I can't provide a medical definition for "Nazism" as it is not a term from the field of medicine. However, I can give you a definition related to its historical and political context.
Syn. eugenik
"Tvångssterilisering är ett ingrepp där en individ tvingas att undergå en steriliserande operation utan sin egen frivilliga, informerade och given samtycke." - Läkartidningen (2013)
Interneringsanstalter för t ex krigsfångar eller politiska fångar.
Muskelavslappningsteknik som tillämpas under självhypnotiska övningar. Tekniken används i samband med psykoterapi.
I medicinsk kontext refererar socialism till ett samhällssystem eller ekonomisk teori där resurser, kapital och produktionsmedel ägs och kontrolleras gemensamt av samhället eller staten, med målet att skapa jämlikhet i inkomstfördelning och tillgång till vård. Socialismen kan sträva efter att förbättra sociala villkor och tillgängligheten till vård genom att minska eller eliminera privata intressen inom hälso- och sjukvården. Detta kan omfatta gemensam ägande av sjukhus, läkemedelsföretag och andra relaterade industrier, samt kollektiv beslutsfattande när det gäller planering och distribution av vårdresurser.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Löntagarorganisationer, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller löne- och anställningsförhållanden.
"Tryck" är ett medicinskt begrepp som refererar till den kraft som utövas på en viss yta, fluid eller struktur inom kroppen. Det kan också användas för att beskriva en symptomkomplex där en individ upplever en subjektiv känsla av ett överbelastat tillstånd eller obehag i kroppen.
"Tight junctions are specialized intercellular adhesive structures found in epithelial and endothelial cell sheets, forming a continuous barrier to the paracellular space and regulating the flow of ions, solutes, and macromolecules between compartments."
1. Individens inre stridigheter, framkallade av motstridiga eller motsägelsefulla behov och drifter, eller yttre och inre krav. 2. Konflikter inom en grupp till följd av oförenliga konkurrens- eller motsatsförhållanden, pga antagonistiska ställningstaganden, avvikande idéer, intressen eller personligheter.
"Arbetarskydd" kan definieras som de system, lagar och metoder som används för att förebygga skador, sjukdomar och ohälsa relaterade till arbete, samt skydda och främja arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetslivet. Det inkluderar riskbedömning, arbetsmiljöundersökningar, användande av personlig skyddsutrustning, utbildning och information till arbetstagare, samt arbetsplatsbesök av myndigheter för att kontrollera att lagarna efterlevs.
"Yrkessjukdomar" refererar till sjukdomar eller skador som orsaksas av exponering för vissa arbetsmiljöfaktorer under längre tid. Detta inkluderar både fysiska, kemiska och biologiska faktorer såsom höga nivåer av luftföroreningar, vibrationer, lärm, skadliga kemikalier eller infektionskällor. För att räknas som en yrkessjukdom måste det finnas en etablerad vetenskaplig koppling mellan arbetsmiljön och sjukdomen, och sjukdomen måste ha uppstått eller förvärrats på grund av arbetet. Exempel på yrkessjukdomar är lungcancer orsakad av asbestexponering, dövhet orsakad av höga ljudnivåer och hudskador orsakade av kemikalier.
En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.