NeoprenOs trapeziumKarpometakarpallederGummi: En polymerisk elastomer med hög molekylvikt som erhålls ur mjölksaften (latex) från Hevea brasiliensis och andra träd och växter. Vid rumstemperatur kan ämnet sträckas till mer än sin dubbla längd och därefter snabbt återta sin ursprungliga längd och form. Syntetiskt gummi framställs ur olika kemiska ämnen, inklusive styren, akrylonitril, etylen, propylen och isopren.Latexallergi: Allergisk reaktion mot produkter som innehåller latex av naturligt gummi, som t ex gummihandskar, katedrar, slicklappar, ballonger och sportutrustning. Såväl T-cellsförmedlade (fördröjd överkänslighet) som IgE-förmedlade (omedelbar överkänslighet) allergiska reaktioner förekommer. Den fördröjda överkänslighetsreaktionen beror på exponering för antioxidanter i gummit. Den omedelbara överkänslighetsreaktionen framkallas av latexproteiner.Hevea: Ett växtsläkte (gummiträd) inom familjen Euphorbiaceae (törelväxter) och ordningen Euphorbiales, underklassen Rosidae. Naturgummi erhålls huvudsakligen från Hevea brasiliensis, men även från några andra växter.Aluminium: Ett mycket lätt, vitt, skinande metalliskt grundämne, med atomnummer 13 och atomvikt 26,982. Aluminiumföreningar används huvudsakligen för sina antacida och kärlsammandragande egenskaper.Latex: Ett mjölkigt ämne som utsöndras via latexkanaler hos olika kautschukproducerande växter. Latex består av 25-35 % kautschuk, 60-75 % vatten, 2 % protein, 2 % harts, 1,5 % socker och ca 1 % aska. Gummi framställs genom att vattnet avlägsnas från latexen. Heveinproteiner (från släktet Hevea) är orsaken till latexallergi. Latexblandningar används som inerta bärare av antikroppar eller antigen i latexagglutinationstester.SkyddshandskarErgonomi: Läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. Utmärkande för ergonomin är den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av samspelet mellan människan och arbetsredskapen. ( Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163714 2003-02-14 ).Enviomycin: 1-(L-treo-3,6-diamino-4-hydroxihexansyra)-6-(L-2-(2-amino-1,4,5,6-tetrahydro-4-pyrimidinyl)glycin)viomycin. En basisk, cyklisk peptide besläktad med viomycin. Peptiden har isolerats från en framställd mutant av Streptomyces griseoverticillatus var. tuberacticus och används som ett medel mot tuberkulos med lägre ototoxicitet än tuberactinomycin.TelofasIsopropyltiogalaktosid: En icke-metaboliserbar galaktosanalog som sätter igång uttryck av Lac-operon.Gastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.Acari: En stor, allmänt utbredd ordning av spindeldjur, som omfattar kvalster och fästingar och inkluderar växt-, djur- och människoparasiter, samt flera viktiga sjukdomsvektorer.SverigeBefolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.JärnvägarMotorfordon: Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.TransportGammakameror: Elektroniska instrument som med hjälp av katodstrålerör återger bilder alstrade av gammastrålning från organ som tillförts radioaktiva spårelement.Fotografering: Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.RadionuklidavbildningKinetokorer: Stora flerproteinkomplex som binder kromosomernas centromerer till den mitotiska spindelns mikrotuber i samband med cellcykelns metafas.ReflexSträckreflexReflex, onormalUrbefolkningen i EuropaLönn: Ett släkte av familjen lönnväxter, mest känd för träd med handflikiga blad.Korea: Fram till slutet av andra världskriget ett oberoende kungadöme. Landet utgörs av den koreanska halvön i Ostasien, söder om Kina. Efter andra världskriget delades landet i två delar: Nordkorea och Sydkorea.Republic of KoreaAlkaliskt ceramidasRetrospektiva studierFagus: Ett släkte lövträd (bok) i familjen Fagaceae (bokväxter).TrädNotchreceptorerColumbidae: Fågelarter tillhörande släktena Columba, Streptopelia, Zenaida, Treron m fl.Notch2-receptorSkidåkningRullstolarPolypropylenerKirurgiskt nät: Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.DyneinsDjurfoderChlamydomonas: Ett släkte organismer som anses vara både en protozo och en alg. De är encelliga, flagellförsedda organismer som förekommer i sötvatten och fuktig jord.SpermiesvansFlagell: Ett trådliknande, rörligt bihang på ytceller. Prokaryota flageller består av ett protein som kallas flagellin. På bakterier kan det finnas en enda flagell, en tofs av flageller i ena änden eller flageller över hela ytan. Hos eukaryoter utgörs flagellerna av protoplasmautskott som driver fram flagellater eller spermier. Flageller liknar cilier till strukturen, men är förhållandevis längre och mycket färre till antalet.Tomografi, optisk koherensElastisk vävnadDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Nervtrådar