NjurdialysHemodialysenheter på sjukhus: Sjukhusenheter som är ansvariga för vård av dialyspatienter. Hit hör även dialyscentraler på sjukhus.Investeringsbudget: Fonder eller budgetmedel avsedda för materiel- och utrustningsanskaffning.Ditioerytritol: En förening som, tillsammans med sin isomer ditiotreitol (Clelands reagens), används för att skydda sulfhydrylgrupper från att oxideras till disulfider och för reduktion av disulfider till sulfhydrylgrupper.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.PåsdialysDialys: Selektiv diffusion genom ett membran. Metoden används för att separera lågmolekylviktsämnen i lösning, vilka passerar membranet, från kolloider och högmolekylviktämnen, vilka inte passerar.Dialysvätskor: Lösningar gjorda för utbyte genom ett halvgenomträngligt membran av lösta ämnen med molekylstorlekar bestämda av membranmaterialets tröskelvärde för genomsläpplighet.Peritonealdialys, kontinuerlig ambulantBukhinneinflammationBukhinnaKvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.Hemodialyslösningar: Färdiga lösningar för hemodialys. Lösningens sammansättning kan varieras för att avgöra effekten av lösta metaboliter på anoxi, undernäring, syra-basbalans osv. Av grundläggande betydelse är effekten av val av buffringsmedel (t ex acetat eller karbonat), utökning av katjoner (Na+, K+, Ca2+), samt tillägg av kolhydrater (glukos).UltrafiltreringNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.RevbenAcute Kidney InjuryBlodkomponenteliminering: Något förfaringssätt för blodtagning från en givare, där någon beståndsdel separeras och tas till vara, och återstoden återförs till givaren.NjurtransplantationTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.LevertransplantationTransplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.AllotransplantationFörmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Förmaksfladder: Snabba (200-350 slag/min), men regelbundna sammandragningar orsakade av onormal retning av atriummuskulaturen.Aprindin: Ett medel som används mot arytmier.Bepridil: Beta-((2-metylpropoxi)metyl)-N-fenyl-N-(fenylmetyl)-1-pyrrolidinetanamin. En långtidsverkande kalciumblockerare med avsevärd antianginaaktivitet. Preparatet åstadkommer en betydande kranskärlsutvidgni ng med måttliga perifera effekter. Det motverkar dessutom högt blodtryck och arytmier och är en kalmodulinantagonist.WarfarinDrug RepositioningHjärtdefibrillering: Bruk av elektrisk stöt mot hjärtat för att stoppa störningar i hjärtrytmen.FetbladsväxterEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Aloe: Ett släkte av familjen Liliaceae innehållande antrakinonglykosider, såsom aloin-emodin eller aloe-emodin, vilka orsakar irritation i mag-tarmkanalen, laxering och njurskada. Har tidigare använts som l axeringsmedel och för behandling av dermatit.BöckerAnlagstester: Tester utformade för att bedöma en persons inlärnings- och prestationsförmåga.TelevisionPensioneringTabletterEnterotabletter: Tabletter med överdrag av något ämne som fördröjer frisättandet av läkemedlet tills de lämnat magsäcken.Terapeutisk ekvivalensFruktsocker: Ett kolhydrat i söta frukter och honung som är lösligt i vatten, alkohol eller eter. Det används som konserveringsmedel och i infusionsvätska för parenteral näringstillförsel (dropp).PolymererAntikonvulsiva medel: Läkemedel för behandling av krampanfall.Fentermin: Ett centralstimulerande och sympatomimetiskt medel med verkan och användningsområden som dextroamfetamin. Det har mest använts för behandling av fetma.ApotekareLäkemedelsförskrivningReceptbelagda läkemedelFörskrivningarHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Prescription Drug MisuseReceptavgifterLäkemedelsförsäkring: Försäkring för täckande av läkemedelskostnader.