En blandning av flytande kolväten från petroleum. Mineralolja används som laxermedel, smörjmedel, bas i salvor och mjukgöringsmedel.
Naturliga, oorganiska eller fossila organiska ämnen med en given kemisk sammansättning och bildade genom oorganiska reaktioner. De kan förekomma som enskilda, enhetliga kristaller eller kristallmassor, eller ingå som beståndsdel i heterogena mineral- eller bergartsbildningar.
Oljor som används för industriella eller kommersiella ändamål.
Lunginflammation till följd av inandning av olika olje- eller fettämnen.
Ett syntetiskt ämne som tidigare användes för bekämpning av termiter och andra insekter. Medlet togs ur bruk i USA i slutet av 1980-talet, men finns kvar som markförorening på många platser. Heptaklor är giftigt för djur och människor, men IARC (International Agency for Research on Cancer) har bedömt det som icke cancerframkallande hos människor.
Giftiga glykolipider bestående av trehalosdimykolat (trehalos-6,6´-dimykolat; TDM)). De bildas av Mycobacterium tuberculosis och andra arter av Mycobacterium. Dessa s k "cord factors" ger upphov till störningar i cellfunktionerna hos däggdjur.
Kolloider av två oblandbara vätskor, av vilka den ena är fettlösning och den andra vattenlösning. Fett-i-vattenemulsioner är oftast i vätskeform, som t ex mjölk, medan vatten-i-fettemulsioner brukar vara krämiga.
Anpassning av läkemedelsdosering till dygnsrytmen. Idén är baserad på iakttagelsen att biologiska funktioner reagerar på tidsrelaterade skeenden, som t ex den sänkta epinefrinnivån mellan kl 22 och kl 4, eller de höjda histaminnivåerna mellan midnatt och kl 4. Behandlingen syftar till att stödja normala rytmer eller att modifiera en behandling som bygger på kända variationer i kroppsrytmerna. Kron oterapi är vanlig vid cancerbehandling, men är inte begränsad till cancerterapi eller till kemoterapi.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Samlingar av handlingar.
Uppkomst och utveckling av himlakroppar i solsystem. Hit hör även studier av tidig planetär geologi.
Den tredje planeten i ordningen i vårt planetsystem, från solen räknat. Syn. Tellus.
Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.
Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.
Sjukdomar i de sympatiska och parasympatiska grenarna av det autonoma nervsystemet. Funktionsstörningar kan hänga samman med sjukdomar i hypotalamus, hjärnstammen, ryggmärgen eller det perifera nervsy stemet.
Attribut till något som ger intryck av att vara estetiskt tilltalande eller njutbart.
Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.
Bestraffning med döden för vissa brott.
Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.
En personlighetsstörning, vars genomgående drag är bristande hänsyn till, och kränkning av, andra människors rätt och som börjar i barndomen eller tonåren och sitter i till vuxen ålder. Personen skall definitionsmässigt ha fyllt 18 år och ha en bakgrund av beteendestörningar före 15 års ålder.
Tiden från 1901 till 2000.
Vatten med naturligt eller tillsatt innehåll av mineralsalter eller gaser (koldioxid).
Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.
Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.
Föreställningar om förverkligande av önskningar på övernaturlig väg, t ex genom bruk av fetischer eller genom ritualer.
Fryst mejeriprodukt, baserad på råvaror som grädde, mjölkfett, mjölk, ägg, socker och smakämnen.
FN-styrkornas ingripande i konflikten 1990-1991 mellan Kuwait och de irakiska ockupationsstyrkorna.
Oljeprodukter som används lokalt för att lena, mjuka upp eller skydda hud eller slemhinnor. De används även som bärare av andra hudmedel.