NebraskaCimicidae: En familj vinglösa, blodsugande insekter tillhörande underordningen Heteroptera, vilka omfattar löss och med dem besläktade arter. Cimex (vägglus), Haematosiphon och Oeciacus är släkten av medicinsk b etydelse.SvalorKansas: Delstat i USAs Mellanvästern, gränsande till Nebraska i norr, Oklahoma i söder, Missouri i öster och Colorado i väster. Ytan är 213 000 km2, och folkmängden uppgår till 2,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Topeka.Mission och missionärer: Term att användas för artiklar som handlar om medicinsk verksamhet vid inrättningar som drivs av någon religiös organisation.South DakotaLantbrukskemikalier: Jordbrukskemikalier. Hit hör insektsmedel, desinfektionsmedel, gödningsmedel, växthormoner, steroider, antibiotika, svampmedel osv.MuseerPierre Robins syndromSångfåglarAnsiktsmissbildningar: Medfödda, onormala strukturer eller missbildningar i överkäken och ansiktet eller ansiktsskelettet.Psykologisk manipulation: Ett personlighetsdrag som kännetecknas av manipulation av andra människor.Noradrenalin1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Handel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Mobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.HanddatorerOrdbehandlingAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Hushållsartiklar: Hit räknas lösa hushållsföremål, redskap och hushållsmaskiner, men inte möbler eller fast inredning.Utbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.Montana: En av Amerikas förenta stater, belägen i nordvästra delen av USA, gränsande mot Kanada, Idaho, Wyoming, Nord- och Syddakota. Ytan är 380 850 km2, och folkmängden uppgår till knappt 970 000 invånare (2008). Huvudstad är Helena.VideodiskinspelningVarma källor: Vattenflöden, uppvärmda genom geotermisk påverkan. Varma källor i dagen har använts för balneoterapi.Konsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.Position-Specific Scoring MatricesAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.RestaurangerSexuella partnersDrama: Ett skrivet verk, på prosa eller som vers, ofta med en handling i dialogform med flera personer eller roller, som vanligtvis är avsett att framföras på scen eller i film.Infusionsterapi i hemmet: Varje form av infusionsbehandling utanför sjukhuset eller annan vårdinrättning.PankreatinHemsjukvård: Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.Medicin i litteraturenOrdböcker, medicinskaOrdböcker, principerOrdböcker, kemiskaOrdbok: En referensbok bestående av en, oftast, alfabetisk förteckning av ord, med upplysning om form, uttal, etymologi, grammatik och betydelse. En språkordbok är oftast en alfabetisk lista av ord i ett språk med motsvarande ord i ett annat språk. En fackordbok inom t ex medicin och vetenskap är en mer eller mindre uttömmande lista över vedertagen terminologi och namn och uttryck inom ett speciellt område.Ordböcker, farmaceutiskaTerminologi, principerOrdböcker, dentalaBehandlingsvägranMineral: Naturliga, oorganiska eller fossila organiska ämnen med en given kemisk sammansättning och bildade genom oorganiska reaktioner. De kan förekomma som enskilda, enhetliga kristaller eller kristallmassor, eller ingå som beståndsdel i heterogena mineral- eller bergartsbildningar.PatientavhoppPatientutskrivningSjukhus-patientrelationer: Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.Ansvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.PR