkmängden uppgår till drygt nio miljoner invånare (2003). Huvudstad är Conakry.Asien: Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Kamerun: Republik i västra Centralafrika, gränsande till Tchad och Centralafrikanska republiken i öster och Nigeria och Atlanten i väster. Ytan är 475 442 km2, och folkmängden uppgår till ca 14,5 miljoner invå nare. Huvudstaden heter Yaoundé.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Kenya: Republik i UgandaForntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Utvandring och invandring: Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.TanzaniaBenin: En republik i Västafrika, söder om Niger och mellan Togo och Nigeria. Landet hette tidigare Dahomey. Ytan är 112 620 km2, och folkmängden uppgår till 6,3 miljoner invånare. Huvudstad är Porto-Novo.Ghana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.PrevalensAfrikansk medicin, traditionell: Läkekonst baserad på traditionell praxis hos afrikanska folk. Häri ingår bruk av medicinalväxter och annan "materia medica" och behandling utövad av spåmän, medicinmän, häxdoktorer och trollkarlar.Burkina Faso: Republik i Västafrika, gränsande mot Mali och Niger. Ytan är 274 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 11 miljoner invånare. Huvudstaden heter Ouagadougou; officiellt språk är franska.PhylogeographyVariation (Genetics)Mellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.Mali: Republik i Västafrika, sydväst om Algeriet. Landets yta är 1,24 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 12 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Bamako.ResorMalawi: Republik i södra Afrika, gränsande till Zambia i väster, Tanzania i nordost och Mozambique i öster, söder och sydväst. Landets yta är 118 480 km2, och folkmängden 13,6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Lilongwe.Gambia: Republik i Västafrika, geografiskt i form av en i öst-västlig riktning utsträckt enklav i Senegal, på båda sidor av Gambiafloden och med västlig gräns mot Atlanten. Landets yta är 11 300 km2, inkl 1300 km2 territorialvatten, och folkmängden 1,5 miljoner invånare. Huvudstad är Banjul.TogoAntimalariamedel: Preparat för behandling av malaria. De indelas vanligtvis efter sin verkan mot plasmodier i olika stadier av deras livscykel i människan.Elfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.ZimbabweSydamerikaAntiretovirala medelFalciparummalaria: Malaria orsakad av Plasmodium falciparum. Detta är den svåraste formen av malaria, och den medför den högsta halten parasiter i blodet. Sjukdomen kännetecknas av oregelbundet återkommande feberattacker, som i värsta fall åtföljs av akuta symtom från hjärna, njurar och mag-tarmkanal.ZambiaGabon: Republik vid ekvator i västra Afrika. Landet gränsar i väster till Atlanten, i norr till Kamerun och Ekvatorialguinea, i öster och söder till Republiken Kongo. Ytan är 267 667 km2 (inkl 10 000 km2 territorialvatten), och folkmängden uppgår till drygt 1,3 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Libreville.Anti-HIV-medel: Preparat som används för att behandla AIDS och/eller bromsa HIV-infektionen. Hit räknas inte läkemedel mot symtom eller opportunistiska infektioner i AIDS.Hominidae: Familj (hominider) tillhörande underordningen Haplorhini (Anthropoidea) och bestående av tvåfota primatdäggdjur. Hit hör den moderna människan (Homo sapiens) och de stora aporna: gorilla (Gorilla gorilla), schimpans (Pan paniscus och Pan troglodytes) och orangutang (Pongo pygmaeus).NigerKlimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Fossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.Arkeologi: Läran om forntiden.Mocambique: En republik i sydöstra Afrika, gränsande till Tanzania i norr, Zambia, Malawi, Zimbabwe och Sydafrika i väster, och Indiska oceanen i öster. Landets yta är 799 380 km2, och folkmängden uppgår till drygt 21 miljoner invånare (2009). Huvudstad är Maputo.Befolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Human MigrationHälsotillstånd, glesbygdDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.NigeriaKongo: Republik i Centralafrika, gränsande till Gabon i väster, Kamerun i nordväst och Kongo-Kinshasa i syd och öster. Landets yta är 342 000 km2, och folkmängden uppgår till 3,7 miljoner invånare (2006). Huvudstaden heter Brazzaville.RegnBotswana: Republik i södra Afrika, mellan Namibia och Zambia. Ytan uppgår till 581 730 km2, och folkmängden är mindre än 2 miljoner invånare. Huvudstaden heter Gaborone. I södra delen av landet ligger Kalahariö knen.Guinea-Bissau: Republik i Västafrika, gränsande till Senegal i norr, Guinea i öster och Atlanten i väster. Landytan är 28 000 km2, och folkmängden är 1,36 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstaden heter Bissau.Anopheles: Ett släkte av myggor (Culicidae) som sprider malaria.Insektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Endemiska sjukdomar: Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.Tchad: Republik i Centralafrika, väster om Sudan. Landet har en yta av 1,3 miljoner km2, och en folkmängd på ca 7 miljoner invånare. I norr gränsar det till Libyen, i söder till Centralafrikanska republiken och i väster till Nigeria och Niger. Huvudstaden heter N'Djamena. Landet blev oberoende 1960 och fick namn efter Tchadsjön.Myggbekämpning: Minskning eller reglering av myggförekomst med kemiska, biologiska eller andra medel.