Personal med medicinsk yrkesutbildning som arbetar med patientvård i en organiserad vårdinrättning, institution eller annat organ.
Personal med medicinsk yrkesutbildning, kvalificerad att ta hand om sjukhuspatienter.
Sådana rättigheter som är speciella för den medicinska personalen på en institution, inklusive rätten att ta emot privatpatienter.
En organisations grundläggande bestämmelser för hur dess verksamhet skall styras.
Förhållandet mellan å ena sidan sjukhusorganisation, dess styrelse och administratörer och å andra sidan läkare, oberoende av om läkarna har anställning på sjukhuset eller inte.
Ett folkstyrelsesystem där folket deltar i de politiska beslutsprocesserna på fria och jämlika villkor.
Sjukhus som drivs av staten.
En affärsmässig överenskommelse mellan en eller fler läkare och ett sjukhus om utförande av vissa vårdtjänster för patienter i öppen vård, vilka ej behöver sjukhusvård.
Personer som arbetar gratis åt sjukhus.
Beslut av myndighet, statlig eller kommunal, om rätt till särskilt stöd, särskilda tjänster eller förmåner till en enskild individ, familj eller annan grupp, baserat på bedömning av särskilt/särskilda stödbehov. Det kan gälla t ex äldre- eller handikappomsorg, sjukvård, boende, hemtjänst, studiestöd osv.
Skötsel av sjukhusets inre organisation.
Yrkesmässig praktiktjänstgöring för anställd eller kontraktsanställd vid en sjukvårdsinrättning.
Bekräftelse på yrkes- eller teknisk kompetens eller behörighet hos såväl individ som organisation genom registrering, certifiering, licensiering eller diplomering. Prövningen görs som regel av ett fristående, opartiskt ackrediteringsorgan. Diplomatisk ackreditering är ett särskilt förfarande för befullmäktigande eller godkännande av sändebud från annat land.
Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.
Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.
En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.
Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.
Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.
En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.
Planering för omhändertagande av skadade och upprätthållande av hjälpfunktioner i samband med katastrofer.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.
Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.
En bollsport som utövas av två mot varandra spelande lag med en stor, hårdpumpad boll på en stor, rektangulär spelplan, där det gäller att få in bollen i motståndarlagets mål. Bollen får inte vidröra armar eller händer. Ett lag består av elva spelare på planen.
Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.
Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.
Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.
Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.
Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.
Sjukhus, specialiserade på vård av sjuka barn.
Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.
Patienters eller läkares överdrivna eller onödiga utnyttjande av sjukvårdstjänster.
Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.
Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.
Patienter som lagts in på sjukhus eller annan vårdinrättning för observation, vård, diagnos eller behandling.
Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.
Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.
Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.
Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.
Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.
Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.
Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.
Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.
Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.
En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.
Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.
Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.
Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.
Yrkespersonal som ger patienter tandvård inom en organiserad inrättning.
Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.
Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.
Inrättningar för långtidsvård för äldre, med övervakning, hjälp med dagliga aktiviteter och, vid behov, sjukvård.
Personer som medverkar i rutinvården av mentalpatienter.
Personer med speciell utbildning och legitimation för hälso- och sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifter.
Personlig tillfredsställelse med arbetssituationen.
Sjukhus, specialiserade på vård av psykiskt sjuka.
Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.
En individs eller grupps förhärskande kampvilja eller kampmoral inför förväntade uppgifter.
Utbildningsprogram avsedda att ge sjuksköterskor påbyggnadskunskaper och kännedom om den senaste utvecklingen inom deras yrke.
En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.
En arbetsgivares åtgärdsprogram för att höja den anställdes motivation och tillfredsställelse i arbetet.
En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.