Medicinsk informatik, tillämpningar: Användning av automatiska system i vårdprocessen, inkl. tillämpningar för diagnos, behandling och system för dataöverföring.Medicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Informatik: En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.Informationsvetenskap: Ett vetenskapsfält för kunskap, teori och teknologi för insamlande av fakta och grafik, och för processer och metoder nödvändiga för hantering, lagring, spridning, publicering och återvinning av dessa. Hit hör områden som kommunikation, publicering, biblioteksvetenskap och informatik.Medicinsk informatik, analys: Exakta matematiska och logiska procedurer för analys av medicinsk information avseende hälso- och sjukvård.Astrologi: Föreställning om ett samband mellan himlakropparnas rörelser och inbördes läge och skeenden på jorden.VårdinformatikBibliometri: Användning av statistiska metoder för analys av utveckling och trender i litteraturen.Datorjournalsystem: Datorbaserade journalsystem för arkivering och uttag av uppgifter i patientjournaler.Informationssystem: Integrerad uppsättning datafiler, rutiner och utrustning för lagring, hantering och återvinning av information.Biblioteksvetenskap: Studier i principerna för biblioteksadministration och -service.Beslutsunderlagssystem: Datorbaserade system, avsedda att ge ledningsfunktionen i en organisation diverse information för att förutse effekten av eventuella beslut.MEDLINE: Medline är NLMs (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas. Den utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed och är sökbar via NLMs webb. Posterna i Medline är indexerade med termer ur MeSH (Medical subject headings).Datornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Terminologi, principerForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Förenta StaternaForskningsanslag: Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.Forskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Forskningspersonal: Sådan personal som deltar i forskning.Forskningsetik: De moraliska förpliktelser som skall ligga till grund för hur forskning bedrivs. Termen avser forskningsetik generellt.Byggnadskonstruktion: Arkitektur, yttre och inre formgivning och byggnation av andra inrättningar än sjukhus, t ex tandläkarskolor, läkarskolor, öppenvårdskliniker och specifika sjukvårdsenhetsbyggnader. Hit räknas också utformning och konstruktion av skyddade, kontrollerade eller avstängda forskningsmiljöer, inkl. rymdstationer.Ingenjörskonst: Praktisk tillämpning av fysikaliska, mekaniska och matematiska principer.Medical Laboratory ScienceHögkostnadsteknologiBiomedicinsk teknologi: Teknologiska lösningar på biomedicinska problem.Utvärdering av medicinsk teknologiSverigeInnovationer: Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.SkandinavienMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.SugmaskinfektionerMatematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.AtractylodesMatematiska begreppKullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.ProteinerPersiljeväxter: Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.Beslutsstödssystem, kliniska: Datorbaserade informationssystem för integrering av klinisk information och patientdata och för stöd vid beslut om vård av patienter.Beslutsfattande, datorstött: Läkares eller annan vårdpersonals bruk av speciella, interaktiva datasystem för vägledning vid beslut om diagnos eller behandling.Beslutsstödstekniker: Matematiska eller statistiska metoder för beslutsstöd. Sådana används ofta vid medicinskt beslutsfattande.Expertsystem: Datorprogram baserade på expertkunskaper inom ett problemområde, samt tillämpning och utnyttjande av dessa för att lösa problemen.Läkemedelsterapi, datorstödd: Läkemedelsbehandling med hjälp av särskilda dataprogram.Kardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Allelisk imbalans: Ett läge där en medlem (allel) i ett genpar saknas (förlust av heterozygoti) eller är förstärkt.AT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Marknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.