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Plasmodium falciparumSierra LeoneNamibiaRift valley-feberAntropologi, fysisk: Den jämförande vetenskapen inriktad på människans fysiska egenskaper, som de kan förhålla sig till hennes ursprung, utveckling och miljöanpassning.Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.EpidemicsCentralafrikanska republiken: Stat belägen mitt i den afrikanska kontinenten, gränsande till Tchad i norr, Kongo i söder, Sudan i Amerika: En generell benämning på Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika.AIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).CD4-lymfocytantal: Bestämning av antalet CD4-positiva lymfocyter i blodet. Analysen utförs med fluorescensflödescytometri (cytofluorometri; FACS).Manlig omskärelse: Avlägsnande av en del av eller hela förhuden.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Indiska oceanens öar: Ett stort antal öar i Indiska oceanen, mellan Afrikas ostkust och Sri Lanka. Hit hör Comorerna, Madagaskar, Maldiverna, Mauritius, Pemba, Reunion och Seychellerna.Antiretrovirusterapi, aggressiv: Läkemedelskurer som hos patienter med HIV-infektion kraftigt undertrycker HIV-replikation. I behandlingen ingår vanligtvis tre eller fler olika läkemedel, inklusive en proteashämmare.RiskfaktorerGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.BefolkningsstudierAnopheles gambiae: En myggart i släktet Anopheles som utgör den främsta malariavektorn i Afrika.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.VärldhälsoorganisationenBefolkningsdynamikTuberkulosTropiskt klimatGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Sjukdomsöverföring, vertikalTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.HIV-positivitet: Produktion av neutraliserande antikroppar hos personer som utsatts för smitta med humant immundefektvirus (HIV, HTLV-III/LAV).Sexuellt beteendeTropikmedicinBiological EvolutionSmittskyddEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Sydöstasien: En del av Asien som omfattar Borneo, Brunei, Burma, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mekongdalen, Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.Angola: Republiken Angola ligger i sydvästra Afrika och gränsar till Kongo, Zambia och Namibia. Folkmängden uppgår till drygt 10,5 miljoner invånare, och landets yta är 1 246 700 km2. Huvudstaden heter Luanda . Det officiella språket är portugisiska.Västasien: Geografisk hemvist för länderna i Mellanöstern samt länderna Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.Socioekonomiska faktorerRift Valley-febervirusSeasonsSatellitkommunikationerKlusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.PyrimetaminBevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Sjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Marocko: Konstitutionell monarki i nordvästra Afrika, gränsande till Medelhavet i norr, Atlanten i väster, Algeriet i öster och Västsahara i söder. Landets yta är 446 550 km2, och folkmängden uppgår till ca 33,7 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Rabat.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Lassafeber: En akut febersjukdom hos människa som orsakas av Lassavirus.Liberia: Republik vid Afrikas västkust, gränsande till Elfenbenskusten i söder och Sierra Leone och Guinea i norr. Landets yta är 111 370 km2, och folkmängden uppgår till ca 3,2 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Monrovia.HIV-1: Typarten för Lentivirus och orsaken till immunbristsyndromet AIDS. Virusets kännetecken är dess cytopatiska effekt och affinitet för T4-lymfocyter.Antituberkulosmedel: Läkemedel för behandling av tuberkulos. De kan indelas i två kategorier: förstahandspreparat, med god effekt och acceptabla toxicitetsnivåer för de allra flesta fall; andrahandspreparat, för läkemedel sresistenta fall eller fall där den primära terapin av annan anledning inte har effekt på patienten.PaleontologiHälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.UrbaniseringMadagaskarHälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.ArtemisinerRadiometrisk dateringDjibouti: Republik i den norra delen av Afrikas horn i Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Föräldrarlösa barnSulfadoxinLost to Follow-UpTätortsbefolkningSwazilandTopografi, medicinskMedelhavsregionen: Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.Extremt