Personer med ansvar för olika dagliga, administrativa rutiner på en läkarmottagning.
Personer som tar emot (och skriver in) patienter i en vårdinrättning
Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.
Olika metoder för bokning och schemaläggning av patienttider, bokningssystem, väntelistor, operationsköer osv.
En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.
Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.
Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.
Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.
Personlig tillfredsställelse med arbetssituationen.
Inandning.
Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.
Möss med muterade gener som ger neurologiska defekter.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.
Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer.
Annan hjälp i hemmet än medicinsk vård, som t ex matlagning, badning och städning, åt sjuka, handikappade eller äldre. I Sverige är hemtjänsten ett kommunalt åliggande som regleras i socialtjänstlagen.
Personer som hjälper sjuka, äldre eller funktionshindrade i hemmet, t ex med personlig vård och hushållsuppgifter.
Icke kroppsanslutna anordningar eller apparater, avsedda att vara till rörelsehjälp för personer med muskuloskelettala eller neuromuskulära handikapp.
Personer med fysiska eller psykiska handikapp som inverkar på eller utgör hinder i deras dagliga liv och som kan kräva särskild anpassning.
Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.
Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.
Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.
En privat, frivillig, icke-profitorganisation som fastställer standards för driften av sjukvårdsinrättningar och -tjänster, genomför kartläggningar och utdelar ackrediteringar.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
En av två arter (Fagopyrum esculentum/sagittatum eller F. tataricum) örtväxter samt deras ätliga frön, vilka används för mjöl och gryn. Trots att fröna används som säd, är växten inte en gräsart som d e övriga sädesslagen.
Personal med medicinsk yrkesutbildning som arbetar med patientvård i en organiserad vårdinrättning, institution eller annat organ.
Sjukdomstillstånd vid vilka blodsockerhalterna inte håller sig inom det normala variationsområdet, som vid hypoglykemi och hyperglykemi. Orsakerna till dessa störningar kan variera. Plasmaglukoshalten är av livsavgörande betydelse, då sockret utgör det centrala nervsystemets viktigaste energikälla.