Mottryck: En teknik för att underlätta blodcirkulationen genom att minska vänster kammares efterbelastning och höja det diastoliska trycket. Detta kan göras med hjälp av aortaballong, implanterad pump (hemopump) i bröstet eller genom undertryck i de nedre extremiteterna under den systoliska fasen.Intra-aorta ballongpumpning: Motpulsation som åstadkoms genom att en pumpenhet, synkroniserad med patientens EKG, snabbt fyller en ballong i aortan med helium eller koldioxid i tidigt skede av diastole och tömmer ballongen när systole börjar. När ballongen utvidgas ökar den det diastoliska trycket i aorta, och när den töms sänks det systoliska trycket. Följden blir minskad vänsterkammarbelastning och ökad hjärtmuskel- och perifer genomblödning.Assisterad cirkulationChock, kardiogenCoronary-Subclavian Steal SyndromeKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Mekaniskt cirkulationsstöd: Små pumpar, ofta inopererbara, avsedda att tillfälligt hjälpa hjärtat, vanligtvis vänster kammare, att pumpa blod. De består av pumpkammare och kraftkälla, som helt eller delvis kan placeras utanför kroppen och drivs av elektromagnetiska motorer. Anordningarna används efter hjärtinfarkt eller för att avvänja det reparerade hjärtat från hjärtlungmaskinen efter öppen hjärtkirurgi.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.HälsokontrollVisual ProsthesisAccelerationAllmänna försiktighetsåtgärderTandregleringshjälpmedelLäsningTandregleringshjälpmedel, avtagbaraKärnenergi: Energi som frigörs i samband med kärnklyvning eller kärnfusion.ElektricitetRadioaktivt avfallStatsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.PolitikEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Hammartå: Ett tillstånd med en rad samhörande symtom och ledförändringar i fotens småtår och metatarsofalangealleder. Syndromet kan omfatta något eller samtliga följande yttringar: hammartå, klotå, dropptå, överlappande lilltå, exostos (bensporre), hyperostos (benförtjockning), liktornsbildning eller sammandragen tå.Atlaser, principer: Samlingar av kartor eller planscher. Kartböcker.SverigeOrtodontiska trådarCervical AtlasDesign av tandregleringshjälpmedel: Utformning och framställning av utrustning för reglering av tandställning eller riktning av tänder.Friktion: Ytmotstånd mellan två ytor som under kontakt rör sig i förhållande till varandra, vid gnidning, glidning, rullning eller flöde.Karbonater: Salter eller joner av kolsyra, med radikalen CO2(3-). Karbonater bryts lätt ned av syror. Alkalimetallkarbonater är vattenlösliga. Kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat är naturligt förekommande, berg artsbildande mineral.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Primed In Situ LabelingGlas: Hård, spröd, amorf, oorganisk och oftast genomskinlig polymer av kiseldioxider (silikater), oftast kalium eller natrium. Glas används för såväl nytto- som prydnadsändamål, som t ex fönsterglas, glaskärl, rör, fibrer, keramer, pärlor osv.Viral Tail ProteinsMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.VattenManuskript, medicinskaMuskelstelhetTräkol: Amorf typ av kol som framställs genom ofullständig förbränning av animalisk eller vegetabilisk materia, t ex trä. Aktivt kol används för filtrering och för behandling vid förgiftning.Kroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Lungsjukdomar, obstruktiva: Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.SpirometriBronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.AndningsfunktionstesterFraktaler: Verkliga eller matematiska mönster som är likartade, oberoende av skala, som t ex lungans luftrörsförgrening, som uppvisar samma förgreningsmönster ju finare förgreningen blir, vid gradvis högre förstoringar. Naturliga fraktaler är självupprepande inom ett begränsat skalomfång, medan matematiska har obegränsad upprepning. Många naturliga strukturer kan betraktas som fraktaler. Fraktaler hänger samman med "kaos" (icke-linjär dynamik) på så vis att kaotiska processer kan resultera i fraktalstrukturer i naturen, och vissa uttryck av kaotiska processer uppvisar självupprepning med tiden.SyrgasföreningarPiperidonerSingletsyreFrontallob: Den främre delen av hjärnhalvan.Datorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.Cykliska kväveoxider