Tilldömd skyldighet eller tilldelat uppdrag att sörja för vårnaden om ett barn.
En individs förmåga att första innebörden och följderna av sina handlingar.
Benämning från senantiken på de grundläggande filosofiska principerna, vilka bygger på Aristoteles skrifter och vari ingår bl a ontologi (varandets natur) och kosmologi (världsalltets ursprung och struktur).
Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.
1. Individens inre stridigheter, framkallade av motstridiga eller motsägelsefulla behov och drifter, eller yttre och inre krav. 2. Konflikter inom en grupp till följd av oförenliga konkurrens- eller motsatsförhållanden, pga antagonistiska ställningstaganden, avvikande idéer, intressen eller personligheter.
Tiden från 1801 till 1900.
Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)
Personlig tillfredsställelse med arbetssituationen.
Material för tillverkning av avtryck, eller negativa avbildningar, av tänder och tandbågar. Till dessa hör olika typer av gips och cement, metalloxidpastor, silikonbaserade material eller elastomerer.
Ett mitogenaktiverat proteinkinaskinas med specificitet för JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser, P38-mitogenaktiverade proteinkinaser och retinoid X-receptorerna. Det ingår i ett signalöverföringsförlopp som aktiveras som svar på cellulär stress. EC 2.7.12.2.
Dessa enzym katalyserar elimineringen av ammoniak från amidiner, med bildande av en dubbelbindning. EC 4.3.2.
En familj serin-treoninproteinkinaser som utgör komponenter i proteinkinaskaskader som utlöses av olika stimuli. Dessa MAPK-kinaser fosforylerar mitogenaktiverade proteinkinaser och fosforyleras själva i sin tur av MAP-kinaskinaskinaser. JNK-kinaser (även kallade SAPK-kinaser) är en underfamilj. EC 2.7.12.2.
Böcker innehållande fotografier, teckningar, porträtt, diagram, tabeller, kartor, faksimiler eller andra bilder.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Torkad saft av vissa Akaciaarter, särskilt Acacia senegal.
Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Nedsatt eller långsam rörelseförmåga i kroppsmuskulaturen. Störningen kan bero på sjukdom i de basala ganglierna, psykisk sjukdom, långvarig inaktivitet pga sjukdom, och andra tillstånd.
Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.
Skriftligt, juridiskt bindande avtal mellan två eller fler parter. Det kan även användas för att definiera förhållandet mellan vårdgivare och patient.
Nyttjande av avtalsbaserade externa tjänster.
Sysselsättning med lönebidrag på den öppna arbetsmarknaden för psykiskt eller fysiskt handikappade personer. Denna sysselsättningsform skall skiljas från skyddat arbete, som utförs på slutna arbetsplatser, särskilt avsedda för funktionshindrade.
Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djur
Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.
Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.