Microvascular Decompression SurgeryDekompression, kirurgisk: Kirurgiskt ingrepp för att minska på trycket i en kroppshålighet eller kroppsdel.TrigeminusneuralgiAnsiktsspasm, halvsidigNervkompressionssyndromMikrokirurgi: Kirurgiska ingrepp utförda med hjälp av mikroskop.Tung- och svalgnervssjukdomar: Sjukdomar i den nionde kranialnerven (nervus glossopharyngeus) eller dess kärnor i den förlängda märgen. Nerven kan ta skada av sjukdom som berör den nedre hjärnstammen, bakre skallgropens botten, foramen jugulare, eller den del av nerven som är utanför skallen. Kliniska kännetecken är känselbortfall i svalget, minskad salivproduktion och synkope. Glossofarynxneuralgi avser ett tillstånd med återkommande ensidig, häftig smärta i tungan, käkvinkeln, yttre hörselgången och halsen, och som kan hänga samman med synkope. Anfallen kan utlösas av hosta, nysning, sväljning eller tryck mot tragus.RyggradsförträngningTrigeminusnervRizotomiDekompression: Tryckreduktion utanför kroppen, oftast som en långsam minskning av det yttre trycket på hela kroppen (som t ex vid kassunarbete, djuphavsdykning, och vid uppstigning till stora höjder), för att förhindra dykarsjuka (kassunsjuka, flygsjuka). Hit räknas också plötslig, oavsiktlig dekompression, men inte kirurgisk (lokal) tryckreduktion eller tryckreduktion genom kroppsöppningarna.Laminektomi: Avlägsnande av den bakre bågen på en ryggkota (kotbågen).Ansiktsnervssjukdomar: Sjukdomstillstånd i ansiktsnerven eller dess kärnor. Störningar i pons (hjärnbryggan) kan återverka på ansiktets nervkärnor eller nervknippen. Nerven kan vara påverkad intrakraniellt, längs den del som passerar tinningsbenet, eller längs nervbanorna utanför skallbenet. Till de kliniska tecknen hör svaghet i ansiktsmusklerna, bortfall av smaksinnet i främre delen av tungan, hyperakusi (ljudöverkänslighet) och minskat tårflöde.Dykarsjuka: Tillstånd som orsakas av hastigt, yttre tryckfall. Gaser, framförallt kväve, frigörs ur lösning och bildar bubblor i blod och andra kroppsvätskor. Bubblorna kan bilda gasansamlingar och hindra flödet i perifera kärl och därmed försämra eller hindra syresättningen av kroppsvävnader, vilket leder till desorientering, svår smärta och ev. död. Syn. kassunsjuka; flygsjuka.Graves' oftalmopatiOrbitKramp: Ofrivillig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp. Kramper kan drabba såväl skelettmuskler som glatt muskulatur.LändkotorTung- och svalgnerv: Den nionde kranialnerven, nervus glossopharyngeus. Denna nerv är såväl motorisk som sensorisk. Den leder ut somatiska och autonoma signaler, och leder in allmänna och speciella impulser, samt signaler från inre organ. Bland ledarna finns motornerver till stylopharyngeusmuskeln, parasympatiska nervfibrer till öronspottkörtlarna, generella och smaknerver från den bakre tredjedelen av tungan, nasofarynx och gommen, samt nerver från tryck- och kemoreceptorer i karotissinus.Ponsvinkel: Förbindelse mellan lillhjärnan och bryggan. BehandlingsresultatNeurokirurgiska teknikerMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Postoperativa komplikationerMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Retrospektiva studierProspektiva studierRecurrence