Miljömikrobiologi: Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.Mikrobiologi: Läran om mikroorganismer, så som svampar, bakterier, alger, arkéer och virus.Herb-Drug Interactions: Effekten av örter, andra växter eller växtextrakt på läkemedels verkningsmekanismer, metabolism och toxicitet.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Lagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Patientinformation, principerUniversitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Legionella: Gramnegativa, aeroba stavbakterier som isolerats ur ytvatten, vattenledningsvatten, gyttja och termoförorenade vattendrag. Bakterien är en humanpatogen och har inga kända jord- eller djurreservoarer.Legionella pneumophila: En art gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till legionärssjuka. Bakterien har påtråffats såväl i omgivningen som i människors lungvävnad, sekret från luftvägarna och blod.Legionärssjuka: En akut, och ibland dödlig, bakteriell lunginflammation som kännetecknas av hög feber, sjukdomskänsla, muskelvärk, andningsbesvär och huvudvärk. Infektionssjukdomen fick sitt namn efter ett utbrott vid "Philadelphia convention of the American Legion" 1976.Legionella-infektioner: Infektioner orsakade av bakterier av släktet Legionella.VattenVattenförsörjningVattenmikrobiologiKolaträdSocial MediaMultimedier: Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.BloggingKoka: Benämning på ett flertal sydamerikanska buskväxter av släktet Erythroxylon (tillika familj), vilka producerar kokain. Bladen tuggas tillsammans med alun för centralstimulerande effekter.Förenta NationernaKemisk industri: Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Hälso- och miljöfarliga ämnenForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Biomedicinsk forskningSaudiarabiaArabien: Den arabiska halvön är belägen i södra Främre Asien mellan Röda havet och Persiska viken. Med sina 2,4 miljoner km2 är den en av världens största halvöar. Kungariket Saudiarabien utgör större delen av halvön. Andra länder är Yemen, Oman, Bahrain, Qatar och Kuwait.VetenskapSpheniscidaeIslam: En monoteistisk religion förkunnad av profeten Mohammed, med Allah som gud.Click ChemistryMellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.StygnSuturteknikerSenorStress, psykologiskMiljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Hemsjukvårdsföretag: Offentligt finansierade eller privata organisationer som direkt eller genom avtal med andra organisationer bedriver sjukvård hemma hos patienter.Regeringsorgan: Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.Kemi, oorganisk: Ett fält inom kemin som omfattar studier av kemiska ämnen eller joner som inte innehåller grundämnet kol (C) (med undantag av koldioxid och föreningar med karbonatjon, t ex kalciumkarbonat).Kemi, organiskKemi, fysikaliskSammanslagning av hälso- och sjukvårdsinrättningar: Administrativ och organisatorisk hopslagning av två eller fler hälso- och sjukvårdsinrättningars resurser.Fenomen inom fysikalisk kemiFenomen inom organisk kemiBioteknologi: Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.Bad: Alla aspekter av kroppstvätt med kroppen nedsänkt i badmediet, båda för den personliga hygienens skull och av medicinska skäl.DammSniglarSus scrofaFiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Bencement: Bindemedel som används för att fästa proteser till ben eller limma ben till ben vid svåra frakturer. Syntetiska hartser är vanliga. En blandning av monokalciumfosfat, monohydrat, alfatrikalciumfosfat, kalciumkarbonat och natriumfosfatlösning är också ett användbart lim.