Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Ett växtsläkte (melissor) av familjen Lamiaceae. I Sverige förekommer arten citronmeliss.
Familjen plisterväxter. Växterna är aromatiska och många odlas som kryddväxter eller för sina oljor. De flesta har fyrkantiga stjälkar, korsvis motsatta blad, tvåläppiga foder, fyra eller två ståndare och ett stift. Till familjen hör välkända kryddörter som timjam, salvia, basilika, rosmarin, mynta osv.
Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.
Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.
Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.
Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Ett samlingsbegrepp för de ekonomiska, politiska, kulturella och sociala åtgärder som en koloniserande stat vidtar för att tillskansa sig och bibehålla kontroll över och exploatera områden och folk utanför sitt eget territorium.
Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.
Utbudet av hälso- och sjukvårdens tjänster, inrättningar och personaltillgång.
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
Personlig tillfredsställelse med arbetssituationen.
Läkare med examina från andra länder än det, i vilket de är verksamma.
Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.
Tiden från 1801 till 1900.
Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.
Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.
Ormfamilj omfattande boa-, anaconda- och pytonormar. De finns i tropiska eller subtropiska områden och lever i träd, i vatten eller i marken. Genom att slingra sig hårt runt sina byten kväver de dem. Det finns fem underfamiljer: Boinae, Bolyerinae, Erycinae, Pythoninae och Tropidophiinae.
Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.
Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.
Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.
Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.
Utbildning i medicin i allmänhet.