läkemedelsresistent tuberkulosTrypanosomiasis, afrikanskMyggor: En familj inom ordningen Diptera som omfattar myggorna. Larverna är vattenlevande, och de vuxna känns igen på sin speciella vingådring och indelningen längs ådrorna, samt sin långa snabel. Många arter är av medicinsk betydelse.RwandaResistens mot insektsdödande medel: Utveckling av motståndskraft mot insektsmedel hos insekter.TrädDjurförflyttningarKlorokin: Prototypen för malariamedel, med en verkningsmekanism som inte är helt känd. Medlet har också använts för behandling av reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus och sytemisk behandling av amöbaorsakad leverabscess.Barnadödlighet: Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.Laboratoriepersonal: Sjukvårdspersonal, tekniker och assistenter som i forsknings- eller sjukvårdsverksamhet arbetar med odling, testning eller utvärdering av prov och dokumentation av provresultaten.Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Sjukdomsöverföring: Spridning av infektionssjukdom eller sjukdomsalstrande organismer. När överföringen sker inom samma art kan överföringen vara horisontell eller vertikal.Molecular EpidemiologyMänniskokromosomer YTuberkulos, läkemedelsresistentLäkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.PolitikLassavirus: En art av Arenavirus, som ingår i den gamla världens Arenavirus och som ger upphov till lassafeber. Lassavirus är ett vanligt förekommande smittämne bland människor i Västafrika. Virusets naturliga värd är musen Mastomys natalensis.CoinfectionSexuella partnersSjukdomsbörda: Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.OnchocerciasisBefolkningstäthetAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.AIDS-relaterade opportunistiska infektioner: Opportunistiska infektioner hos HIV-positiva patienter. De vanligaste är lunginflammation orsakad av Pneumocystis carinii, Kaposis sarkom, kryptosporidios, herpes simplex, toxoplasmos, kryptokockos och Mycobacterium avium-komplex, Microsporidiuminfektioner och Cytomegalovirusinfektioner.Etiopien: Stat i östra Afrika, gränsande till Röda havet, Djibouti och Somalia i öster, Eritrea i norr, Sudan i väster och Kenya i söder. Landets yta är 1,13 miljoner km2, och folkmängden uppgår till 65,8 miljoner invånare (2002). Huvudstad är Addis Abeba.Latinamerika: Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.PolymeraskedjereaktionLesotho: Ett kungadöme som utgör en enklav i Sydafrika. Sotho är namnet på den infödda befolkningen. Landets yta är 30 355 km2, och folkmängden uppgår till ca 2 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Maseru. Före 1966 hette landet Basutoland.InsektsbekämpningTidsfaktorerKartor, principer: Bildåtergivningar, vanligtvis skalenliga och tvådimensionella, av utsnitt av jordens yta, himlavalvet eller himlakroppar.Fattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Burundi: Republik i östra Afrika, gränsande mot Rwanda i norr och Tanzania i söder, som till stora delar utgörs av ett bördigt högplatålandskap. Ytan är 27 800 km2, och folkmängden uppgår till ca 6,5 miljoner invånare. Befolkningen består av hutu (ca 85%) och tutsi (ca 15%). Huvudstaden heter Bujumbura. Huvudspråken är franska, kirundi och swahili.Neglected DiseasesCapacity BuildingDjur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.PaleodontologiLivsmedelsförsörjningProgramevalueringApkoppsvirus: En art av Orthopoxvirus som orsakar epidemisk sjukdom bland primater i fångenskap.Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.Antropologi: Läran om människan, i vid bemärkelse. Socialantropologi inbegriper jämförande studier av det sociala och kulturella livet, fysisk antropologi är inriktad på studier av människans biologiska utveckling .PlasmodiumVirusbelastningBayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Hälsotillstånd, tätortFamiljekarakteristika: En familjs storlek och sammansättning.GenflödeSängkläder: Textilprodukter för användning som lakan, filtar, örngott och andra överdrag.SudanManihot: Ett släkte fleråriga, tropiska växter tillhörande familjen Euphorbiaceae med stärkelserika rötter som används som föda, sedan de cyanogena glykosiderna (ffa linamarin) avlägsnats genom kokning eller rostning. Manihot esculenta används mycket, men innehåller höga halter av cyanväte och få viktiga näringsämnen. De gröna bladen är däremot näringsrika, men innehåller mycket blåsyra. Syn. cassava; maniok; tapioca; yuca.Lungtuberkulos: Tuberkulos i lungorna.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Mission och missionärer: Term att användas för artiklar som handlar om medicinsk verksamhet vid inrättningar som drivs av någon religiös organisation.Community Health WorkersBefolkningstillväxtInsektsbett och insektsstick: Bett och stick orsakade av insekter.Artsspecificitet