Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.
Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.
Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Presentation av omdöme av en person med särskild skicklighet eller särskilda kunskaper inom ett bestämt ämnesområde.
Försumlighet eller slarv i t ex läkares, tandläkares eller advokats yrkesteutövning, varvid skada kan uppstå, som kan få rättsliga eller disciplinära påföljder.
En levande varelses inre, icke-materiella värde.
Apparater, där blod och syrgas åtskiljs med ett halvgenomträngligt membran, oftast av teflon eller polypropylen, genom vilket det sker ett gasutbyte. Membranet kan utgöreas av en serie parallella plattor eller ett antal ihåliga fibrer. I det senare fallet kan antingen blodet passera genom fibrerna, som är omgivna av gas, eller passera utanför fibrerna, som i detta fall är gasfyllda.
Besök av en grupp läkare till ett främmande land i avsikt att där genomföra tidsbegränsade specialstudier eller insastser. Begreppet får inte förväxlas med "Mission och missionärer", som avser permanenta medicinska inrättningar och personal tillhörande religiösa organisationer.
Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.
Adenylsyra. Adeninnukleotid innehållande en fosfatgrupp som förestrats till en sockerdel i 2´-,3´- eller 5´-positionen.
Cellyteproteiner som binder cykliskt AMP med hög affinitet och sätter igång intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende. De receptorer av cykliskt AMP som beskrivits allra bäst är de hos slemsvampen Dictyostelium discoideum. Cyklist AMP-receptorproteinet, transkriptionsregulator hos prokaryoter, finns inte med, liksom heller inte de cytoplasmatiska cAMP-receptorproteinerna som utgör de reglerande underenheterna av cAMP-beroende proteinkinaser hos eukaryoter.
N-(1-oxobutyl)adenosin-cykliskt 3',5'-(hydrogenfosfat)-2'-butanoat. Ett cykliskt nukleotidderivat som härmar verkan av endogent, cykliskt AMP och som förmår passera cellmembran. Det har kärlsammandrag ande egenskaper och används som hjärtstimulant.
Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.
En transkriptionsregulator hos prokaryoter som verkar vid flera promotorer, sedan den aktiverats genom bindning till cykliskt AMP (cAMP). Detta receptorprotein identifierades ursprungligen som ett katabolismgenaktiveringsprotein. Det har senare visat sig reglera flera funktioner ej förknippade med katabolism, samt att fungera som såväl negativ som positiv transkriptionsregulator. Hit räknas inte cellytereceptorer för cyklist AMP (cykliskt AMP-receptorer) eller eukaryota cytoplasmatiska cAMP-receptorproteiner, vilka utgör regulatorenheterna hos cAMP-beroende proteinkinaser.
Ett släkte giftiga liljeväxter (tidlösor). Ur rötterna på Colchicum autumnale (tidlösa) erhålls kolkicin, som används som biokemiskt verktyg och terapeutiskt för att behandla gikt. Tidlösa kan förväxlas med höstkrokus (Crocus speciosus).
Den tid, under vilken en organism dagligen utsätts för solljus (dagsljus) eller artificiellt ljus. Reaktionen på denna exponering anses kunna påverka energibalans och värmereglering.
Läran om tidsfaktorers betydelse i biologiska system. Studier om åldrande, biologiska rytmer och cykliska fenomen räknas hit. Statistiska och datorstödda matematiska beräkningar tillämpas för att besk riva, i matematiska termer, olika biologiska funktioner över tiden.
Omhändertagande, bortforslande och eliminering av biologiskt, smittsamt, patologiskt och odontologiskt avfall. Avfallet kan vara blod, slem, avlägsnad vävnad, smutsiga bandage och andra material som kräver särskild hantering. Avfallet kan tas omhand på plats eller någon annanstans.
Biologiskt avfall, som t ex blod, slem och annan vävnad, som avlägsnats under operation eller obduktion, begagnade bandage och annat förbrukningsmaterial som kräver särskild avfallshantering.
Förbränning av avfall vid hög temperatur, med aska eller ofarligt slagg som restprodukt.
Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.
Vetenskapen, såväl jämförande som teoretisk, om människors sociala kultur. Etnologin jämställs ofta med kulturantropologi.
Vetenskapen om odling och vård av skog.
Avlägsnande av miljögifter eller föroreningar i syfte att skydda miljön. Detta kan ske med olika kemiska eller biologiska metoder, eller genom bortforsling av material, i förening med miljöövervakning.
Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.
Transaktiva transkriptionsproteiner tillhörande promotorelementen i LTR (Long Terminal Repeats) hos HTLV-1 och HTLV-2 (humant lymfotropt virus). tax-proteinerna (transaktiverande x; x är ej definierat) verkar genom att binda till förstärkarelementen i LTR.
En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.
Kräkning orsakad av befarade obehag.
Förändringar i organismen som leder till att åldrandet påskyndas.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).